Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon (Opphevet)

Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon (Opphevet)

Ny forskrift om fulltidsstudiene trådte ikraft den 1.8.2018. For studenter som da hadde påbegynt sine studier vil enkelte bestemmelser i tidligere forskrifter fortsatt ha relevans. Se overgangsreglene i § 8-2 i den nye forskriften.

Fastsatt av Styret 10. juni 2004. Endret av Styret 28. april 2005, 8. desember 2005, 8. februar 2007, 12. juni 2012 og 10. desember 2012 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler §3-3, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-9, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 8-2 og Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for studenter som påbegynner masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole fra og med høstsemesteret 2004.

§ 2 Adgang til studiet for studenter fra bachelorstudiet ved NHH

1. Studenter som har fullført og bestått bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole har i det påfølgende semesteret etter uttak av bachelorgraden rett til direkte overgang til masterstudiet uten forutgående opptak og karakterkrav. Studentene må registrere overgang til masterstudiet på særskilt webskjema innen nærmere angitte frister.

2. Programutvalget for masterutdanningen kan i særskilte tilfeller og etter nærmere angitte retningslinjer dispensere fra bestemmelsen om at bachelorstudiet må være fullført og bestått før masterstudier kan påbegynnes. Studenten kan uansett ikke gjenstå med mer enn 7,5 studiepoeng av bachelorstudiet. Retningslinjene for øvrig fremgår av Studiehåndboken.

3. Alternativt kan studentene ha et opphold i studiet mellom uttak av bachelorgraden og oppstart på masterstudiet. Oppholdet kan ha en varighet på inntil to år. Studenter som ønsker å benytte seg av muligheten til opphold plikter å gi melding om dette ved avslutning av bachelorstudiet, innen nærmere angitte frister. Ved tilbakekomst plikter studenten å gi melding på særskilt webskjema innen angitt frist for melding om overgang for det aktuelle semesteret.

4. Studenter som ikke benytter sin rett til direkte overgang til masterstudiet, eventuelt melder opphold mellom bachelor- og masterstudiet og ikke melder tilbakekomst innen to år etter fullført bachelorstudium, vil i senere semestre måtte søke ordinært opptak og vil bli likestilt med eksterne søkere.

§ 3 Adgang til studiet for eksterne søkere

1. For opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon gjelder "Forskrift om krav til mastergrad" fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høyskolens styre fastsetter antall studieplasser i medhold av Lov om universiteter og høgskoler § 3-7.

2. Utfyllende regler om opptaksvilkår, søknadsfrister, behandling og rangering av søknader om opptak fastsettes av Programutvalget for masterutdanningen (PMU) og vil fremgå av studieplanen.

§ 4 Opptaksnemnd

Opptaksnemnd oppnevnt av Programutvalget for masterutdanningen (PMU) avgjør søknader om opptak.

§ 5 Studierett

1. For å oppnå studierett, må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens § 2 eller § 3.

2. Studieretten omfatter:
i) rett og plikt til å få fastsatt utdanningsplan i samsvar med § 8

ii) rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for studiet og i samsvar med utdanningsplanen

iii) rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen og i samsvar med Forskrift for eksamen ved Norges Handelshøyskole

iv) rett og plikt til veiledning

v) adgang til høyskolens undervisningslokaler, lesesaler og PC-rom, i samsvar med regler for bruk av disse

3. Et vilkår for å beholde studieretten er at studenten har bekreftet sin utdanningsplan i studiets første semester.

4. Studenter må ved forespørsel fra høyskolen fremvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved NHH. Studenter som ikke fremviser de forespurte originaldokumentene for kontroll vil kunne miste studieretten. Vitnemål fra NHH vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er fremvist og kontrollert.

5. Studieretten opphører normalt dersom alle eksamensforsøk i et emne er brukt uten at studenten har oppnådd bestått karakter, jf. § 14 i Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene).

6. Studieretten varer i inntil tre studieår etter opptakstidspunktet. I særlige tilfeller kan høyskolen innvilge ytterligere forlengelse av studieretten. Permisjon fra studiet kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for søknaden, som f.eks. sykdom, fødsel, gjennomføring av førstegangstjeneste. Permisjon innvilges normalt i inntil ett år.

7. Studieretten vil normalt komme til å opphøre dersom studentens studieprogresjon innebærer:

 • ingen studiepoeng etter første semester
 • mindre enn 15 studiepoeng etter andre semester

8. Dersom en student mister studieretten på grunnlag av paragrafens tredje eller syvende ledd, kan studenten søke nytt opptak i masterstudiet, i henhold til gjeldende forskrift og studieplan. Studenter som mister studieretten på grunnlag av paragrafens femte eller sjette ledd kan ikke søke opptak på nytt.

9. En student som allerede er tildelt graden master i økonomi og administrasjon ved NHH kan ikke tildeles studierett på nytt i masterstudiet i økonomi og administrasjon, jf. også §6.

§ 6 Krav til mastergrad

1. Masterstudiet i økonomi og administrasjon har et omfang på 120 studiepoeng, og er normert til to års studietid. Graden master i økonomi og administrasjon tildeles på grunnlag av fullført masterstudium. Etter uttak av mastergraden kan studenten ikke lenger avlegge eksamen i emner som inngår i denne graden.

2. Opptak til master i økonomi og administrasjon krever at studentene oppfyller fagkravene tilsvarende en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Man må ha minst 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, hvorav 90 studiepoeng må dekke følgende faggrupper:

Metodefag: 20 studiepoeng

 • Matematikk for økonomer
 • Statistikk for økonomer
 • Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsøkonomiske fag: 15 studiepoeng

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng

 • Finansregnskap
 • Økonomistyring
 • Investering og finansiering

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng

 • Markedsføring
 • Organisasjon og ledelse
 • Foretaksstrategi

De øvrige 30 studiepoengene kan dekkes av kurs innenfor alle de fire faggruppene.

Studenter som tilfredsstiller kravene til fagkombinasjon ved opptak til masterstudiet, kan tildeles sidetittelen siviløkonom i tillegg til master i økonomi og administrasjon: master i økonomi og administrasjon - siviløkonom. Programutvalget for masterutdanningen kan dispensere fra fagkravene innen visse rammer.

Vurdering om studenter med ikke-nordisk utdanningsbakgrunn oppfyller disse faglige betingelser foretas i forbindelse med opptaket.

3. Et vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng som danner grunnlag for graden er bestått ved Norges Handelshøyskole, jf. Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

4. Minst 90 av studiepoengene som skal inngå i grunnlaget for mastergraden, skal ikke være en del av tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning, jf. Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Unntatt fra dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner, samt tilfeller hvor deler av graden er godskrevet på grunnlag av annen mastergrad fra NHH.

Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet og høyskole.

5. Det selvstendige arbeidet må være gjennomført som del av masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH, jf. også Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene) § 9. Unntatt fra dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner.

6. Ny grad tildeles ikke for ny studieretning/spesialisering innenfor samme studieprogram.

7. Studiet omfatter:

 • Obligatoriske og valgfrie emner tilsvarende 90 studiepoeng.
 • Selvstendig arbeid tilsvarende 30 studiepoeng. Det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med det selvstendige arbeidet.

8. Studieplanen for masterstudiet i økonomi og administrasjon angir grunnlaget for oppbygging av graden, og fastsetter:

 • Studiets læringsutbytte, mål, innhold og organisering
 • Hvilke kurs som undervises og som det kan avlegges eksamen i
 • Faglig beskrivelse av kursene som inngår i studiet, inkludert læringsutbytte for disse
 • Eventuelle krav og anbefalinger til rekkefølge mellom enkeltkurs i studiet
 • Pensumlitteratur, arbeids- og undervisningsformer
 • Eventuelle krav til kursgodkjenning som vilkår for adgang til eksamen
 • Vurderingsformer for de ulike kursene
 • Tilrettelegging og retningslinjer for utvekslingsopphold
 • Regler for innpassing av annen utdanning
 • Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet

9. Eventuelle endringer i studieplanen vedtas av Programutvalget for masterutdanningen.

§ 7 Vurdering

1. I hvert kurs skal studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves. Dette kan skje i form av avsluttende eksamen, vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til studieplanen.

2. Dersom det i studieplanen er fastsatt spesielle krav til forkunnskaper eller til kursgodkjenning oppnådd på grunnlag av obligatorisk deltagelse i undervisning, skriftlige arbeider eller lignende, vil studenten bare ha rett til å fremstille seg til eksamen dersom disse kravene er oppfylt.

3. Det tillates at det selvstendige arbeidet utføres en gang. Gjentak av selvstendig arbeid tillates kun dersom det ikke er bestått karakter ved første forsøk.

4. Øvrige bestemmelser relatert til eksamen er hjemlet i "Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole".

§ 8 Utdanningsplan

Alle studenter som oppnår studierett i masterstudiet i økonomi og administrasjon skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Norges Handelshøyskole og den enkelte student, og har som hensikt å sikre at studenten skal nå sine læringsmål på normert tid. Planen skal inngås første semester i studiet, og bekreftes hvert semester, innen bestemte frister, som spesifisert i studieplanen.

§ 9 Fritak og innpass

1. Det kan gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for mastergraden dersom studieplanens krav er oppfylt gjennom tilsvarende eksamen eller prøve. Jf. for øvrig § 6.

2. Studentene kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs bestått ved utenlandsk lærested i forbindelse med utvekslingsopphold organisert av Norges Handelshøyskole. For dobbelgrader gitt i samarbeid med internasjonale samarbeidsinstitusjoner gjelder egne regler.

3. Utfyllende regler om behandling av søknader om fritak og innpass kan gis av Programutvalget for masterutdanningen og vil fremgå av studieplanen.

§ 10 Vitnemål og karakterutskrift

1. For bestått mastergrad utferdiges et vitnemål som skal inneholde karakterer for hvert kurs og den relative vektleggingen av disse. Vitnemålet skal angi hvilket semester kandidaten er uteksaminert. Vilkåret for å få utskrevet vitnemål er at studieplanen er oppfylt og bestått.

2. Kurs som er innpasset fra andre læresteder angis på karakterutskriften som "fritatt".

3. Vitnemålet utstedes på norsk, med en forklarende bunntekst på engelsk. For studenter som fullfører studiet med en engelskspråklig hovedprofil vil normalt vitnemålet bli utstedt på engelsk. Et eget vitnemålsvedlegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske utdanningssystemet.

4. Studenter kan på anmodning få utskrevet karakterutskrift etter avlagte eksamener. Karakterutskriften angir karakteren på de ulike kurs og den relative vektleggingen av disse. Dersom man har gjentak av eksamensprøver, føres kun den beste karakteren på vitnemålet eller karakterutskriften. En bestått karakter kan ikke fjernes fra karakterutskriften.

5. For kurs som er tatt utover studieplanens krav, utferdiges separat karakterutskrift.

§ 11 Ikrafttredelse m.v

Denne forskrift trådte i kraft første gang 1. august 2004, med siste endringer 12. juni 2012.