Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften

Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften

Utfyllende bestemmelser til NHHs forskrift om eksamen.

1. Utfyllende bestemmelser til § 8 Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen med tilsyn

1.1 Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen på papir

1.1.1 Før eksamen

 • Eksamen begynner kl. 09.00 med mindre annet tidspunkt er kunngjort.

1.1.2 Under eksamen

 • Kandidatene må kvittere på en liste etter at eksamen har startet. På kvitteringslisten er det angitt kandidatnummer som skal noteres på eksamensbesvarelsen.

Kandidatenes kandidatnummer er tilgjengelig på StudentWeb, og skal benyttes ved eventuell begrunnelse for sensurresultatet og en eventuell klagebehandling.

 • Det blir utlevert eksamenspapir med gjennomslag. Eksamensemnet, dato, og kandidatnummer skal påføres alle eksamensarkene. Alle sidene skal nummereres og totalt antall sider føres på det første arket.
 • Det er kun tillatt å bruke papir som vaktene deler ut.

1.1.3 Levering av besvarelsen

 • Arkene skal heftes sammen i to sett med utleverte "tags". Kandidatene er selv ansvarlige for å kontrollere nummereringen og at antall ark som innleveres er i samsvar med antallet som oppgis.
 • Kandidatene er selv ansvarlig for at gjennomslaget er leselig. Kandidaten skal beholde den bakerste kopien.
 • Ubenyttet eksamenspapir skal leveres inn før eksamenslokalet forlates.
 • Det er ikke tillatt for kandidater å kommunisere med hverandre før de har forlatt eksamenslokalet.

1.2 Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen digitalt

1.2.1 Før eksamen

 • Eksamen begynner kl. 09.00 med mindre annet tidspunkt er kunngjort. Kandidaten skal logge seg på den aktuelle eksamen senest 15 minutter før start.
 • Kandidatene må kvittere på en liste når eksamen har startet. På kvitteringslisten er det angitt kandidatnummer. Kandidatnummer blir automatisk lagt til besvarelsen.  

Kandidatenes kandidatnummer er tilgjengelig på StudentWeb, og skal benyttes ved eventuell begrunnelse for sensurresultatet og en eventuell klagebehandling.

1.2.2 Under eksamen

 • Kandidaten har selv ansvar for å ha en bærbar datamaskin med strømforsyning og riktig programvare til bruk under eksamen. Trådløst utstyr er ikke tillatt.
 • Det er kun tillatt å bruke papir som vaktene deler ut.
 • Ved tekniske problemer skal kandidaten straks ta kontakt med teknisk vakt. Unnlater kandidaten å påkalle eksamensvakt, kan dette bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.
 • All aktivitet i Wiseflow vil bli logget av tekniske hensyn og kan bli brukt for å avdekke brudd på Forskrift om eksamen ved NHH.

1.2.3 Levering av besvarelsen

 • Kandidaten er selv ansvarlig for å følge med på hvor mye tid som gjenstår, og å sørge for at eventuelle vedlegg er inkludert i besvarelsen innen fristen.
 • Når kandidaten er ferdig, eller tiden er ute, skal eksamensvakten taste inn passord som bekrefter innleveringen. Det er ikke tillatt for kandidater å kommunisere med hverandre før de har forlatt eksamenslokalet.

1.3 Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler for kurs i studier ved Norges Handelshøyskole oppgis av kursansvarlig i forbindelse med kurset.

1.3.1 Generelt om hjelpemidler

Det er kun lov å ta med mat, drikke og tillatte hjelpemiddel til pulten. Bøker, notater og annet som ikke er tillatte hjelpemidler, skal plasseres på anvist sted. Hjelpemidlene vil bli kontrollert før eksamen.

Kandidater som møter etter at hjelpemidlene har vært kontrollert, må levere sine hjelpemidler til kontroll ved ankomst til eksamenslokalet. Kandidaten vil få tilbake de tillatte hjelpemidlene etter kontrollen.

Ulovlige hjelpemidler, eller hjelpemidler som ikke er innarbeidet etter gjeldende regler vil bli beslaglagt, og ikke tilbakelevert kandidaten før eksamenstiden er passert. Kandidaten vil ikke få utlevert hjelpemidler under eksamen til erstatning for de beslaglagte. I tillegg kan andre sanksjoner gjennomføres.

Er kandidaten i tvil om et hjelpemiddel er tillatt, bør en kontakte kursansvarlig i god tid før eksamensdagen.

Tillatte hjelpemidler skal være innbundet. Kopier kan ikke benyttes, med mindre noe annet er oppgitt under de spesifikke hjelpemidlene for de enkelte kurs. Det skal ikke ligge løse bilag i noen av hjelpemidlene.

I tillatte hjelpemidler kan det være innarbeidet:

 • henvisninger til andre tillatte hjelpemidler
 • understrekning/ markering som angitt nedenfor.

Det er tillatt å understreke ord og hele eller deler av setninger, eller bruke tekstmarkør, og det er tillat å bruke flere farger. Det er ikke tillatt å merke enkelte bokstaver i teksten, slik at det dannes ord. Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen.

Henvisninger skal angis på følgende måte:

 • Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og/eller dato (eventuelt nummer) kapittel, paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra. Det er tillatt å henvise til flere kilder i samme henvisning, for eksempel flere paragrafer.
 • Vanlige forkortelser som sktl., asl, og lignende kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl.§25, opph. v.l. 25/2-72 nr.3.
 • Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./jfr.), konferer (cfr./kfr.) eller sammenlign (sml.)

Det er tillatt å nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortløpende rekkefølge.

Det er tillatt å korrigere feil i innarbeidede henvisninger i tillatte hjelpemidler med korrekturlakk. Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et medbrakt hjelpemiddel.

Andre innarbeidelser enn de som er nevnt her, er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å låne hjelpemidler av andre kandidater under eksamen.

1.3.2 Ordbok

Én ordbok kan benyttes ved alle eksamener med mindre noe annet er angitt for den enkelte eksamen. Økonomiske eller juridiske ordbøker tillates ikke. For eksamen i språkfag og rettslære valgfag gjelder egne regler -se oversikt over tillatte hjelpemidler under hvert enkelt fag. Elektroniske ordbøker tillates ikke. Det er ikke tillatt med henvisning i ordbøker.

1.3.3 Bruk av kalkulator

Kurs på bachelornivå:

Kun følgende kalkulatormodeller er tillatt brukt som hjelpemiddel under eksamen (ved eksamener der kalkulator er tillatt hjelpemiddel):

Casio fx-CG10/20
Casio fx 9750/9860
Casio cfx 9850/9950
Texas Instruments 83
Texas Instruments 84

Alle varianter av disse kalkulatorene er tillatt (G, GB, GC, Plus, Silver edition, eller lignende).
Kalkulatorens minne skal tømmes før eksamen, og ikke inneholde ren tekst på noe tidspunkt under eksamen. Kandidaten må selv kunne vise at kalkulatorens minne er tomt. NB! Om han / hun ikke klarer dette, vil kalkulatoren ikke kunne brukes under eksamen.

Eventuelle minnekort er ikke tillatt, og må være fjernet fra kalkulatoren før eksamenens oppstart.
Brukerhåndbøker for kalkulator er ikke tillatt hjelpemiddel.

Kurs på masternivå:

Alle kalkulatorer er tillatt, med unntak av kalkulatorer med mulighet for trådløs kommunikasjon.
Kalkulatorens minne skal tømmes før eksamen, og ikke inneholde ren tekst på noe tidspunkt under eksamen. Kandidaten må selv kunne vise at kalkulatorens minne er tomt. NB! Om han / hun ikke klarer dette, vil kalkulatoren ikke kunne brukes under eksamen.

Eventuelle minnekort er ikke tillatt, og må være fjernet fra kalkulatoren før eksamenens oppstart.

Brukerhåndbøker for kalkulator er ikke tillatt hjelpemiddel.

2. Utfyllende bestemmelser til § 9 Gjennomføring av hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning

2.1 Generelle regler for hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning

I tillegg til disse bestemmelsene, har kandidatene plikt til å sette seg inn i:

 • Forskriften og studieplanen for studiet (informasjon om vurderingsform, krav til kursgodkjenning osv.)
 • Forskrift om eksamen for Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene)
 • Informasjon om kursene gitt på forelesninger og kursenes nettsider/itslearning/canvas.

2.1.1 Gjennomføring av hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning

Hjemmeeksamens varighet oppgis i eksamensplanen. For innleveringsoppgaver/ prosjekter som finner sted i løpet av undervisningsperioden, vil varigheten bli oppgitt av foreleser på forelesning og/eller på kursets nettsider.

Utlevering: Dato og klokkeslett for utlevering av hjemmeeksamen oppgis i eksamensplanen. Eksamensoppgavene legges ut i WISEflow, med mindre annet er oppgitt. For prosjekter som finner sted i løpet av undervisningsperioden, vil utlevering skje i forbindelse med forelesning og/eller på kursets nettsider/itslearning/canvas, på tidspunkt oppgitt av foreleser.

Innlevering: Innlevering av hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen skal foretas i WISEflow, dersom ikke annet er oppgitt. Standard frist for innlevering er innen kl. 14.00, mens dato oppgis i eksamensplanen. For sen innlevering vil ikke bli akseptert, og vil bli regnet som ikke-møtt (tellende forsøk). For innlevering av skriftlige arbeider som kun danner grunnlag for kursgodkjenning, skal den kursansvarliges anvisninger om innleveringsfrist og –sted følges.

Kandidatnummer blir i god tid før innlevering av hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen gjort tilgjengelig på StudentWeb. Ved innlevering skal kandidatnummer være påført besvarelsens forside. Ved gruppeeksamen skal alle kandidatnumre påføres.

Besvarelsene skal være sidenummererte, med totalt antall sider påført første side. Kandidatene er selv ansvarlige for at innleveringen er riktig og komplett. Besvarelsen skal normalt leveres som .pdf.

Fagmiljøets eventuelle anbefalinger om maksimal lengde på besvarelser skal følges.

Høyskolens stab er ikke tilgjengelig under eksamensperioden. Unntatt fra denne regelen er prosjekter i løpet av undervisningsperioden, der organisert veiledning er en del av opplegget. Ved hjemmeeksamener knyttet til kurs i databehandling er høyskolens stab kun tilgjengelig for hjelp til å rette feil på høyskolens maskin- eller programvare som blir brukt under oppgaveløsningen.

Det er ikke tillatt å rådføre seg med eksterne personer utenfor NHH-miljøet.

Kun offentlig tilgjengelig informasjon kan benyttes som kilder. Med offentlig tilgjengelig informasjon menes bøker, artikler eller annet materiale som er tilgjengelig for alle ved biblioteker, offentlige arkiver, eller på Internett.
Alle kilder må oppgis, og regler for angivelse av kilder og kildehenvisninger skal følges. Jfr. også §§9 og 10 i Forskrift om eksamen for Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene).

Bibliotekets skrivningsportal gir retningslinjer for litteraturhenvisninger: http://sokogskriv.no/

2.1.2 Gruppebaserte arbeider som inngår i vurderingsformen eller danner grunnlag for kursgodkjenning

Tillatt gruppestørrelse oppgis av foreleser på forelesning eller på kursets hjemmeside/itslearning/Canvas. Som hovedregel er det er kandidatenes ansvar selv å organisere gruppedannelsen. Gruppesammensetning skal meldes til faglærer, etter retningslinjer gitt av denne. Etter at melding om gruppesammensetning er gitt, er denne bindende.

Samarbeid mellom ulike grupper om utarbeidelse av besvarelsen er ikke tillatt. Samarbeid er kun tillatt mellom de gruppemedlemmer som ble meldt faglærer innen fristen.

Samtaler med andre utenfor gruppen om eksamen er likevel tillatt. Hver gruppe må besvare eksamensoppgaven med egne ord, basert på egne vurderinger og analyse. Samtaler med andre utenfor gruppen må derfor ikke utvikle seg til samarbeid hvor f.eks. utveksling av egenprodusert materiale som skal brukes i besvarelser, finner sted.

Besvarelsen skal utgjøre gruppens selvstendige arbeid. Dette betyr foruten at gruppene leverer hver sin besvarelse, at de innleverte besvarelsene ikke må fremstå som kopier eller avskrift av andre gruppers besvarelser verken i små eller store deler av besvarelsene. Jf. også punkt 3.

Resultatet på gruppeeksamen kan påklages kun dersom hele gruppen ønsker det, og klagen må signeres av alle gruppemedlemmene.

3. Utfyllende bestemmelser til § 10 Fusk

3.1 Fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen:

Det regnes som forsøk på fusk eller fusk når ikke tillatte hjelpemidler er tilgjengelige både innenfor og utenfor eksamenslokalet mens eksamen pågår.
Ulovlige hjelpemidler kan være:

 • pensumbøker eller annen faglitteratur som ikke er spesifikt oppgitt som tillatt
 • kalkulator av ikke tillatt type (jf. 1.4.3)
 • "fuskelapper", innlimte sider med notater eller notater i bøker som er tillatt brukt
 • ark med tekst som er kladdet på forhånd og som ikke er spesifikt oppgitt som tillatt
 • mobiltelefon eller andre hjelpemidler som ikke er positivt tillatt

Kommunikasjon med andre eksamenskandidater mens eksamen pågår vil bli betraktet som forsøk på fusk eller fusk.

Dersom det er behov for å kontakte faglig kontaktperson vedrørende uklarheter rundt eksamensoppgavene eller mistanke om feil i disse, skal kontakten opprettes gjennom en eksamensvakt. Rådspørring om utarbeidelsen av besvarelsen er ikke tillatt.

3.2 Fusk i forbindelse med skriftlig eksamen uten tilsyn

Dette gjelder både elementer som inngår i vurderingsformen og obligatoriske elementer som danner grunnlag for kursgodkjenning, bl.a. hjemmeeksamen, prosjekter, semesteroppgaver, obligatoriske innleveringer eller utredning individuelt eller i gruppe.

Følgende vil bl.a. bli regnet som fusk/forsøk på fusk:

 • Sitater fra internett, faglitteratur, egne eller andres skriftlige arbeider uten at det oppgis kildehenvisning og klar markering av hvilke deler av teksten som er sitat.
 • Bruk av egne eller andres besvarelser ved en tidligere eksamen eller i forbindelse med gjeldende eksamen.
 • Besvarelse som er utført av en annen person/gruppe for kandidaten.
 • Besvarelser hentet fra Internett.
 • Samarbeid med andre personer ved individuelle besvarelser eller med andre grupper enn ens egen ved gruppeoppgaver.
 • Ved gruppearbeid - å sette sitt navn på en besvarelse som en selv ikke har bidratt til utarbeidelsen av.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at ved gruppebaserte besvarelser står hele gruppen ansvarlig for besvarelsen i sin helhet, uavhengig av hvilken arbeidsform/arbeidsfordeling som er benyttet i utformingen av denne. Dersom besvarelsen eller deler av denne har et innhold som vil kunne bli betraktet som forsøk på fusk eller fusk, vil hele gruppen kunne bli holdt ansvarlig for dette, jf. regel om kollektivt ansvar i forskriftens § 9, 6. Ledd, 3. punktum