Forskrift om eksamen ved NHH, fulltidsstudiene (opphevet)

Forskrift om eksamen ved NHH, fulltidsstudiene (opphevet)

Denne forskriften ble opphevet den 1.8.2018, da ny forskrift om fulltidsstudiene ved NHH trådte i kraft. For studenter som da hadde påbegynt sine studier vil enkelte bestemmelser i denne gamle forskriften fortsatt kunne være relevante. Se overgangsreglene i § 8-2 i den nye forskriften om fulltidsstudiene

Fastsatt av Styret 10. juni 2004. Endret av Styret 8. desember 2005, 8. februar 2007, 11. juni 2009, 10. desember 2012, 17.desember 2013, 19.juni 2014 og 27. oktober 2017 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler § 3-3, § 3-9, § 3-10, § 8-2.

Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften

§ 1. Virkeområde 

Forskriften gjelder for alle som går opp til eksamen ved Norges Handelshøyskole, fulltidsstudiene, inkludert ph.d. og translatøreksamen så langt forholdene ikke er regulert i egen forskrift.

§ 2. Definisjoner

Student: Person som er tatt opp til et studieprogram ved Norges Handelshøyskole, jf. Lov om universiteter og høgskoler §§ 3-6 - 3-7 eller gitt adgang til emner som hospitant i henhold til samarbeidsavtaler med andre norske læresteder eller som gjestestudent under samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder.

Privatist: Person som går opp til eksamen etter bestemmelsene i Lov om universiteter og høgskoler § 3-10

Studieplan: Plan for det faglige innholdet i et studium.

Emne/kurs: Den minste enheten som kan inngå i et studieprogram. Alle emner/kurs skal ha et omfang angitt i studiepoeng.

Eksamen: Prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter der det gis en karakter som angis på vitnemålet eller inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter på vitnemålet.

Deleksamen: Prøving som gis en separat karakter, eller der karakteren kan inngå i beregningen av endelig karakter.

Studiepoeng: Måleenhet for studiebelastning. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng, i samsvar med det europeiske ECTS-systemet

§ 3. Vilkår for adgang til eksamen

1. Rett til å delta ved eksamen forutsetter at studenten har:

i. gyldig studierett på studiet der vedkommende eksamen inngår, eventuelt adgang til eksamen som privatist, jf. § 19.

ii. betalt semesteravgift og meldt seg til eksamen innen de fastsatte frister, jf. §4. Studenter som er fritatt fra betaling av semesteravgift, må registrere seg innen samme frister for å få adgang til eksamen.

iii. tilfredsstilt eventuelle krav til kursgodkjenning basert på obligatorisk oppmøte/godkjente arbeider eller lignende, i henhold til studieplanen/ kursbeskrivelsen.

2. Programutvalgene kan gi utfyllende regler om at visse eksamener ikke kan avlegges før andre eksamener eller emner er bestått/godkjent. Informasjon om dette vil finnes i studieplanen for studiet eller kursbeskrivelsen for det aktuelle kurset. 

§ 4. Oppmelding 

1. Studentene melder seg opp til eksamen via StudentWeb eller i unntakstilfeller ved skriftlig søknad.

2. Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret. I særskilte tilfeller kan det dispenseres fra fristen for oppmelding til eksamen. Jf. også § 12. 

§ 5. Vurderingsformer 

1. Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9, første ledd.

2. Følgende vurderingsformer kan benyttes: 
1) Skoleeksamen: Skriftlig eller muntlig prøve som avholdes i lokaler anvist av institusjonen, og under tilsyn av personer utpekt av institusjonen. 

2) Hjemmeeksamen: Oppgave som skal utarbeides innenfor et fastsatt tidsrom. Regler for hjemmeeksamen finnes i de utfyllende bestemmelsene til forskrift for eksamen ved Norges Handelshøyskole.

3) Mappevurdering: Vurdering av arbeider som leveres inn i løpet av den tiden vedkommende emne pågår, og som inngår i en mappe. Nærmere bestemmelser gis i studieplanen.

4) Utredning: Omfattende skriftlig arbeid, utarbeidet under veiledning.

5) Andre vurderingsformer, for eksempel semesteroppgave, casearbeid, prosjektoppgave eller lignende, etter nærmere bestemmelser i studieplanen. 

3. Skoleeksamen er alltid en individuell prøve. De øvrige vurderingsformene kan gjennomføres på gruppebasert eller individuell basis, i samsvar med studieplanen/ kursbeskrivelsen for det aktuelle emnet. 

4. Det skal fremgå av studieplanen for hvert enkelt studium hvilken vurderingsform som skal benyttes i de ulike emner. Vurderingsformen kan bestå av ett eller flere elementer. Dersom flere elementer inngår i vurderingsformen, skal den prosentvise fordelingen i karakterfastsettelsen angis. 

§ 6 Eksamenssemester

1. Opplysninger om hvilke semestre eksamener i enkeltemner avholdes, skal oppgis i studieplanen for hvert studium. 

2. I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon avholdes ordinære skriftlige skoleeksamener to ganger per år. Det er en forutsetning for adgang til skoleeksamen i semestre der kurset ikke undervises, at eventuelle krav til kursgodkjenning i form av godkjente/beståtte innleveringsoppgaver, deleksamener eller lignende er oppfylt i det ordinære undervisningssemesteret. Dersom tungtveiende grunner tilsier det kan søknader om å avlegge kursgodkjenning i obligatoriske emner i det undervisningsfrie semester innvilges. 

3. I masterstudiet i økonomi og administrasjon avholdes eksamen kun i undervisningssemesteret, med mindre spesielle hensyn for enkeltkurs gjør at annet bestemmes av Programutvalget for masterutdanningen.

4. I masterstudiet i regnskap og revisjon (profesjonsmodulen) avholdes eksamen i hvert emne én gang per studieår, i henhold til studieplanen.

5. Programutvalgene gis adgang til å vedta alternative eksamenstidspunkt utenom ordinært semester ved spesielle behov, samt retningslinjer for adgang til disse.

6. Ved vesentlige forandringer i studieplanen fastsetter programutvalgene når eksamen i emner skal avholdes for siste gang. Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen i et emne, og som har studierett til det aktuelle studieprogrammet/emnet, kan få adgang til ekstraordinær eksamen dersom programutvalget som studiet er underlagt, tillater dette. 

§ 7 Eksamensspråk 

1. Eksamensoppgaver utformes på norsk, evt. på andre språk i samsvar med studieplanen. For doktorgradsnivået er eksamensspråket engelsk dersom ikke annet er særskilt fastsatt. 

2. Dersom oppgaven er gitt på norsk, skal den normalt foreligge på begge målformer, med mindre alle eksamenskandidatene på forhånd har valgt samme målform. 

3. Dersom ikke noe annet er særskilt fastsatt, kan besvarelsen skrives på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk. Programutvalgene kan fastsette at eksamensbesvarelsen i enkeltemner skal leveres på et annet språk enn norsk. Informasjon om dette skal fremkomme av studieplanen eller av kursbeskrivelsen for det aktuelle emnet. 

§ 8 Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen med tilsyn

1. Kandidaten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.

2. Kandidatene skal være på plass i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen begynner. For sent frammøte kan medføre bortvisning fra eksamen. Studieadministrativ avdeling avgjør om kandidaten kan avlegge eksamen ved for sent frammøte.

3. Retningslinjer for bruk av hjelpemidler under eksamen fremgår av de utfyllende bestemmelsene til denne forskriften. Hjelpemidler i strid med disse retningslinjene kan ikke benyttes under eksamen.

4. Studentkort eller annen godkjent legitimasjon må medbringes alle eksamensdager.

5. Kandidaten må finne en ledig pult i anvist område. Kandidaten skal kun ta med mat, drikke og tillatte hjelpemidler til pulten. Yttertøy, sekker, vesker, notater og lignende må plasseres på anvist sted. Mobiltelefon, klokker og annet elektronisk må være avslått og pakket bort.

6. Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før en time etter at eksamensoppgavene er utlevert.

7. Etter at kandidaten har kvittert seg inn, kan kandidaten kun forlate eksamenslokalet med tillatelse fra og i følge med eksamensvakt.

8. Det er bare tillatt å bruke godkjent eksamenspapir som er utlevert i eksamenslokalet.

9. Det skal være ro og orden i eksamenslokalet slik at ingen blir forstyrret. Overtredelse kan medføre utvisning fra eksamenslokalet.

10. Kandidatene kan arbeide med oppgaven innenfor den oppsatte eksamenstiden.

11. Det er kandidatens ansvar å påse at innleveringen er komplett.

Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriftens § 8  

§ 9 Gjennomføring av hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning 

1. I utredninger, semesteroppgaver og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning kan det ikke gjengis eget arbeid brukt i andre sammenhenger eller andres arbeid uten kildeanvisninger i teksten og en klar markering av hvilke deler av teksten som er sitater.

2. Alle kilder skal oppgis i en egen referanseliste tilknyttet arbeidet.

3. Det kan gis utfyllende regler for kildebruk og referanser i forbindelse med det selvstendige arbeidet i masterstudiet. 

4. Utredninger, semesteroppgaver og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning kan ikke ha vært benyttet tidligere som del av andre kurs ved Norges Handelshøyskole eller ved andre institusjoner.

5. Ved individuelle hjemmeeksamener og andre individuelle arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning er samarbeid med andre personer om utarbeidelse av besvarelsen ikke tillatt. Besvarelsen skal utgjøre kandidatens selvstendige arbeid.

6. Ved gruppebaserte arbeider er samarbeid mellom ulike grupper om utarbeidelse av besvarelsen ikke tillatt. Besvarelsen skal utgjøre gruppens selvstendige arbeid. Alle medlemmer i gruppen står ansvarlig for den innleverte besvarelsen i sin helhet. Alle som setter sitt navn/kandidatnummer på en besvarelse skal ha deltatt i gruppearbeidet og bidratt i tilbørlig grad i utarbeidelsen av besvarelsen.

7. Programutvalgene fastsetter generelle regler om utforming og gjennomføring av hjemmeeksamen, semesteroppgave og utredning. Disse finnes i de utfyllende bestemmelsene til denne forskriften.

Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriftens § 9

§ 10 Fusk

1. Brudd på bestemmelsene som fremgår av § 8 i denne forskrift blir betraktet som forsøk på fusk eller fusk.

2. Besittelse av hjelpemidler under skoleeksamen som er i strid med denne forskrift eller med retningslinjene i dokumentet "Utfyllende bestemmelser til forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole" blir ansett som forsøk på fusk eller fusk. Dersom studenten har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamensoppgavene er utlevert, blir det behandlet som fusk.

3. Kommunikasjon med andre personer under skoleeksamen om utforming av besvarelsen blir betraktet som forsøk på fusk eller fusk. Unntatt fra dette er henvendelse til faglig kontaktperson i tilfelle uklarheter ved oppgavene eller mistanke om feil i oppgavene.

4. Brudd på reglene om samarbeid og kildebruk som fremgår av § 9 i denne forskrift, samt av de utfyllende bestemmelsene til forskriften, blir betraktet som forsøk på fusk eller fusk.

5. NHH behandler forsøk på fusk i henhold til Lov om universiteter og høgskoler, §§ 4-7 og 4-8. Forsøk på fusk eller fusk kan medføre annullering av eksamensresultatet/ kursgodkjenningen og utestengning fra høyskolen og andre institusjoner under samme lov i inntil ett år. 

Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriftens § 10

§ 11. Særordninger til eksamen 

1. En student med nedsatt funksjonsevne og som derfor har problemer med å gjennomføre eksamen på vanlig måte, kan søke om tilpasninger ved eksamen. Tilpasningene skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemmingen medfører, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at studentene prøves likt. Søknad sendes til Studieadministrasjonen, på eget skjema.

2. Eksempler på særordninger kan være: 
- Utvidet eksamenstid 
- Anledning til lengre pauser, eventuelt med mulighet for å hvile 
- Eget eksamenslokale med egen eksamensvakt 
- Bruk av pc og andre tekniske hjelpemidler 
- Skrivehjelp, døvetolk og annen praktisk hjelp 
- Overføring av oppgavene til punktskrift eller forstørret skrift 
- Høytlesing av oppgaveteksten og/eller av besvarelsen 
- Alternative vurderingsformer

3. Studenter med dyskalkuli, dysleksi eller andre lese- og skrivevansker kan etter ønske få vedlagt sine besvarelser et anonymisert skjema fra eksamenskontoret eller en anonymisert attest fra logoped eller annen sakkyndig som bekrefter dette.

4. Frist for å søke særordninger er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Hvis særlige grunner tilsier det, kan Studieadministrasjonen fravike denne fristen. Behovet for særordning må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig person. Studenter med dyskalkuli, dysleksi eller andre lese- og skrivevansker må ha relevant attest av nyere dato fra logoped eller annen spesialist som beskriver hvilke særordninger det er behov for. 

§ 12. Trekk fra eksamen. Uteblivelse. 

1. En student som ønsker å trekke seg fra eksamen, må gjøre det skriftlig eller via StudentWeb senest tre uker før eksamensdato/innlevering av hjemmeeksamen. Trekk før denne fristen vil ikke gjelde som eksamensforsøk. 

2. Studenter som grunnet sykdom eller force majeure ikke kan avlegge eksamen, må levere dokumentasjon på forholdet senest første virkedag etter eksamensdagen for at oppmeldingen ikke skal regnes som et forsøk. Dokumentasjonen må spesifisere hvilke(n) eksamen(er) frafallet gjelder. 

3. En student som avbryter eksamen etter at eksamen er begynt, skal melde dette skriftlig til eksamensvakten. Trekk under eksamen anses som stryk, men mindre studenten senest neste virkedag fremlegger legeattest som dokumenterer sykdom på eksamensdagen. En student anses også for å ha strøket dersom en forlater eksamenslokalet uten å ha levert besvarelse. 

4. En student som ikke møter til eksamen til fastsatt tid uten godkjent forfallsgrunn, og som ikke har trukket seg innen trekkfristen, får registrert "ikke møtt". "Ikke møtt" anses som et tellende eksamensforsøk. 

5. En student som har levert besvarelse, kan ikke unndra seg sensur. 

§ 13 Utsatt eksamen

Det vil normalt ikke bli arrangert utsatt eksamensprøve. I spesielle tilfeller, eksempelvis sykdom eller force majeure, kan det etter søknad til Studieadministrasjonen avholdes utsatt prøve i større eksamensprøver i studiet. Ved behandling av søknad om utsatt prøve, vurderes det hvor stor betydning fraværet fra planlagt eksamen vil kunne få for den enkeltes studieprogresjon. Ved en eventuell søknad om utsatt prøve må dokumentasjon på forholdet være levert senest første virkedag etter avbrutt eksamen, eller senest første virkedag etter første eksamensdag studenten ikke møter, jf. § 12. 

§ 14. Eksamensforsøk. Gjentak av eksamen. 

1. a) En student ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kan fremstille seg til eksamen ved Norges Handelshøyskole i samme emne inntil to ganger, forutsatt at det avholdes eksamen i emnet. Som en overgangsordning, har studenter som allerede har et tellende eksamensforsøk i et emne fra våren 2009 eller tidligere, tre ordinære eksamensforsøk i dette emnet.
b) En student ved masterstudiene kan fremstille seg til eksamen ved Norges Handelshøyskole i samme emne inntil tre ganger, forutsatt at det avholdes eksamen i emnet.

2. Etter skriftlig begrunnet søknad til Studieadministrasjonen kan studenter som etter de ordinære eksamensforsøkene etter bestemmelsene i 1 ikke har oppnådd bestått resultat få innvilget ytterligere ett eksamensforsøk. Søknader om ekstra eksamensforsøk behandles i samsvar med følgende retningslinjer:

a) For å få innvilget et ekstra forsøk, må det foreligge svært vektige grunner, og disse må fortrinnsvis være dokumentert. I vurderingen av søknaden vil også studentens studieprogresjon og hvor langt en er kommet i studiet tillegges vekt.

b) Det innvilges ikke et ekstra forsøk dersom bestått karakter er oppnådd i faget.

c) Det innvilges normalt ikke et ekstra forsøk om alle tidligere forsøk er ikke-møtt, med mindre det foreligger en grunn iht. a).

d) Ytterligere forsøk vil normalt ikke bli gitt.

e) Gjentatte legeerklæringer til det ekstra eksamensforsøket, kan medføre at det gis tidsbegrenset adgang til dette forsøket.

f) Når alle forsøk er avlagt uten bestått karakter, medfører det tap av studieplass. 

3. Ved gjentak av eksamen gjelder det pensumet, kravet til kursgodkjenning og den vurderingsformen som er fastsatt for emnet på tidspunktet for ny vurdering.

4. Dersom en kandidat har bestått samme eksamen mer enn én gang, vil beste karakter gjelde.

5. I valgfrie allmenne språkfag i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er det ikke tillatt med gjentak av eksamen i innføringsmodulen parallelt med eller etter eksamen i påbyggingsmoduler i samme språkfag.

§ 15. Karaktersystemet

1. I samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 3-9, sjette ledd, fastsettes karakterene ved
a) bokstavkarakterer fra A - F, der A er beste ståkarakter og E dårligste ståkarakter, mens F gis ved stryk. 

b) bestått/ikke bestått.

2. Programutvalgene avgjør ved hvilke eksamener det skal benyttes bestått/ikke bestått og ved hvilke eksamener det skal benyttes bokstavkarakterer. 

3. Bokstavkarakterene tilsvarer følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Tallverdiene brukes ved utregning når flere eksamensresultater skal inngå i samlet snittkarakter for enkeltemner, og ved eventuell rangering av søkere ved opptak til studier.

4. Dersom vurderingsformen består av flere elementer, må alle elementer bestås før emnet i sin helhet anses som bestått. For emner der flere elementer inngår i vurderingsformen og disse anses som separate enheter, oppgis delkarakterer på karakterutskrift/vitnemål for de ulike elementene, mens emnet i sin helhet oppgis som bestått eller med bokstavkarakter som angir vektet gjennomsnitt for eksamensdelene. Det skal fremgå av emnebeskrivelsen hvilke karakterskala som brukes. 

Følgende kvalitative beskrivelser gjelder for karaktersystemet: 

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E
Tilstrekkelig
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

§ 16 Sensur

1. Oppnevning av sensorer gjøres av vedkommende institutt.

2. Sensur skal foreligge innen tre uker med mindre utsatt frist er hjemlet i midlertidig forskrift fastsatt av styret, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9. Dette gjelder for alle vurderingsformer, med unntak for det selvstendige arbeidet i masterstudiet, hvor sensurfristen er seks uker.

3. Kunngjøring av eksamensresultat skjer via StudentWeb.

§ 17 Rett til begrunnelse

1. En kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen i henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 5-3 og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §§ 24 og 25.

2. Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for skriftlig eksamen må , dersom kandidaten har fått meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen en uke fra karakteren ble kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen må fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt kandidaten.

3. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for kandidatene etter at karakter er fastsatt.

§ 18 Klage på eksamensresultat

1. Det er klagerett på karakterfastsettelse som etter sin art lar seg etterprøve. Karakteren ved muntlig eksamen kan ikke påklages.

2. Klage over karakterfastsetting skal være fremsatt innen tre uker etter at sensuren er kunngjort. Hvis man har krevd begrunnelse for karakterfastsettingen løper tre ukers fristen fra kandidaten har fått begrunnelsen. Alle klager må fremsettes skriftlig. Klagen skal sendes til Studieadministrasjonen.

3. Ved løpende vurdering er det klagerett når endelig karakter er fastsatt med mindre annet er nedfelt i fagplan/studieplan. Det kan ikke fremsettes klage på en vurdering som kun er en tilbakemelding i læringsprosessen fra lærer/veileder, og som ikke resulterer i en karakterfastsettelse.

4. Ved klage skal kandidatens besvarelse forelegges ny eksamenskommisjon som vurderer hele eksamen på nytt. Besvarelsen oversendes normalt ny eksamenskommisjon seks uker etter at sensuren er kunngjort. Karakterfastsetting kan skje til gunst eller ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering er endelig og kan ikke påklages.

5. Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle studentene samtykke i og undertegne klagen. Programutvalgene kan dispensere fra denne bestemmelsen ved mappevurdering der individuelle besvarelser og gruppebesvarelser inngår samlet i en mappe.

§ 19. Privatister

1. Privatister kan gis adgang til enkeltemner dersom de tilfredsstiller opptakskravene til studiet som emnene inngår i. Adgang til emner gis for ett semester om gangen. Etter det aktuelle semesteret faller retten bort. Undervisnings-/eksamensrett kan etter nærmere vurdering gis på ny av Studieadministrasjonen. Programutvalget kan i særskilte tilfeller dispensere fra fagkravene som stilles ved ordinært opptak til studiet.

2. Privatistenes rettigheter ved høyskolen er begrenset til adgang til å delta i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen i samsvar med lov om universiteter og høgskoler. Med forelesning menes formidling av kunnskap til den samlede studentgruppen på kurset, og hvor deltakernes egenaktivitet som hovedregel er begrenset til enkeltspørsmål og kommentarer. Privatister har ikke adgang til høyskolens PC-saler eller rett til å få opprettet IT-konto.

3. Privatister kan nektes adgang til eksamen dersom det i studie- eller fagplanen er fastsatt krav om obligatorisk undervisning, praksis, innleveringsoppgaver m.m., når dette i seg selv gir en vesentlig kompetanse som er en del av formålet med utdanningen, og denne kompetansen ikke kan prøves ved ordinær eksamen.

4. Privatister skal betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen, og vil få utstedt semesterkort som viser at avgiften er betalt. Styret kan i tillegg fastsette at privatister skal betale eksamensavgift, jf. lov om universiteter og høgskoler § 3-10.

5. Privatistene må søke om adgang til emner innen bestemte tidsfrister, og må melde seg opp til eksamen innen den ordinære oppmeldingsfristen. Studieadministrasjonen kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra søknadsfristen.

6. Denne forskrift gjelder også for privatister så lenge bestemmelsene ikke strider mot innholdet i denne bestemmelse.

7. Denne bestemmelsen gjelder ikke for privatister på doktorgradsnivået.

§ 20. Utfyllende regler 

Det kan gis utfyllende regler innenfor rammen av denne forskrift. 

§ 21. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 9. august 2004.