Forskrift om bachelorstudiet (opphevet)

Forskrift om bachelorstudiet (opphevet)

Denne forskriften ble opphevet den 1.8.2018, da ny forskrift om fulltidsstudiene ved NHH trådte ikraft. For studenter som da hadde påbegynt sine studier vil enkelte bestemmelser i denne gamle forskriften fortsatt kunne være relevante. Se overgangsreglene i § 8-2 i den nye forskriften om fulltidsstudiene.

Fastsatt av Styret 10. juni 2004. Endret av Styret 8. desember 2005, 8. februar 2007 og 10. desember 2012 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler §3-3, § 3-5, § 3-6, §3-7,§ 3-9, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 8-2.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for studenter som tas opp i den femårige siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole fra og med høstsemesteret 2004.

§ 2 Adgang til studiet

For opptak til den femårige siviløkonomutdanningen gjelder Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høyskolens styre fastsetter antall studieplasser i medhold av Lov om universiteter og høgskoler § 3-7.

§ 3 Opptaksnemnd

Opptaksnemnd oppnevnt av Programutvalget for bachelorutdanningen avgjør søknader om opptak.

§ 4 Studierett

1. For å oppnå studierett, må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens §2.

2. Studieretten omfatter:

i) rett og plikt til å få fastsatt utdanningsplan i samsvar med § 7

ii) rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for studiet og i samsvar med utdanningsplanen

iii) rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen og i samsvar med Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene)

iv) rett til veiledning

v) adgang til høyskolens undervisningslokaler, lesesaler og PC-rom, i samsvar med regler for bruk av disse

3. Et vilkår for å beholde studieretten er at studenten har bekreftet sin utdanningsplan i studiets første semester. Unntatt fra dette er kun studenter som etter søknad har fått overført studieplassen til neste studieår.

4. Studenter må ved forespørsel fra høyskolen fremvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved NHH. Studenter som ikke fremviser de forespurte originaldokumentene for kontroll vil kunne miste studieretten. Vitnemål fra NHH vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er fremvist og kontrollert.

5. Studieretten opphører normalt dersom alle eksamensforsøk i et emne er brukt uten at studenten har oppnådd bestått karakter, jf. § 14 i Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene).

6. Studieretten varer i inntil fire studieår etter opptakstidspunktet. I særlige tilfeller kan høyskolen innvilge ytterligere forlengelse av studieretten. Permisjon fra studiet kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for søknaden, som f.eks. sykdom, fødsel, gjennomføring av førstegangstjeneste. Permisjon innvilges normalt i inntil ett år.

7. Studieretten kan komme til å opphøre dersom studentens studieprogresjon innebærer:

 • ingen studiepoeng etter 1 år
 • mindre enn 40 studiepoeng etter 2 år
 • mindre enn 60 studiepoeng etter 3 år

8. Dersom en student mister studieretten på grunnlag av paragrafens tredje, fjerde eller syvende ledd, kan studenten søke nytt opptak i bachelorstudiet, i henhold til gjeldende forskrift og studieplan. Studenter som mister studieretten på grunnlag av paragrafens femte eller sjette ledd kan ikke søke opptak på nytt.

9. En student som allerede er tildelt graden bachelor i økonomi og administrasjon ved NHH kan ikke tildeles studierett på nytt i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen.

§ 5 Krav til bachelorgrad

1. Bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen har et omfang på 180 studiepoeng, og er normert til tre års studietid. Graden bachelor i økonomi og administrasjon tildeles på grunnlag av at bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen er fullført.

2. Et vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng som danner grunnlag for graden er bestått ved Norges Handelshøyskole, jf. Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

3. Bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen omfatter:

 • Obligatoriske økonomisk-administrative emner
 • Valgfrie emner

4. Studieplanen for bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen angir grunnlaget for oppbygging av graden, og fastsetter:

 • Studieprogrammets mål, innhold og organisering
 • Hvilke emner som undervises og som det kan avlegges eksamen i
 • Faglig beskrivelse av emnene som inngår i studieprogrammet
 • Eventuelle krav og anbefalinger til rekkefølge mellom enkeltemner i studieprogrammet
 • Pensumlitteratur, arbeids- og undervisningsformer
 • Eventuelle krav til kursgodkjenning som vilkår for adgang til eksamen
 • Vurderingsformer for de ulike emner
 • Tilrettelegging og retningslinjer for utvekslingsopphold
 • Regler for innpassing av annen utdanning
 • Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet

5. Eventuelle endringer i studieplanen vedtas av Programutvalget for bachelorutdanningen.

§ 6 Vurdering

1. I hvert emne skal studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves. Dette kan skje i form av avsluttende eksamen, vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til studieplanen.

2. Dersom det i studieplanen er fastsatt spesielle krav til forkunnskaper eller til kursgodkjenning oppnådd på grunnlag av obligatorisk deltagelse i undervisning, skriftlige arbeider eller lignende, vil studenten bare ha rett til å fremstille seg til eksamen dersom disse kravene er oppfylt.

3. Når et obligatorisk emne opphører som følge av endring i studieplanen, skal det normalt avholdes eksamen i emnet i to påfølgende semestre etter siste ordinære eksamen, selv om det ikke gis undervisning i emnet.

4. Øvrige bestemmelser relatert til eksamen er hjemlet i Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene).

§ 7 Utdanningsplan

Alle studenter som oppnår studierett i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Norges Handelshøyskole og den enkelte student, og har som hensikt å sikre at studenten skal nå sine læringsmål på normert tid. Planen skal inngås første semester i studiet, og bekreftes hvert semester, innen bestemte frister, som spesifisert i studieplanen.

§ 8 Fritak og innpass

1. Det kan gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for bachelorgraden dersom tilsvarende krav er oppfylt gjennom tidligere eksamen eller prøve.

2. Studentene kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs bestått ved utenlandsk lærested i forbindelse med utvekslingsopphold organisert av Norges Handelshøyskole.

3. Utfyllende regler om behandling og vurdering av søknader om fritak og innpass gis av Programutvalget for bachelorutdanningen. Disse vil fremgå av studieplanen.

§ 9 Vitnemål og karakterutskrift

1. For bestått bachelorgrad utferdiges et vitnemål som skal inneholde karakterer for hvert emne og den relative vektleggingen av disse. Vitnemålet skal angi hvilket semester kandidaten er uteksaminert. Vilkåret for å få utskrevet vitnemål, er at alle emner er bestått.

2. Kurs som er innpasset fra andre læresteder angis på karakterutskriften som "fritatt".

3. Vitnemålet utstedes på norsk. Et eget vitnemålsvedlegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske utdanningssystemet.

4. Studenter kan på anmodning få utskrevet karakterutskrift etter avlagte eksamener. Karakterutskriften angir karakteren på de ulike emner og den relative vektleggingen av disse. Dersom man har gjentak av eksamensprøver, føres kun den beste karakteren på vitnemålet eller karakterutskriften. En bestått karakter kan ikke fjernes fra karakterutskriften.

5. For emner som er tatt utover studieplanens krav, utferdiges separat karakterutskrift.

§ 10 Påbegynnelse av masterdelen av det femårige studieløpet

1. Studentene som tas opp til siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole fra og med høsten 2004, tas opp til et samlet femårig studieløp, organisert som en treårig bachelordel påfulgt av en toårig masterdel. Når studenten skal påbegynne masterdelen av studieløpet, må det gis melding om dette innen bestemte frister, jf. § 2 i Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon (heltid), studieplan av 2004. Dersom en ikke ønsker å gå videre med masterdelen etter fullført bachelorgrad, må en gi skriftlig melding om dette.

2. Alternativt kan studenten etter fullført bachelorgrad melde overgang til masterstudiet i regnskap og revisjon. Ved direkte overgang til masterstudiet i regnskap og revisjon kan det stilles krav om at bestemte fagkrav må være oppfylt i løpet av bachelorgraden.

3. Programutvalget for masterutdanningen kan i særskilte tilfeller og etter nærmere angitte retningslinjer dispensere fra bestemmelsen om at bachelorgraden må være fullført og bestått før masterstudier kan påbegynnes. Studenten kan uansett ikke gjenstå med mer enn 7,5 studiepoeng av bachelorgraden. Retningslinjene for øvrig fremgår av Studiehåndboken.

4. Overgang til masterdelen skal normalt skje i påfølgende semester etter uttak av bachelorgrad. Alternativt kan studentene ha et opphold i studiet mellom uttak av bachelorgraden og oppstart på masterdelen. Oppholdet kan ha en varighet på inntil to år. Studenter som ønsker å benytte seg av muligheten til opphold plikter å gi melding om dette ved avslutning av bachelordelen av siviløkonomutdanningen, innen nærmere angitte frister. Ved tilbakekomst plikter studenten å gi melding på særskilt webskjema innen angitt frist for melding om overgang for det aktuelle semesteret.

5. Studenter som ikke benytter sin rett til direkte overgang til masterdelen av den femårige siviløkonomutdanningen, eventuelt melder opphold mellom bachelor- og masterdelen og ikke melder tilbakekomst innen to år etter fullført bachelorgrad, vil i senere semestre måtte søke ordinært opptak og vil bli likestilt med eksterne søkere.

6. Melding om at masterdelen av den femårige siviløkonomutdanningen skal påbegynnes, eventuelt om at en ikke ønsker å fortsette etter avsluttet bachelordel, eventuelt om opphold mellom bachelor- og masterdel, fungerer også som søknad om uttak av bachelorgrad. Etter uttak av bachelorgraden kan studenten ikke lenger avlegge eksamen i emner som inngår i denne graden.

§ 11 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2004