Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges Handelshøyskole

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges Handelshøyskole

Fastsatt av Styret 16. oktober 2003. Endret av Styret 8. desember 2005 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler § 3-3, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 8-2.

§ 1. Målsetting

Graden doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt internasjonalt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og arbeidsmåte.

§ 2. Retten til å fremstille seg

Rett til å fremstille seg for dr. philos. graden har enhver som har oppnådd eksamen av høyere grad (master) innenfor økonomi og administrasjon.

Programutvalget for doktorgradsutdanning (PDU) kan gi søkere, som på annen måte har godtgjort tilsvarende kvalifikasjoner i vedkommende fag, adgang til å fremstille seg til doktorgradsprøven. Avhandlingen skal ikke bedømmes før slik tillatelse er gitt. PDU vurderer søkerens forhåndskvalifikasjoner og fatter vedtak på grunnlag av søkerens dokumentasjon av tidligere studier og vitenskapelige arbeider, jfr. § 5, første ledd. PDU kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve, før det gis adgang til bedømmelse av doktorgradsarbeidet. Søknaden fremmes samtidig med oversendelse av avhandlingen.

Den som ikke er norsk statsborger eller statsborger i annet nordisk land, har rett til å fremstille seg for prøven dersom PDU etter begrunnet søknad og innstilling fra det aktuelle fagmiljø, gir tillatelse til dette. Slik adgang innvilges fortrinnsvis dersom avhandlingen

 • behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge
 • har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet
 • er utført under opphold ved norsk universitet, høyskole, eller i særlig kontakt med norske forskere
 • eller dersom søkeren har oppholdstillatelse i Norge

§ 3. Avhandlingen

3.1 Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på et høyt faglig nivå som oppfyller internasjonale publiseringsstandarder innen fagområdet når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform.

Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av tidligere arbeider. Normalt skal bare arbeider som er publisert de siste fem år før innlevering av avhandlingen, kunne inngå som deler av denne.

Del av fellesarbeid kan godtas til bedømmelse, også som ett av flere arbeider under forutsetning av at det representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra de øvrige forfattere og andre som har fulgt arbeidet, slik at doktorandens innsats kan identifiseres.

Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktoravhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele i den grad doktorandens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres. I tillegg til de enkelte delene skal det i disse tilfellene utarbeides et sammendrag som gjør rede for helheten i avhandlingen.

Avhandlingen skal være skrevet på engelsk, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til å benytte et annet språk.

3.2 Arbeider som ikke godtas

Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere eksamener, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere, sammenhengende arbeider.

Til bedømmelse som enkeltarbeid kan ikke antas arbeid som har vært godtatt som hovedoppgave, mastergradsavhandling, magister- eller lisensiatavhandling med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider.

Et arbeid som tidligere er godkjent for doktorgraden ved utenlandsk universitet eller høgskole, kan ikke antas til bedømmelse, selv om arbeidet innleveres i omarbeidet form.

Et arbeid eller deler av et arbeid som er eller har vært til vurdering for doktorgraden ved annen norsk vitenskapelig høgskole eller et norsk universitet kan ikke innleveres for bedømmelse ved Norges Handelshøyskole (NHH).

3.3 Ny innlevering

En doktorgradsavhandling som tidligere er blitt underkjent ved høyskolen, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse først seks måneder etter at høyskolen har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på nytt kan bare finne sted en gang.

3.4 Offentlig tilgjengelighet

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/publisering.

§ 4. Bedømmelse

Doktorgraden tildeles på grunnlag av;

 1. godkjent vitenskapelig avhandling,
 2. to godkjente prøveforelesninger og
 3. godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas

§ 5. Innlevering

Innlevering av avhandlingen og anmodningen om å få arbeidet bedømt for doktorgraden stiles til PDU og vedlegges bekreftet kopi av vitnemål som viser avlagte eksamener og grader. Hvis det kreves særskilt tillatelse, jfr. § 2, skal søkeren dokumentere sine studier og vedlegge tidligere vitenskapelige arbeider. Slik søknad fremmes samtidig med innlevering av avhandlingen. Ikke-nordiske statsborgere skal ved innlevering fremme en begrunnet søknad om adgang til bedømmelse for graden. Søknad om godkjenning av annet språk i avhandlingen enn engelsk, jfr. § 3, fremmes ved innlevering av avhandlingen.

Doktoranden sender sammen med avhandlingen en skriftlig egenerklæring om at avhandlingen eller deler av denne ikke er eller har vært innlevert til bedømmelse for doktorgrad ved annen norsk eller utenlandsk institusjon.

Avhandlingen leveres i 15 eksemplarer.

Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, leveres ytterligere 35 eksemplarer av avhandlingen til høyskolen. Sammen med avhandlingen leveres også et kortfattet sammendrag som kan tjene som pressemelding ved kunngjøring av disputas.

Avhandlingen skal ha vært offentlig tilgjengelig senest en måned før eventuell disputas avholdes.

Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form (papirbasert, elektronisk) høyskolen bestemmer.

§ 6. Oppnevning av bedømmelseskomité

Til å bedømme avhandlingen, prøveforelesningene og forsvaret av avhandlingen oppnevner PDU etter forslag fra det aktuelle instituttet, en sakkyndig bedømmelseskomite på minst tre medlemmer.

Komiteen skal settes sammen slik at:

 • begge kjønn, såfremt mulig, er representert
 • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til NHH
 • to av medlemmene normalt rekrutteres fra en utenlandsk institusjon som er internasjonalt anerkjent innenfor det aktuelle fagområdet
 • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse

PDU oppnevner etter forslag fra det aktuelle instituttet en leder blant komiteens medlemmer.

Doktoranden skal underrettes om komiteens sammensetning.

§ 7. Komiteens innstilling og behandlingen av innstillingen

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for doktorgraden. Doktoranden kan likevel rette formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Det må i tilfelle innleveres en oversikt over rettingene senest en måned før disputasen.

Komiteen kan kreve doktorandens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon fremlagt.

Komiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Både innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling med eventuelle dissenser og individuelle uttalelser sendes PDU, som så snart som mulig oversender innstilling og uttalelser til doktoranden, som gis frist på 14 dager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis doktoranden ikke ønsker å fremme skriftlige merknader, underrettes PDU snarest om dette.

Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen, med mindre PDU har bestemt noe annet.

En enstemmig komiteinnstilling skal tas til følge, såfremt et flertall av medlemmene i PDU stemmer for dette. Dersom et flertall finner at det – til tross for en enstemmig komiteinnstilling – foreligger begrunnet tvil om en avhandling bør godkjennes, skal PDU søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorandens merknader vedlegges. Etter dette fatter PDU selv vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene.

Dersom det foreligger dissens i komiteen, kan PDU uten å innhente ytterligere bedømmelse fatte vedtak i saken, eller søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen, eller oppnevne to nye sakkyndige, som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Doktorandens merknader vedlegges. Etter dette fatter PDU selv vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelser.

Doktoranden underrettes om resultatet av behandlingen.

§ 8. Prøveforelesninger og disputas

Dersom arbeidet finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, skal doktoranden holde to offentlige prøveforelesninger, en over et selvvalgt emne og en over et oppgitt emne. Doktoranden meddeler tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til PDU en måned før disputasen. Emne for prøveforelesning over oppgitt emne bestemmes av bedømmelses-komiteen og kunngjøres for doktoranden 14 dager før forelesningen. Disputasen skal normalt avholdes innen seks måneder etter at avhandlingen er innlevert til bedømmelse.

Prøveforelesningene skal holdes før disputasen. Finner bedømmelseskomiteen prøveforelesningene tilfredsstillende, skal doktoranden forsvare doktoravhandlingen i en offentlig disputas.

Tid og sted for disputasen skal offentliggjøres i god tid.

Forelesning og disputas skal skje på det språket som avhandlingen er skrevet på, eller et annet språk dersom det er gitt særskilt tillatelse.

Disputasen ledes normalt av leder for det institutt hvor doktoranden har sin faglige tilknytning, leder av PDU eller den leder av PDU bemyndiger. Disputasen foregår som en drøfting av avhandlingen mellom bedømmelseskomiteens medlemmer og doktoranden. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningene. Leder av disputasen fastsetter i samråd med opponentene rekkefølge og oppgavefordeling mellom doktoranden og opponentene. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunkt som denne fastsetter.

Etter disputasen sender bedømmelseskomiteen så snart som mulig og senest innen 14 dager, en innberetning til PDU hvor den gjør rede for hvordan den har vurdert avhandlingen, prøveforelesningene og forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om prøvene samlet sett er godkjent/ikke godkjent.

Hvis prøveforelesningene eller disputasen ikke godkjennes, kan ny prøve først avlegges etter seks måneder. Så vidt mulig skal de nye prøvene vurderes av den opprinnelige bedømmelseskomiteen.

§ 9. Kreering og diplom

Når PDU har godkjent avhandling, prøveforelesninger og disputas, kreeres doktoranden til doctor philosophiae (dr. philos.). PDU rapporterer om kreerte doktorer til høyskolens styre to ganger årlig.

Diplom og vitnemål utferdiges av høyskolen. På vitnemålet skal tittelen på avhandlingen føres opp sammen med temaet for prøveforelesningene.

§ 10. Klage

Avslag på søknad om bedømmelse og vedtak om ikke å godkjenne avhandling, prøveforelesninger eller forsvar kan påklages.

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. For øvrig gjelder reglene om klagebehandling i forvaltningslovens §§ 28 flg.

Grunngitt klage sendes til PDU, som kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Dersom PDU ikke finner å kunne endre eller oppheve vedtaket, oversendes saken til styret ved NHH. Styret kan prøve alle sider ved det påklagede vedtak.

Dersom PDU eller styret finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg eller enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.

§ 11. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

§ 12. Opphevelse

Fra det tidspunkt denne forskrift trer i kraft oppheves forskrift av 29. januar 1982, "individuell vei".