Krav til dokumentasjon

Krav til dokumentasjon

All dokumentasjon skal være stemplet, signert og søknader vil ikke bli godkjent uten.

Dersom du får beskjed om å levere dokumentasjon ved en søknad så stilles det krav til hva som regnes som dokumentasjon. 

Dersom du ikke leverer dokumentasjon i originalversjon kan NHH kreve å få se originalkopi av dokumentasjonen før eventuelle søknader blir innvilget.

Gyldighet

Dokumentasjonen må være datert og signert det semesteret eksamen skal gjennomføres. Unntaket er ved fremvisning av logopedrapporter. Dersom dokumentets varighet ikke står presisert i legeerklæringen er dokumentasjonen kun gyldig for ett semester. Behandler må skrive hvor lenge tilretteleggingen skal være gyldig for dersom varigheten av tilstanden går utover ett semester. Dette gjelder spesielt dersom tilstanden er av varig eller kronisk art. I slike tilfeller kan ikke dokumentasjonen være eldre enn 10 år.

Dokumentasjon kan utstedes av lege, logoped, psykolog, fysioterapeut og lignende.

Kroniske tilstander

Vi innvilger tilrettelegging for hele studieløp dersom det fremkommer av dokumentasjonen at din tilstand er av kronisk art. Dysleksi eller dyskalkuli må dokumenteres med rapport fra logoped. Helårsallergi kan gi tilrettelegging for hele studieløpet. Det må presiseres av lege eller allergolog at allergien er av en slik alvorlighetsgrad at du har en betydelig ulempe i eksamenssituasjonen som må kompenseres i form av utvidet eksamenstid.

Pollenallergi kan føre til behov på tilrettelegging på vårsemeseret. Dette godkjenner vi både innen søknadsfrist, men også som akutt søknad. I så tilfelle må uttalelsen fra lege inneholde opplysninger om medisinen du bruker er sløvende/søvndyssende og nedsetter din yteevne. I hovedsak vil pollenallergi gi tilrettelegging i form av forlenget tid på eksamen.