Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for MBA i teknologi og innovasjon i finans

MBA studiet i teknologi og innovasjon i finans er et unikt tverrfaglig studium som drar veksler på den nyeste forskningen innen fagfelt som finans, strategi, ledelse, innovasjon og entreprenørskap, økonomi og markedsføring

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi deltakerne kunnskaper, verktøy og ferdigheter de trenger for å forstå utfordringene og mulighetene bedrift møter i kjølvannet av den pågående fintechrevolusjonen. Deltakerne lærer hvordan de kan bruke denne kunnskapen til å ta bedre beslutninger som øker sannsynligheten for at deres bedrift vil lykkes. I tillegg er det et mål at studiet skal gjøre deltakerne i stand til å tilegne seg nok kunnskap om de viktigste nye teknologiene og reguleringene til at de er i stand til å kommunisere med fagfolk om disse temaene, og, viktigst av alt, kjenner til hvilke implikasjoner dette har for konkurranse og strategi.

  Studiet har som mål å gi deltakerne oppdatert og relevant kompetanse på et høyt akademisk nivå og bygge nettverk for læring og videreutvikling både i og utenfor undervisningssituasjonen. En mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunner tilrettelegger for læring og gir ulike perspektiver på forretningsproblemer. Dette nettverkselementet er i seg selv en viktig læringsfaktor både i løpet av studiet og etterpå.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte; definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Kandidatene har grunnleggende kunnskap om økonomiske faktorer knyttet til konkurranse og finansmarkeder, og om hvordan endringer i teknologier, innovasjoner og regelverk former bransjer, og implikasjonene dette har for ledelse.
  • Kandidatene har en god forståelse av viktige relevante temaer innen økonomi, ledelse, strategi, markedsføring, finans og innovasjon, og er i stand til å integrere denne kunnskapen i et flerfaglig perspektiv for å forstå mulighetene og utfordringene en bedrift eller en bransje vil møte i perioder preget av teknologisk diskontinuitet.
  • Kandidatene har kunnskap om de viktigste teknologiene, forretningsmodellene og regelverkene som assosieres med den såkalte fintech-revolusjonen, og kan analysere hvilke implikasjoner dette har for bedrifters konkurranseevne.
  • Kandidatene kan holde seg faglig og teknologisk oppdatert og kan bruke sine kunnskaper til å ta mer velinformerte strategiske avgjørelser.

  Ferdigheter

  • Kandidatene kan gjennomføre selvstendige analyser for å forstå hvordan utenforstående endringer i teknologi og regelverk påvirker deres bransje og bedriftens konkurranseevne.
  • Kandidatene kan bruke analyseverktøy til å analysere og kritisk vurdere ulike informasjonskilder for å ta mer velinformerte og bedre avgjørelser/formulere argumenter.
  • Kandidatene kan bruke generelle ledelsesverktøy til å motivere andre i organisasjonen til å bidra til økt verdiskaping og implementere strategiske avgjørelser.
  • Kandidater med bakgrunn fra forretningslivet kan kommunisere effektivt med teknologieksperter for å vurdere den strategiske verdien av teknologier, mens kandidater med teknisk bakgrunn kan kommunisere effektivt med ledelsen og med finans- og businesseksperter.

  Generell kompetanse

  • Kandidatene har en god forståelse av grunnleggende mekanismer og verktøy og kan anvende kunnskapene og ferdighetene på nye problemstillinger.
  • Kandidatene kan reflektere rundt etiske problemstillinger i egen organisasjon.
  • Kandidatene kan formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig og muntlig med et språk som er naturlig innenfor fagområdet.
  • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.
  • Kandidaten kan påta seg arbeidsoppgaver innen generell ledelse og styrearbeid.
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Studentene blir vurdert både individuelt og i grupper i løpet av studiet. Gruppearbeidet foregår i forbindelse med masteroppgaven, mens individuell vurdering blir gitt for individuelle hjemmeeksamener og rapporter fra vurderinger av andre gruppers utkast til kapitler til masteroppgaven.

  • Individuell hjemmeeksamen (karakter A–F): På slutten av hvert semester har studentene en individuell hjemmeeksamen der de testes i teoriene og temaene som dekkes i hver modul.
  • Masteroppgave (bestått / ikke bestått) Studentene skal gjennom hele studieløpet arbeide med skriftlige arbeider (selvstendig arbeid), som til sammen utgjør XX studiepoeng. Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studentene har tilgang til faglig veiledning gjennom studiet.

   For hver modul må studentene foreta en analyse der de anvender ferdighetene de har tilegnet seg og temaene som blir belyst i modulen. Studentene får utlevert temaet/temaene for hver modul i begynnelsen av semesteret og leverer inn et ferdig utkast innen slutten av semesteret. Dette utkastet blir så fagfellevurdert av fire andre studenter utenfor gruppen (se under). På slutten av semesteret integrerer hver gruppe innspillene fra de andre studentenes fagfellevurdering inn i sitt kapittelutkast, og leverer kapittelet inn for faglig vurdering. På slutten av studiet settes de fire kapitlene sammen til ett dokument: masteroppgaven.
  • Individuell fagfellevurdering av medstudenter (bestått / ikke bestått): På slutten av hvert semester skal hver deltaker skrive en individuell vurdering av en annen gruppes utkast til et kapittel til masteroppgaven. Vurderingene blir faglig vurdert.
 • Modul 1: Det store bildet

  Modul 1: Det store bildet

  Modul 1 fokuserer på de brede implikasjonene av den såkalte fintech-revolusjonen og er strukturert rundt spørsmål som «hva er fintech?», «hva er de viktigste nye teknologiene, regelverkene og forretningsmodellene?» og «hva er de brede strategiske implikasjonene av disse endringene?» Modulen består av tre samlinger som hver tar for seg ulike aspekter ved disse spørsmålene, en fjerde samling som handler om mer generelle ledelsesskills, og en parallell online track som fokuserer på metode.

  Den første samlingen fokuserer på teknologiske endringer og disrupsjon og gir en introduksjon til hvordan strategiske analyser kan hjelpe oss med å forstå disse endringene. Formålet med denne samlingen er gi deltakerne en forståelse av hvordan teknologier utvikler seg over tid, hvordan disruptive trusler oppstår, og hvordan bedrifter kan bruke strategiske analyser til å ta mer velinformerte avgjørelser i perioder med teknologisk og regulatorisk diskontinuitet.

  På den andre samlingen ser vi mer i detalj på de viktigste endringene introduksjoner av ny teknologi og nye forretningsmodeller har for finansiell intermediering, finansmarkeder og corporate finance. Her studerer vi de viktigste nye finansielle teknologiene, reglene og forretningsmodellene som er med på å forme markedene slik de er i dag, eller slik de kommer til å bli.

  Den tredje samlingen fokuserer på et sett med andre endringer i omgivelsene som skjer samtidig, og ofte i samspill, med de teknologiske endringene. Her vil vi særlig fokusere på det økte fokuset på å kombinere konkurranse og samarbeid, endrede reguleringer, økt usikkerhet i omgivelsene, og dreining mot mer fokus på bærekraft og etikk.

  Den fjerde og siste samlingen i modulen vil fokusere på mer generelle ledelsesegenskaper. Vi vil først gi en introduksjon til ledelse, og så se nærmere på ledelse av teams. Samlet sett søker modulen å integrere kunnskap fra teknologisk endring, strategi, finans, psykologi, ledelse og innovasjonsøkonomi.
  Den parallelle online track-en vil fokuserer på evidensbasert ledelse. I praksis innebærer dette at man lærer hvordan man søker etter forskningsbasert informasjon, hvordan man vurderer validiteten til resultatene, og hvilke «bevis» man bør legge til grunn før man setter teori ut i praksis.

 • Modul 2: Konkurranse og brukere

  Modul 2: Konkurranse og brukere

  Modul 2 retter fokus mot implikasjoner av stadig mer digitalisering på konkurransedynamikk og brukeratferd, og er strukturert rundt spørsmål som «hvordan konkurrere i en verden av økosystemer, plattformer, nettverkseffekter og store data?», «hvordan vil økt digitalisering påvirke bedrifters evne til å skaffe og holde på kunder/brukere», og «hvordan kan nye teknologier brukes til å skape mer verdi for brukerne av et produkt eller en tjeneste?». Modulen består av tre samlinger som tar for seg disse spørsmålene, en samling som fokuserer på mer generelle ledelsesegenskaper, og en parallell digital track med fokus på metode.

  Den første samlingen fokuserer digital konkurranse, og vil se nærmere på start-ups, skalering av bedrifter, økosystemkonkurranse og implikasjoner digitalisering av stadig flere markeder har på konkurransedynamikk.

  Den andre samlingen fokuserer på plattformkonkurranse og plattformstrategi, og vil se spesielt på hvilke roller komplementære produkter/tjenester, nettverkseffekter og stordata-analyse spiller i slike markeder.

  Den tredje samlingen fokuserer på brukere (og kunder). Her kombinerer vi kunnskap om forbrukeratferd fra markedsføring og stordata-analyse fra informatikk, lønnsomhetsanalyser fra bedriftsledelse og metoder for brukerdrevet innovasjon for å få en dypere forståelse av mulighetene og utfordringene aktørene konfronteres med når de skifter fokus fra produkt til bruker.

  Den fjerde og siste samlingen vil fokuserer på generelle ledelsesegenskaper, med fokus på forhandlinger og kommunikasjon. Modulen samlet sett søker å kombinere kunnskap fra konkurranseøkonomi og strategi, markedsføring, forretningsanalyse, psykologi, økonomisk styring og ledelse.

  Den parallelle online-tracken vil fokusere på forskningsmetode for business, og gi en innføring i både kvalitativ og kvantitativ metode.

 • Modul 3: Kilder til konkurransefortrinn

  Modul 3: Kilder til konkurransefortrinn

  Modul 3 fokuserer på kilder til konkurransefortrinn og er strukturert rundt spørsmål som «hvordan kan en bedrift designe effektive strategier som kan legge grunnlag for et vedvarende konkurransefortrinn?», «hvordan bør en bedrift organisere innovasjonsprosesser?», «hvordan kan en bedrift finansiere og profittere på innovasjoner?», og «hvordan verdsetter man nye forretningsmodeller og selskaper med immaterielle ressurser og usikker fremtidig kontantstrøm?». Modulen består av fire samlinger som tar for seg ulike aspekter ved disse spørsmålene, og en parallell online track som fokuserer på metode.

  Den første samlingen fokuserer på forbindelsen mellom kunder og brukere som bedriftene konkurrerer om, og aktivitetene og ressursene de må utøve/kontrollere bedre eller annerledes enn konkurrentene for å vinne. Her vil man både lære om hvordan lønnsomhetsanalyser kan bli brukt for å få fakta om dagens lønnsomhet på bordet, og hvordan man kan kombinere denne innsikten med kunnskap fra strategier for å utforme robuste strategier.

  Den andre samlingen fokuserer på innovasjon, hvordan bedrifter kan organisere innovasjonsprosessene for å finne løsninger som øker verdien for brukerne, og hvordan bedriftene selv kan beskytte innovasjonene for å sikre at de selv sitter igjen med en anselig andel av den skapte verdien. Her ser vi på hvordan man kan organisere for innovasjon, innovasjonsprosesser som design thinking, lean, og innovasjonssprinter, vi vil se på kreativitet, og til slutt også hva som skal til for å beskytte innovasjoner fra imitasjon.

  Den tredje samlingen fokuserer på et utvalgt sett med immaterielle ressurser som har blitt stadig viktigere kilder til konkurransefortrinn de seneste årene. Dette inkluderer organisasjonskultur, ledelseskapabiliteter, innovasjonsevne, bærekraft, og merkevarer.

  Den fjerde samlingen fokusere på verdsettelse, hvor vi vil se nærmere på hvilke utfordringer man møter når man skal verdsette bedrifter med nye forretningsmodeller og/eller bedrifter som har immaterielle eiendeler som sine viktigste kilder til konkurransefortrinn. Her vil vi først se på hvordan man tradisjonelt går frem for å verdsette en bedrift, og hvilke alternativer man kan bruke for å verdsette vekstbedrifter med mindre harde assets på balansen.

  Den parallelle online-tracken vil i denne modulen gi en innføring i anvendt programmering, hvor deltakerne vil bli kjent med programmeringsspråket R.  

  Samlet sett søker modulen å kombinere kunnskap fra strategi, markedsføring, innovasjonsteori, innovasjonsøkonomi, finans, psykologi, forretningsanalyse og programmering.  


 • Modul 4: Det integrerte bildet

  Modul 4: Det integrerte bildet

  Studiets fjerde og siste modul fokuserer på å integrere kunnskap fra de tre første modulene og er strukturert rundt spørsmål som «hvilke utfordringer og muligheter møter bedrifter når de vokser internasjonalt?», «hvordan kan bedrifter gå fra analyse til å utforme strategier og forretningsmodeller for å øke sannsynligheten for suksess?», og «hvordan utføre og implementere strategiske endringer». Modulen består av tre samlinger som tar for seg alle disse spørsmålene, en avslutningssamling med disputas og integrering av all kunnskapen i hele programmet, samt en parallell online-track om eksperimentell metode og A/B-testing.

  Den første samlingen fokuserer på internasjonalisering og utfordringer knyttet til det å konkurrere med utenlandske bedrifter. Samlingen vil trekke på kunnskap fra de første tre modulene og legger til en internasjonal dimensjon ved å se nærmere på utfordringer knyttet til ledelse, kultur, regelverk og konkurranse bedrifter kan møte når de vokser internasjonalt, og hvordan de kan løse disse utfordringene.

  De siste to samlingene fokuserer på hvordan bedrifter kan utføre og implementere strategiske endringer. Disse samlingene ser både på de menneskelige aspektene ved hvordan man kan få mennesker i en organisasjon til å sette en strategi ut i livet og gjøre de påkrevde endringene, og rammeverket rundt for hvordan organisasjonsstruktur, insentiver, styringssystemer og målinger kan brukes for å tilrettelegge for strategiske endringer.

  Den parallelle digitale tracken vil ta for seg eksperimentell metode, hvor vi vil fokusere på hvordan eksperimenter, og da spesielt på digitale flater, kan designes og brukes i bedrifter for å avdekke kausale sammenhenger og generere verdifull innsikt på flere nivåer.

  Samlet sett vil modulen kombinere kunnskap fra internasjonal business, strategi, ledelse, organisasjonsteori, regnskap og økonomisk styring og integrere dette med fintech-fenomener som diskuteres gjennom hele studiet.