Ledelse 2.0

Er du en av mange ledere som opplever at det å ta seg tid og råd til å utvikle eget lederskap alltid blir ofret til fordel for daglig drift? Du er ikke alene.

Med dette 2 dagers programmet for ledere, gir vi faglig «førstehjelp» til deg som trenger en kombinasjon av faglig påfyll og en arena for egen lederutvikling.

I hverdagen opplever mange ledere at de mangler verktøy til å takle større og mindre utfordringer knyttet til lederrollen. Det kan være alt fra utfordringer på det strategiske plan; for eksempel det å stake ut kursen eller sette mål for virksomheten de leder, til mer konkrete utfordringer med medarbeidere som ikke fungerer som forventet. Ledelse som fag vil i mange tilfeller kunne bidra med modeller for å se og forstå verden omkring oss, og dermed danne grunnlag for å velge mer egnede virkemidler for å skape varig endring til det bedre for eiere, organisasjonen, ansatte og kunder.

I programmet vil du få innsikt i et representativt utvalg av ledende ledelsesmodeller og –teorier. Disse vil belyses med empiri og case studier, noe som er en vesentlig for å knytte bånd mellom forskning og praksis.

Programmet legger opp til aktiv deltakelse og det vil brukes en god del tid til gruppearbeid og arbeid med individuell utviklingsplan. Her legger vi vekt på å trene opp ferdigheter, slik at du får et grunnlag for å jobbe videre med egen lederutvikling. 

Den faglige vinklingen vil utgjøre en kombinasjon av ledelsesfaget og psykologifaget, hvor de to foreleserne representerer tung kompetanse og erfaring.

Målgruppe

Programmet er egnet for alle som utøver ledelse av små- og mellomstore bedrifter/etater, avdelinger, forretningsområder, stabsfunksjoner, faggrupper, prosjektgrupper osv.

Hvilke tema dekkes i programmet?

 • Faghistorie med vekt på dagens arbeidsliv og ledelse
 • Sentrale begreper og teori i ledelsesefaget
 • Personlige oppfatninger om eget lederskap
 • Egne atferdsmønstre og holdninger i utøvelse av lederskap
 • Motivasjon og ledelse

Arbeidsform og undervisning

 • Plenumsundervisning
 • Gruppearbeid
 • Simulering av typiske leder-/underordnet situasjoner
 • Kommunikasjonsøvelser

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

 • Studiedager: 2
 • 15% alumnirabatt
 • Dette programmet tilbys som et bedriftsinternt program, hvor vi retter fokuset spesielt inn mot enkeltbransjer og selskaper. Ta kontakt med business development manager Kristin Arefjord Stave på kristin.stave@nhh.no eller mobil 996 20 719.

Kontakt oss