Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for fordypningsstudiet Verdsettelse.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Fordypningsstudiet i verdsettelse gir en dypere forståelse av verdsettelsesmodeller, sammenhengen mellom dem, og særlige utfordringer i aktuelle verdsettingsanalyser.

  Målet er å sette fokus på de mest sentrale tema i et praktisk format. I tillegg til modellforståelse, legges det vekt på verdsettelsesrelevant regnskapsanalyse og metoder for konsistente prognoser.

  I lys av den siste tidens valutauro, settes fokus på utfordringer knyttet til avkastningskrav for internasjonalevirksomheter.

  Betydningen av usikkerhet i verdsettelser, både generelt og ved verdsettelse av framtidige muligheter, dekkes også i studiet. Deltakerne vil få øvelse i bruk av større datasett (regnskaps- og finansmarkedsdata) og å arbeide med temaene i cases.

  Det legges stor vekt på både å integrere forelesninger, case-arbeid og diskusjoner innenfor de enkelte tema.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter gjennomført studium vil studentene kunne:

  Kunnskap

  • forstå verdsettelse på et avansert nivå.
  • forstå og gjøre bruk av vitenskapelig/akademisk teori om og metoder i verdsettelse, også på nye områder innenfor ovennevnte emner.

  Ferdigheter

  • utvikle, analysere og forstå en prognose på bedriftsregnskap på et videregående/avansert nivå.
  • forstå strukturen på rapportering og være i stand til å analysere den kritisk spesielt med henblikk på kvalitet på avkastning og avkastningsdrivere.
  • forstå de forskjellige momenter/deler som utgjør en bedrifts diskonteringssats og er i stand til å velge den rette fra komplekse valgmuligheter.
  • verdsette bedrifter i en internasjonal kontekst og er i stand til å håndtere resultater som oppstår fordi flere valutaer er knyttet til verdsettelsen.
  • forstå når WACC-formel er å foretrekke og når andre fremgangsmåter så som APV er berettiget.
  • inkorporere fremtidig informasjon i analysen i form av realopsjoner.
  • ruke enkle statistiske metoder for å få frem sentrale parametere fra informasjon fra markedet.

  Generell kompetanse

  • anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for å utføre komplekse oppgaver og prosjekter.
  • identifisere relevante etiske dilemmaer i datainnsamling og foreta undersøkelser med vitenskapelig/akademisk integritet.
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  En fagoppgaven skal løses i grupper på inntil fire personer. Oppgaven vil bli vurdert til bestått/ikke bestått.

  Fagoppgaven skal presenteres på studiets avslutningsdag, og hver gruppe vil få ansvar både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annen gruppes arbeid. Arbeidet bør demonstrere god innsikt i relevant akademisk teori og empiri i tillegg til forståelse for institusjonelle og eventuelt bedriftsspesifikke forhold. Dette oppøver evnen til å anvende teori, forklare og forsvare ovenfor andre, samt å utføre komplekse oppgaver og prosjekter.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)