Faglig utvikling

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for Neste skritt - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal øke forståelse for hvordan et målrettede innovasjonsaktiviteter bidrar til økt verdiskaping og vekst i virksomheter. Deltagerne skal gjennom studiet tilegne seg relevant og oppdatert faginnsikt og ferdigheter på hvordan man kan jobbe mer målrettet og systematisk med innovasjon, samt hvordan man kan legge til rette for innovasjon i egen virksomhet. I tillegg legger studiet til rette for at deltagerne kan diskutere innovasjon på tvers av bransjer og fagområder, som åpner muligheten for nye samarbeid også i etterkant av studiet.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  KUNNSKAP

  • Kunnskap om innovasjon som fenomen, nye forretningsmodeller og digitalisering, og hvordan denne kan utnyttes kommersielt, styrke konkurranseevnen og bidra til økt verdiskaping og kvalitetsforbedring innen offentlig tjenesteyting.
  • Kunnskap om hvordan forhold i organisasjonen som organisasjonskultur og struktur kan representere utfordringer for omstilling og innovasjon, og hvordan disse kan imøtekommes for å legge til rette for, og skape, utvikling og vekst.

  FERDIGHETER

  • Ferdigheter i å initiere og gjennomføre innovasjonsprosesser- og prosjekter i egen virksomhet, og verktøy for å omsette og utnytte dette kommersielt, og for å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlig tjenesteyting.
  • Ferdigheter i å analysere og påvirke organisasjonens kultur, gjennom å anvende modeller for organisasjonsutvikling og organisering.

  GENERELL KOMPETANSE

  • Deltakerne kan diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører de samhandler med.
  • Deltakerne kan bidra aktivt og stimulere til nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området overfor kunder, brukere, samarbeidspartnere eller eiere.
 • Modul 1 Mobilisere for endring- skape bevissthet for eksterne drivkrefter og endrede rammebetingelser

  Modul 1 Mobilisere for endring- skape bevissthet for eksterne drivkrefter og endrede rammebetingelser

  I første modul vektlegges hvordan teknologiske endringer og digitalisering påvirker bransjer og virksomheters strategiske rammebetingelser og utvikling. Oppmerksomheten rettes spesielt mot hvordan slike skifter skaper ny konkurransedynamikk, og hvordan konkurransesituasjonen utfordres og påvirkes. Gjennom innsikt i hvordan denne typen endringer påvirker både bransjer og virksomheter, diskuteres ulike former for strategiske valg og prioriteringer. Et viktig tema er hvordan endringer kan innebære at virksomheter må utvikle og omforme egne ressurser, både for å skape nye, og opprettholde etablerte, konkurransefortrinn.

  Den kritiske utfordringen for virksomheter er å balansere forholdet mellom å utnytte eksisterende ressurser og forretningsmodeller, samtidig som at virksomheten må utforske og innovere nye måter å skape verdier for kunder og brukere.  

 • Modul 2 – Metoder for lønnsom og kundedrevet innovasjon

  Modul 2 – Metoder for lønnsom og kundedrevet innovasjon

  Ny teknologi, digitalisering og endret forbrukeratferd- og mønstre, medfører at virksomheter og bransjer må utfordre eksisterende forretningsmodeller. Forretningsmodeller kan defineres som måten virksomheter skaper, leverer og kaprer verdi fra sine kunder. Perspektivet er også relevant for offentlige virksomheter, gjennom at for eksempel ny teknologi utnyttes til mer effektiv ressursutnyttelse og til å skape bedre brukeropplevelser. For at virksomheter skal kunne utvikle seg strategisk og tilpasse seg endringer i samfunn, marked og blant kunder/brukere, vil linnovasjon kunne være avgjørende.

  Design Thinking eller lignende tilnærminger kan bidra til å håndtere den økte kompleksiteten som ny teknologi og digitalisering medfører, og stimulere til mer kunderettet nytenkning. På samlingen belyses hvordan denne metodikken kan videre bidra til at virksomheter evner å løsrive seg fra kulturell rigiditet og fastlåste tankemønstre og atferd, ofte forankret i mer tradisjonell produkt- og produksjonslogikk. Videre at en i større grad tenker og faktisk prioriterer helhetlig for å ivareta og imøtekomme kundebehov på en best mulig måte. På denne samlingen vil deltakerne gjennomføre kunde- og brukerinnsiktsarbeid og utvikle protyper på nye løsninger i form av nye tjenester eller produkter, nye prosesser eller nye strategier.

  Samlingen vil belyse hvordan virksomheters evne og vilje til å innovere ved å involvere kunder, brukere eller interne interessenter. Dette kan påvirke virksomhetens forretningsmodeller, både helhetlig og i dens ulike deler.. Og noen ganger, er en betingelser for deres overlevelse.

 • Module 3 Fra prek til praksis – bygge endringskapasitet i egen virksomhet

  Module 3 Fra prek til praksis – bygge endringskapasitet i egen virksomhet

  For å øke virksomhetens innovasjonsevne må den jobbe med organisasjonskultur, rammebetingelser, styring og strategi som støtter opp under nye måter å jobbe på.

  Modulen trekker veksler på tema og strategiske endringsdrivere som har blitt belyst tidligere. Spesielt utdypes hvordan virksomheter kan gjennomføre effektive endringsprosesser hvor organisasjon og interne ressurser utvikles for å være tilpasset nye strategier og endrede konkurransebetingelser.

  For å lykkes spiller både ledere og andre nøkkelpersoner avgjørende roller som «kulturelle arkitekter». Det introduseres verktøy som kan brukes for å utvikle en «strategisk relevant kultur», og lykkes med omstilling.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det stilles krav til deltakelse. Fravær på mer enn en dag pr. samling eller 20 % av programmet, vil medføre krav om en ekstra innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave, og denne danner grunnlaget for studiepoeng, og programmet gir 7,5 studiepoeng på Masternivå. I prosjekt­oppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra deltakernes virksomheter på tema knyttet til omstilling, innovasjon og digitalisering. Prosjektoppgaven leveres i slutten av studiet, og presenteres og forsvares.