Neste skritt - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

Neste skritt - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

Innovasjonsledelse, og nettverksbygging for medlemmer i Kunnskapbyen Lillestrøm.

Studiet skal øke forståelse for hvordan målrettede innovasjonsaktiviteter bidrar til økt verdiskaping og vekst i private og offentlige virksomheter. Du vil gjennom studiet tilegne deg relevant og oppdatert faginnsikt og ferdigheter på hvordan du kan jobbe mer målrettet og systematisk med innovasjon, og hvordan du kan legge til rette for innovasjon i egen virksomhet. I tillegg vil du få anledning til å diskutere innovasjon på tvers av bransjer og fagområder, noe som åpner muligheten for nye samarbeid også i etterkant av studiet.

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kundeatferd, og en ny konkurransesituasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablert organisasjonskultur, praksis og eksisterende forretningsmodeller. I studiet belyses hvordan sentrale utviklingstrekk påvirker bransjer, sektorer og virksomheter, med vekt på hvilke muligheter digitalisering gir. Dersom ny teknologi skal gi effekt for verdiskapingen i samfunnet, må virksomheter være tilpasningsdyktige, prøve ut nye arbeidsformer og utforske alternative forretningsmodeller. Studiet vektlegger spesielt hva som kjennetegner og fremmer organisasjoner og kulturer som er lærings- og utviklingsorienterte. Det gis en innføring i modeller og metodikk som du kan benytte for å tilrettelegge for en slik praksis i egne virksomheter.

Målgruppe

Studiet er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk. Det er også relevant for deg som jobber med kommersialisering, HR, kompetanseutvikling og verdiskaping.

Samlingene

Studiet består av tre moduler som kombinerer nettbasert læring med fysiske samlinger. På samlingene inviteres du til diskusjoner og analyser knyttet til din egen virksomhet, bransje/sektor og praksis, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker. Det vil bli lagt til rette for at du får utfordre etablerte sannheter både på individ, virksomhets- og bransjenivå. På samlingene involveres du gjennom case og fagbaserte analyser og dialog med fagpersoner og praktikere med erfaringer på relevante områder.

Om studiet

Studiepoeng
7,5
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 15. august 2020
  • Studiestart
  • Tre samlinger à to dager
  • Samlinger på NHH Campus Oslo og i Lillestrøm
  • Pris