Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for Ledelse læring- og læreplanarbeid.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Målet med den modulbaserte videreutdanningen er at:

  Skolelederne skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne

  • tolke og forstå læreplanverket
  • bruke læreplanverket til å lede ansattes lærings- og utviklingsarbeid  
  • skape en fellesforståelse på skolen av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket
  • utvikle profesjonsfelleskapet ved skolen

  Utdanningen skal føre til konkret forbedring og endring på skoleleders skoles arbeid med lærings- og læreplanarbeid.

  Et sentralt premiss for studiet er å legge til rette for at deltakerne får utnyttet egen erfaring knyttet til de faglige tema som behandles. Erfaringslæring og praktisk anvendelse av teori og modeller utgjør derfor en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi deltakerne en bred kompetanseplattform for å arbeide som skoleledere. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Disse er delvis integrert og forankret i læringsutbyttet i Rektorutdanningen:

  Kunnskap

  Kandidaten

  • har avansert kunnskap om og evne til å tolke og forstå læreplanverket i forhold til enhver tid gjeldende utdanningspolitisk kontekst.
  • har inngående kunnskap om nyere didaktiske teorier som er viktige i lys av skolens samfunnsoppdrag og danner utgangspunkt for profesjonsfellesskapet.
  • har avansert kunnskap om ulike strategier for å lede lærernes lærings- og utviklingsarbeid og ha kunnskap om kvalitetsvurdering av disse.
  • har avansert kunnskap om hvordan lærings- og læreplanarbeid kan initieres, ledes og evalueres i skoler, også i samspill med skoleeier.   
  • Har inngående kunnskap om hvordan profesjonsfellesskapet kan identifiseres, utvikles og styrkes, også gjennom team- og gruppeutvikling.

  Ferdigheter

  Kandidaten

  • kan tolke og analysere læreplaner og andre politiske dokumenter og har evne til å implementere nye politiske krav på egen skole.
  • kan ta i bruk ulike ledelsesstiler og lederverktøy for å veilede, støtte og utfordre medarbeiderne.
  • kan initiere og lede lærings- og læreplanarbeidet i sin enhet og i nettverk.
  • kan identifisere kunnskapsgrunnlaget i skolen, og på en tydelig måte skape en felles forståelse gjennom ledelse av lærings- og læreplanarbeidet
  • skal kunne identifisere kjerneelementene i fagene og arbeide systematisk med de tre tverrgående temaene i fagfornyelsen: 1) demokrati og medborgerskap, 2) bærekraftig utvikling og 3) folkehelse og livsmestring. Disse skal knyttes opp til det samlete arbeidet med å styrke profesjonsfellesskapet. 

  Generell kompetanse 

  Kandidaten

  • har avansert kunnskap i utdanningspolitiske prosesser og analyse av politiske føringer og tilhørende begrepsbruk.
  • har inngående bevissthet om egne personlige forutsetninger for ledelse, eget kunnskapsgrunnlag, egen lederrolle og identitet som leder, og kan anvende denne kunnskapen for å understøtte og utvikle egen ledelsespraksis og lærernes profesjonsfellesskap.
  • kan anvende sine kunnskaper innenfor didaktiske-, læringsteoretiske- og ledelsesperspektiver og verktøy på en analytisk måte i praktiske problemstillinger i skolen.
  • kan utarbeide og formidle et omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk og en terminologi som er relevant innenfor fagområdet.
  • kan diskutere faglige problemstillinger både med medarbeidere og andre aktører som skolen samhandler med.

   

 • Samling en - Skoleleders rolle som strategisk leder i en utdanningspolitisk kontekst

  Samling en - Skoleleders rolle som strategisk leder i en utdanningspolitisk kontekst

  På denne samlingen skal deltakerne bli kjent med hverandre og med studiet. Det legges vekt på å etablere et læringsmiljø og et trygt og godt klima for åpenhet, refleksjon og kunnskapsdeling. Det faglige formålet med samlingen vil være å etablere en innsikt i det faglige og politiske kunnskapsgrunnlaget. Særlig vektlegges innsikt i sentrale begreper, styringsdokumenter og den utdanningspolitiske konteksten, og dens spilleregler.

 • Samling to -Lederens rolle som oversetter, motivator og fasilitator

  Samling to -Lederens rolle som oversetter, motivator og fasilitator

  Tema for andre samling er lederens rolle som oversetter, motivator og fasilitator. Det faglige formålet er å gå dypere inn i skolelederens faglige og ledelsesmessige kunnskapsgrunnlag, og det vil bli lagt vekt på å gi deltakerne en grundig og god forståelse av ulike perspektiver på ledelse i moderne kunnskapsorganisasjoner og innenfor en skolefaglig kontekst.

 • Samling tre - Teamdynamikk og ledergruppeutvikling

  Samling tre - Teamdynamikk og ledergruppeutvikling

  På denne samlingen vil deltakerne få økt forståelse for team- og gruppeprosesser, samt for ledelse av grupper og team. For å kunne skape, delta i og lede team effektivt, trenger en både kunnskap om strukturelle utfordringer og forståelse for mellommenneskelige relasjoner.

  Gjennom denne samlingen vil deltakerne få bedre innsikt i flere aktuelle problemstillinger knyttet til teamdynamikk. De vil også få økt sin forståelse for hvordan gruppedynamikk har betydning for samhandling, utvikling og måloppnåelse i læring og læreplanarbeid og lære konkrete verktøy for å håndtere dette i praksis. I dette ligger også bruk av nye typer teknologiske verktøy for å skape effektive og verdifulle læringsprosesser.

 • Samling fire - Workshop fra ord til handling

  Samling fire - Workshop fra ord til handling

  På den siste samlingen vil skolelederne jobbe konkret med å designe og gjennomføre prosesser for å skape lærende profesjonsfellesskap. Formålet er å få erfaring med ulike design for utvikle forståelse og ferdigheter som sikrer felles forståelse for bakgrunn og innhold med læring og læreplanarbeid. Særlig vektlegges å sikre forankring og aksept for atferdsendringer hos egne medarbeidere og prosjektdeltakere i nettverksorganisasjoner.

  Deltakerne vil jobbe med øvelser som øker bevisstheten og innsikten, og gir praktisk trening i hvordan en kan initiere og gjennomføre nødvendige utviklings- og endringstiltak. Hovedvekt vil være på å utvikle kollektive læringsprosesser og et profesjonelt læringsfellesskap. Sentrale elementer vil være hvordan en leder diskusjoner, håndterer uenighet, tar andres perspektiver og når fram til enighet.

  Samlingen oppsummerer de viktigste læringsdimensjonene i modulen og sikrer sammenheng mellom tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og holdninger.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det stilles krav til deltakelse. Fravær på mer enn en dag pr. samling eller 20 % av programmet, vil medføre krav om en ekstra innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Deltakerne blir evaluert ved skriftlig, individuell hjemmeeksamen og en obligatorisk oppgave.

  Det gjennomføres 24 timers hjemmeeksamen etter modulen.  Eksamen vil ha et omfang lik 10 studiepoeng og det gis karakter etter NHHs karakterskala.

  I tillegg skal deltakerne levere en obligatorisk prosjektoppgave som har et omfang på fem studiepoeng. Formålet med oppgaven er todelt: Det skal øke deltakernes ferdigheter i anvendelse av kunnskap og det skal belyse aktuelle problemstillinger fra deltakernes hverdag som ledere. Det blir gitt faglig veiledning fra NHH. Oppgaven vil bli vurdert som bestått/ikke bestått. Oppgaven kan nyttes som oppgaveskisse til en masteroppgave dersom student velger å benytte seg av tilbudet om å ta en helhetlig mastergrad.