Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Har du tatt Nasjonal utdanning for rektorer og har lyst på mer påfyll?

Monica Rydland_700x300.jpg

Programleder Monica sier om studiet:
"Skoleledere opplever et samfunn med økt mangfold, økt kompleksitet, ny teknologi og hurtige endringer. Den utdanningspolitiske konteksten speiler dette med nye krav til læring og nye læreplaner som skoleleder forventes å iverksette. Skoleledere må evne både individuelt og kollektivt å jobbe systemisk for å utfordre og utvikle den kollektive pedagogiske praksisen for å understøtte nye kompetansekrav.

Modulen ledelse av lærings-  og læreplanarbeid vil deg ny kunnskap, ferdigheter og holdninger til å operasjonalisere, oversette og iverksette læring og læreplaner i egen skolekontekst.  Du vil kunne bruke læreplanen aktivt og konkret i den daglige skolehverdagen for å styrke profesjonsfellesskapet, og sikre kvaliteten på elevenes læringsresultater.  Gjennom møter med engasjerende forelesere vil du få økt teoretisk innsikt i relevant og oppdatert forskning innenfor utdanningspolitikk, didaktikk, ledelse og utvikling ledergrupper og team. Modulen skal være en treningsarena hvor du får prøve ut og reflekterer over teoriene, modellene og verktøyene som blir presenter. Dette oppnås ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til, og anvendes på, egen arbeidssituasjon og rolleutførelse: Du bygger nettverk med andre skoleledere og det legges opp til høg grad av interaksjon mellom deltakerne og forelesere. 

Hjertelig velkommen til å søke".

Målgruppe

Studiet henvender seg til deltakere som har avlagt 30 studiepoeng i ledelse på den nasjonale rektorutdanning (Rektorutdanningen), og kan inngå i en helhetlig mastergrad.

Etter studiet skal deltakerne kunne

 • tolke og forstå læreplanverket
 • bruke læreplanverket til å lede ansattes lærings- og utviklingsarbei
 • skape en fellesforståelse på skolen av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket
 • utvikle profesjonsfelleskapet ved skolen

Samlinger

 • Samling en: 15.-17. oktober 2020
 • Samling to: 3.-5. desember 2020
 • Samling tre: 11.-13. mars 2021
 • Samling fire: 29.-30. april 2021
 • Innlevering prosjektoppgave: 19. mai 2021
 • Hjemmeeksamen 24 t: 2. juni 2021, kl. 14.00

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Verdt å vite

 • Fortløpende opptak
 • Oppstart 15. oktober 2020
 • Studiested Campus NHH Bergen
 • Modulen er en del av Utdanningsdirektoratet sitt studietilbud
 • Modulen har et omfang på 15 studiepoeng på masternivå, og består av fire samlinger på i alt 11 dager. Samlingene gjennomføres hovedsakelig torsdag - lørdag, for å begrense antall dager deltakerne må være borte fra jobb. Mellom samlingen vil deltakerne jobbe med ulike oppgaver for å sikre best mulig læringsutbytte
 • Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, men det er ingen stipend- eller vikarordning for den enkelte deltaker for dette videreutdanningstilbudet.

Kontakt oss