Ledelse av forandring og innovasjon - Lederutvikling for "Fremtidsfylket"

Ledelse av forandring og innovasjon - Lederutvikling for "Fremtidsfylket"

Et kompetansegivende studium på masternivå utviklet for "Fremtidsfylket"

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store endringsutfordringer, og lederskap er kanskje den viktigste enkeltfaktoren for at organisasjonen skal kunne tilpasse og utvikle seg. Programmet skal gi deltakerne relevant ledelsesfaglig påfyll og egenutvikling som leder, for å stå best mulig rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen er kontekstbasert, og skal sette deltakerne i stand til å både forstå og manøvrere i denne som ledere sammen med virksomheten. Det betyr at de skal få økt innsikt i både egen organisasjon, og det markedet eller den sektor den opererer i, og tilpasse lederrolle til dette.  Sentrale fagtema er endringsdrivere, strategi- og organisasjonsforståelse, forretningsmodellinnovasjon og endringsledelse. Foreleserne på programmet er hentet fra NHHs fagstab, og deltakerne vil arbeide i grupper fasilitet av AFF – konsulenter med å bearbeide, utforske og utvikle eget lederskap. Denne arbeidsformen bidrar både til læring og utvikling for den enkelt leder, og nettverksbygging blant deltakerne.

Styrken ved programmet er den unike kombinasjonen av NHHs teoretiske tilnærming til organisasjon og ledelse og AFFs verktøy og metodikk for ferdighetstrening og individuell oppfølging. På denne måten blir en avklart og tydelig lederrolle utviklet for den enkelte deltakeren.

Programmet har tre hovedmålsettinger. For det første skal programmet bidra til at deltakerne får økt teoretisk kunnskap om ledelse. For å imøtekomme dette legges det opp til forelesninger over et bredt spekter av ledelsesfaglige temaer, og deltakerne vil bli presentert for oppdatert teori og forskning på organisasjon, ledelse og innovasjon. Tilnærmingen i programmet legger hovedvekt på ledelse, men er og kontekstuelt orientert. Derfor anvendes organisasjons- og samfunnsperspektiv for å sette ledelse og ledeleseutøvelse inn i en større sammenheng. Eksempler på tema er betydningen av digitalisering og bærekraft for virksomheter i regionen. Foreleserne vil i all hovedsak komme fra NHH, AFF og NHHs faglige nettverk, men også andre faglige ressurspersoner innenfor pedagogikk, skole og forvaltning vil bidra.

Programmet skal videre gi deltakerne bedre ledelsesferdigheter. Det betyr at programmet skal være en treningsarena hvor deltakerne skal utprøve de teoriene og verktøyene som blir presentert, og relatere dette til egen praksis. Hovedansvaret for utvikling av ledelsesferdigheter vil ligge hos AFF. For det tredje skal programmet bidra til å gi deltakerne et mer avklart forhold til ledelse. Det betyr at programmet ikke bare skal gi deltakerne økt kunnskap og økte ferdigheter, men også økt selvinnsikt hva ledelse angår. Dette innebærer at de skal gis mulighet til å reflektere over og utvikle sine egne verdier og holdninger som ledere, og bli bevisst hvordan de som ledere spiller viktige roller som «kulturelle arkitekter» i sine virksomheter. Således utgjør erfaringslæring en del sentral av den pedagogiske tilnærmingen i programmet. Læring realiseres ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til og anvendes på egen arbeidssituasjon. Gjennom å adressere og utnytte både teoretisk kunnskap, ferdighetstrening og rolleforståelse/identitet søker programmet å belyse ledelse som helhetlig fenomen, og på denne måten balansere de utfordringer ledere møter i sin praktiske hverdag.

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Søknadsfrist ?
  • Oppstart 28. oktober 2019
  • Formålet med programmet er å tilføre Sogn og Fjordane ledelseskompetanse på området omstilling og innovasjon
  • Ledere hos næringslivsaktører og i offentlige sektor i Sogn og Fjordane som står overfor omstillings- og innovasjonsutfordringer/behov
  • 30 plasser
  • Studiet er delfinansiert av …
  • Egenandel Privat kr. ???,-
  • Egenandel offentlig kr. ???,-
  • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager
  • Programmet leveres av Norges Handelshøyskole (NHH) i samarbeid med Administrativt Forskningsfond (AFF)

Kontakt oss