Faglig utvikling

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Emnet belyser hvordan utviklingstrekk påvirker bransjer, sektorer og virksomheter, med vekt på hvilke muligheter digitalisering gir. Dersom ny teknologi skal gi effekt for verdiskapingen i samfunnet, må virksomheter være tilpasningsdyktige, prøve ut nye arbeidsformer og utforske alternative forretningsmodeller. Emnet vektlegger spesielt hva som kjennetegner og fremmer organisasjoner og kulturer som er lærings- og utviklingsorienterte. Det gis en innføring i modeller og metodikk som kan benyttes for å tilrettelegge for en slik praksis i egne virksomheter, spesielt relatert til å utvikle kundeverdi og brukeropplevelse ved bruk av digitalisering.

  Emnet skal gi deltakerne bedre forståelse av hvordan målrettede innovasjonsaktiviteter kan bidra til økt verdiskaping og utvikling i både private og offentlige virksomheter. Deltakerne vil tilegne seg relevant og oppdatert faginnsikt og ferdigheter i hvordan de kan jobbe mer målrettet og systematisk med innovasjon, og hvordan de kan legge til rette for innovasjon i egen virksomhet, også i samspill med kunder/brukere. I tillegg vil de få anledning til å diskutere innovasjon på tvers av bransjer og fagområder, noe som åpner muligheten for nye samarbeid også i etterkant av kurset. Emnet er et samarbeid mellom NHH, Digital Norway og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

  Emnet er tverrfaglig og vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene. Emnet har også en praktisk målsetting: Det skal gi deltakerne forutsetninger for å anvende teoretiske modeller og verktøy til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid, og i konkrete prosjekter i sine respektive virksomheter. For å ivareta dette vil NHH, i tillegg til egne fagressurser, involvere faglige bidragsytere fra relevante kompetansemiljø, så vel som ledere og ressurspersoner fra Digital Norway og Lillestrømsregionen.              

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Deltakerne skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • har avansert kunnskap om innovasjon som fenomen, nye forretningsmodeller og digitalisering, og hvordan denne kan utnyttes kommersielt, styrke konkurranseevnen og bidra til økt verdiskaping og kvalitetsforbedring innen offentlig tjenesteyting.
  • har inngående kunnskap om hvordan forhold i organisasjonen som organisasjonskultur og struktur kan representere utfordringer for omstilling og innovasjon, og hvordan disse kan imøtekommes for å legge til rette for, og bidra til, utvikling og vekst.
  • har inngående kunnskap om hvordan kunde - og brukeratferd påvirker effektiv innføring av nye tjenester og produkter    

  Ferdigheter

  • kan initiere og gjennomføre innovasjonsprosesser- og prosjekter i egen virksomhet, og anvende verktøy for å omsette og utnytte dette kommersielt, og/eller for å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlig tjenesteyting
  • kan analysere og påvirke organisasjonens kultur, gjennom å anvende modeller for organisasjonsutvikling og organisering
  • kan anvende data om kunde- og brukerbehov, og utnytte disse ved utvikling og innføring av nye tjenester og produkter

  Generell kompetanse

  • kan presentere og diskutere relevante faglige problemstillinger, modeller og analyser tilegnet på programmet, med både kolleger og andre aktører de samhandler med
  • kan bidra aktivt og stimulere til nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området overfor kunder, brukere, samarbeidspartnere og eiere.
 • Samling 1: Hvordan påvirker teknologiske skifter virksomheter?

  Samling 1: Hvordan påvirker teknologiske skifter virksomheter?

  På første samling vektlegges hvordan teknologiske endringer og digitalisering påvirker bransjer og virksomheters strategiske rammebetingelser og utvikling. Oppmerksomheten rettes spesielt mot hvordan slike skifter skaper ny konkurransedynamikk, og hvordan konkurransesituasjonen og rammebetingelser for offentlige virksomheter utfordres og påvirkes. Gjennom innsikt i hvordan denne typen endringer påvirker både bransjer, sektorer og virksomheter, diskuteres ulike former for strategiske valg og prioriteringer. Et viktig tema er hvordan endringer kan innebære at virksomheter må utvikle og omforme egne ressurser, både for å skape nye, og opprettholde etablerte, konkurransefortrinn. Tilsvarende hvordan virksomheter i offentlig sektor må tenke nytt for å utvikle og levere tjenester på nye måter for å sikre mer effektiv ressursutnyttelse og skape bedre brukeropplevelser.  

  Den kritiske utfordringen for både private og offentlige virksomheter er å balansere forholdet mellom å utnytte eksisterende ressurser, kompetanse og forretningsmodeller, samtidig som virksomheten må utforske og innovere for å finne nye måter å skape verdier for kunder og brukere. 

   

 • Samling 2: Innovasjon i praksis

  Samling 2: Innovasjon i praksis

  Ny teknologi, digitalisering og endret forbrukeratferd- og mønstre, medfører at virksomheter og bransjer må utfordre eksisterende praksis og forretningsmodeller. Forretningsmodeller kan defineres som måten virksomheter skaper, leverer og kaprer verdi fra sine kunder (skaper og leverer verdi til brukere i offentlig sektor). Perspektivet er også relevant for offentlige virksomheter, gjennom at for eksempel ny teknologi utnyttes til mer effektiv ressursutnyttelse og til å skape bedre brukeropplevelser. For at virksomheter skal kunne utvikle seg strategisk og tilpasse seg endringer i samfunn, marked og blant kunder/brukere, vil linnovasjon kunne være avgjørende.

  På samlingen brukes «Design Thinking» som tilnærming for å stimulere kunde/brukerrettet nytenkning gjennom å innhente kundeinnsikt med ulike metoder og innfallsvinkler. Spesielt belyses hvordan denne metodikken kan bidra til at virksomheter evner å løsrive seg fra kulturell rigiditet og fastlåste tankemønstre- og atferd, ofte forankret i mer tradisjonell produkt- og produksjonslogikk. Videre at en i større grad tenker og faktisk prioriterer helhetlig for å ivareta og imøtekomme kunde- og brukerbehov på en best mulig måte. Deltakerne vil gjennomføre praktisk kunde- og brukerinnsiktsarbeid og utvikle protyper på nye løsninger i form av nye tjenester eller produkter, nye prosesser eller nye strategier.

  Samlingen vil belyse hvordan virksomheters evne og vilje til å innovere ved å involvere kunder, brukere eller interne interessenter. Dette kan påvirke virksomhetens forretningsmodeller, både helhetlig og i dens ulike deler.

 • Samling 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Samling 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Sentralt i forståelsen av virksomheters utvikling og måloppnåelse generelt, og effektiv omstilling og innovasjonsprosesser spesielt, er hvordan kollektiv atferd oppstår, opprettholdes og endres i virksomheter.  På denne samlingen belyses dette gjennom organisasjonsteoretiske modeller og teorier. Det er en sentral antakelse at organisatoriske forhold som organisasjonsstruktur og organisasjonskultur både kan hemme og fremme organisasjoners ambisjoner og effektivitet i omstillings - og innovasjonsarbeid. Det er også et viktig premiss at organisasjoner står overfor et betydelig dilemma og vanskelige avveiinger når de skal organiserer virksomheten og utvikle strategifremmende kulturer: Hensynet til forutsigbarhet på den ene siden, og hensynet til autonomi og fleksibilitet på den andre, og hvordan ulike faser av virksomheters utvikling og livssyklus legger føringer for hva som er mest effektivt organisatorisk og kulturelt. På denne samlingen introduseres modeller og perspektiver på forretningsmodellinnovasjon, organisering og organisasjonskultur, for å belyse hvilke ofte motstridende hensyn virksomheter må ta, og hvordan dette påvirker effektiviteten i omstilling og innovasjonsprosesser. Også denne samlingen har en praktisk innfallsvinkel og vil introdusere konkrete verktøy som kan benyttes for å bidra til å øke innsikten i deltakernes egen organisatoriske kontekst, og som kan anvendes til organisasjonsutvikling. 

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det stilles krav til deltakelse. Fravær på mer enn en dag pr. samling eller 20 % av programmet, vil medføre krav om en ekstra innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes en eksamen i løpet av emnet, og den finner sted etter samling 3. Eksamensform er fire timers hjemmeeksamen. 

   I tillegg skal deltakerne arbeide med en prosjektoppgave som leveres i slutten av kurset. Deltakerne deles i grupper på to til fire studenter, og det gis noe faglig veiledning underveis i arbeidet. I prosjekt­oppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra deltakernes virksomheter på tema knyttet til omstilling og innovasjon.

  En prosjektoppgave skal være på totalt 10 - 15 sider, avhengig av gruppestørrelse.