Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

Innovasjonsledelse og nettverksbygging for medlemmer i Kunnskapbyen Lillestrøm.

Future700px.jpg

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

Kurset skal gi deg bedre forståelse av hvordan målrettede innovasjonsaktiviteter kan bidra til økt verdiskaping og utvikling i både private og offentlige virksomheter. Du vil tilegne deg relevant og oppdatert faginnsikt og ferdigheter i hvordan du kan jobbe mer målrettet og systematisk med innovasjon, og hvordan du kan legge til rette for innovasjon i egen virksomhet, også i samspill med kunder/brukere. I tillegg vil du få anledning til å diskutere innovasjon på tvers av bransjer og fagområder, noe som åpner muligheten for nye samarbeid også i etterkant av kurset. Kurset er et samarbeid mellom NHH, Digital Norway og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Kurset er tverrfaglig og vil ha en helhetlig tilnærming og integrere elementer fra ulike fagområder som strategi, organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene. Kurset har også en praktisk målsetting: Det skal gi deg forutsetninger for å anvende teoretiske modeller og verktøy til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid, og i konkrete prosjekter i de respektive virksomheter. For å ivareta dette vil NHH, i tillegg til egne fagressurser, involvere faglige bidragsytere fra relevante kompetansemiljø, så vel som ledere og ressurspersoner fra Digital Norway og Lillestrømsregionen.   

Målgruppe

Kurset er primært ment for ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk. Det er også relevant for deltakere som jobber med kommersialisering, HR, kompetanseutvikling og verdiskaping.

Det er en sentral forutsetning at deltakergruppen skal være sammensatt på tvers av sektorer og bransjer, og at dette mangfoldet skal bidra til å skape en konstruktiv læringsdynamikk som øker kvaliteten på læringsutbytte for deltakerne. Dette skal realiseres gjennom at deltakerne skal kunne dele kunnskap og erfaringer på tvers av bransjer, sektorer og fag, og ved denne «speilingen» kunne utfordre hverandre, virksomhetenes oppfatninger og praksis, og på denne måten oppnå læring og utvikling. 

Samlingene

Kurset består av tre samlinger hver på to dager og kombinerer fysiske samlinger med nettbasert læring. Hoveddelen av programmet finner sted i form av fysiske samlinger, men det vil være noen korte digitale videoer som forberedelse til hver samling, og noen korte digitale møter mellom samlingene i forbindelse med oppgaven.  På samlingene inviteres du til diskusjoner og analyser knyttet til egen virksomhet, bransje/sektor og praksis, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker disse. Det vil bli lagt til rette for at du får anledning til å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger både på individ, virksomhets- og bransjenivå. På samlingene involveres du gjennom case og fagbaserte analyser og dialog med fagpersoner og praktikere med erfaringer på relevante områder som innovasjon, digitalisering og ledelse av utviklingsprosesser.

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Verdt å vite