Praktiske opplysninger

Opptakskrav, omfang og kostnader for Innføring i bærekraftig business

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Målgruppene for emnet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor som møter bærekrafts- og innovasjonsutfordringer, samt personer som jobber med disse problemstillingene, f.eks. analytikere, konsulenter, rådgivere og styremedlemmer. Emnet vil særlig være rettet mot ledere i SMB-segmentet.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg må du ha minst to års relevant yrkespraksis.

 • Informasjon om søknad

  Informasjon om søknad

  Søknad skjer gjennom EVUWeb.

  Les mer om søknadsprosessen 

 • Obligatorisk deltakelse

  Obligatorisk deltakelse

  Studiets krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger.

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Emnet er lagt opp som deltidskurs over ca. tre måneder, og samlet omfang er 7,5 studiepoeng på masternivå.

 • Emnets organisering

  Emnets organisering

  Emnet er lagt opp som deltidsstudium på masternivå over et semester.  Emnet har seks dager med digital undervisning, tre ganger to dager. I tillegg vil studentene få tilgang til forhåndsproduserte videoer og podcastepisoder.

  Emnets fagtemaer er:

  1. Innføring i bærekraftig business: Hva, hvorfor, hvordan og hva så?
  2. Erkjenn: Kom i gang med strategier for bærekraftig forretningsutvikling
  3. Utforsk: Finn nye og bærekraftige forretningsmuligheter
  4. Test: Lær hvordan man kan gå fra ideer til piloter
  5. Rigg: Sett strategier for bærekraftig forretningsutvikling ut i livet

  Hver studiesamling tar for seg følgende fagtema:

  Samling 1: Forstå bærekraft og digitalisering som to avgjørende drivkrefter som påvirker bedriftens forretningsmodell og verdiskapning (se 1 og 2 i punktlisten over).

  Samling 2: Anvend moderne strategitenkning som scenariotenkning for på en smidig måte å kunne håndtere drivkreftene, adressere usikkerhet og trusler, og utnytte bedriftenes handlingsrom (se 3 og 4 i punktlisten over).

  Samling 3: Forstå hvordan man tilrettelegger for en robust og tilpasningsdyktig implementering av strategi og forretningsmodeller (se 5 i punktlisten over).

  I tillegg skal deltakerne arbeide i grupper med en gjennomgående prosjektoppgave. Prosjektoppgaven som skal ta for seg et konkret og praktisk omstillings- og utviklingsarbeid eller prosjekt.

 • Kostnader

  Kostnader

  Andre kostnader

  Bevertning på samlingene: ca. kr 650 per dag.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)