Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for Innføring i bærekraftig business

 • Mål for emnet

  Mål for emnet

  Næringslivet forventes å være en del av løsningen på vår tids store bærekraftsproblemer, og forskning viser i stadig større grad at bedrifter som lykkes med dette, belønnes på markedsplassen. Uansett bransje må lederne derfor være i stand til å integrere FNs bærekraftsmål og andre viktige miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn i sine strategier og forretningsmodeller og i virksomheten. Dette endringsbehovet forsterkes av trender som digitalisering, sirkulær økonomi, globalisering, nye regelverk og forbrukerpreferanser i stadig utvikling.

  Emnet skal gi deg verktøyene, rammene og kunnskapen bedriften trenger for å være forberedt på framtiden. I emnet vil du lære hvordan bedrifter kan redusere utslipp og nå andre sentrale bærekraftsmål. Du vil lære å forstå hva bærekraftig og sirkulær økonomi er, og du vil lære hvordan du skal anvende et rammeverk som vil sette deg i stand til å gjøre bærekraftsutfordringer om til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler.

  Videre er målet å gi deg innsikt i hvordan du kan utvikle en tilpasningsdyktig og læringsorientert kultur, og hvordan det kan gi konkurransefordeler sammenlignet med andre i samme bransje. Denne kunnskapen er avgjørende for virksomheters kapasitet til å innovere i egne forretningsmodeller for å bli mer orientert mot, og kunne profitere på, bærekraft og grønn omstilling av både produkter og interne prosesser.  

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • utviklet en avansert forståelse av sentrale begreper og teorier om bærekraftig forretningsstrategi, bærekraftig forretningsmodellinnovasjon, sirkulær økonomi, det grønne og digitale skiftet, vesentlighetsvurderinger og bærekraftsledelse.
  • inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder som brukes i studier av bærekraftsresultater i forhold til økonomiske resultater.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • forklare og analysere begreper knyttet til bærekraftig forretningsstrategi, forretningsmodeller, innovasjon, bærekraft og sirkulær økonomi.
  • selvstendig identifisere og analysere en bedrifts bærekraftsrelaterte problemstillinger og skille mellom mer eller mindre vesentlige bærekraftshensyn.
  • anvende teoriene rundt bærekraftig forretningsmodellinnovasjon og bærekraftig business på konkrete bedriftscaser.

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • kommunisere med spesialister både innen akademia og fra praksisfeltet om komplekse problemstillinger i tilknytning til bærekraftig forretningsstrategi, forretningsmodellering og  innovasjon med sikte på bærekraftig business.
  • bidra til å lede innovasjonsprosesser med sikte på å utvikle bærekraftige analysere og forstå styrker, svakheter og muligheter ved bærekraftsstrategier og forretningsmodeller.
 • Samling 1

  Samling 1

  På denne samlingen vil deltakerne bli introdusert for begreper, modeller, teorier og case innen to hovedområder. Det ene området er forretningsmodeller og forretningsmodellinnovasjon. Det andre området er bærekraft og bærekraftig forretningsutvikling. Her dekkes temaer som bedriftens eksternaliteter (positive og negative påvirkninger på samfunn og miljø), identifisering av interessenter og deres interesser, digitalisering og vesentlighetsvurderinger.

  Formålet med samlingen er å forstå bærekraft og digitalisering som to avgjørende og relaterte drivkrefter som påvirker bedriftens forretningsmodell og verdiskapning. Samlingen gir deltakerne verktøy som gjør dem i stand til å identifisere bærekraftsrelaterte problemer og muligheter knyttet til forretningsmodeller og strategi. Dette gjøres blant annet ved å se nærmere på fenomener som sirkulærøkonomi, tjenesteutvikling og allianser.

  Samlingen dekker følgende fagtemaer:

  • Innføring i bærekraftig business: Hva, hvorfor, hvordan og hva så?
  • Erkjenn: Kom i gang med strategier for bærekraftig forretningsutvikling
 • Samling 2

  Samling 2

  På denne samlingen anvendes moderne perspektiver på strategi, slik som scenariotenkning, for på en smidig måte å kunne håndtere aktuelle drivkrefter, adressere usikkerhet og trusler, og utnytte bedriftenes handlingsrom. Samlingen sikter dermed mot å sette deltakerne i stand til å tilegne seg metoder for å utforske mulighetene som ligger i nye forretningsmodeller, nye forretningsideer og alternative strategiske posisjoner.

  I denne samlingen ser vi følgelig på hvordan nye forretningsideer kan utforskes, videreutvikles og til slutt testes som piloter som kan bli nye forretningsmodeller. Å ta ulike mulige fremtidsscenarier på alvor i dette arbeidet er sentralt for samlingen.

  Samlingen dekker følgende fagtemaer:

  • Utforsk: Finn nye og bærekraftige forretningsmuligheter
  • Test: Lær hvordan man kan gå fra ideer til piloter
 • Samling 3

  Samling 3

  Formålet med denne samlingen er å gi innsikt i hvordan man tilrettelegger for en robust og tilpasningsdyktig implementering av strategi og forretningsmodeller. Forskning viser at etablerte virksomheter ofte møter kulturelle barrierer og begrensinger når de skal utfordre og utvikle sine forretningsmodeller. Samtidig viser mange studier at virksomheter som har en tilpasningsdyktig og læringsorientert kultur, har konkurransefordeler sammenlignet med andre i samme bransje. Det betyr at kultur både kan hemme og fremme virksomheters kapasitet til å innovere i egne forretningsmodeller for å bli mer orientert mot, og kunne profitere på, bærekraft og grønn omstilling av både produkter, tjenester og interne prosesser.

  På samlingen vil disse utfordringene og mulighetene adresseres gjennom å belyse vanlige kulturelle barrierer ved forretningsmodellinnovasjon, og hvordan virksomheter kan utvikle kulturer med høy innovasjons- og læringskapasitet. I tillegg vil vi belyse spørsmål knyttet til styringsrelaterte og organisatoriske spørsmål, herunder måling og rapportering, insentiver og lignende forhold knyttet til utformingen av bedriftens måltavle.   

  Samlingen dekker følgende fagtemaer

  • Rigg: Sett strategier for bærekraftig forretningsutvikling ut i livet

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Vurdering vil være en fire timers hjemmeeksamen hvor deltakerne skal ta utgangspunkt i oppgavene de har skrevet underveis i studiet.

  I tillegg skal deltakerne arbeide med en prosjektoppgave som leveres på slutten av studiet. Deltakerne deles i grupper på to til fire studenter. I prosjektoppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra deltakernes virksomheter på tema knyttet til bærekraftig business.

  En prosjektoppgave skal være på totalt 10-15 sider, avhengig av gruppestørrelse.