Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for Fundraising

 • Mål for emnet

  Mål for emnet

  • gi innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak fundraising og hvordan dette kan utvikles mer effektivt.
  • tilføre relevant kompetanse for å forstå nåsituasjon, strategiske muligheter, planlegging, gjennomføring og kontroll av fundraising.
  • gi deltakerne faglige modeller, metoder og analyseverktøy som kan anvendes for å bidra til effektiv omstilling og innovasjon i ulike typer fundraisingprosjekter.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har:

  • innående kunnskap om fundraising som fenomen i Norge og internasjonalt.
  • inngående kunnskap om strategiutvikling, planarbeid, virkemiddelbruk, økonomi og kontrollsystemer (trackinger) innen fundraising.
  • inngående kunnskap om bærekraft og etiske utfordringer ved fundraising.
  • inngående kunnskap om hvordan kunde - og brukeratferd påvirkes av nye kommunikasjonsplattformer og nye digitale løsninger.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • initiere, planlegge, gjennomføre og kontrollere en fundraisingsaktivitet og anvende verktøy gitt i programmet for økt kvaliteten og effektiviteten i fundraisingsaktiviteter.
  • analysere fundraising ut fra bærekrafts og etiske prinsipper og modeller.
  • anvende data om kunde- og brukerbehov, og utnytte disse ved utvikling og innføring av nye produkter. Blant annet vil Google analytics være en praktisk ferdighet deltakerne kan få nytte av.

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • presentere og diskutere relevante:
   • faglige problemstillinger,
   • teoretiske perspektiver og modeller,
   • cmetodiske avveininger og analyser

  innen fundraising. Dette er kompetanse den enkelte skal tilegne seg i programmet og som den enkelte skal kunne diskutere/formidle til kolleger og andre aktører de samhandler med.

  • bidra aktivt og stimulere til nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området overfor kunder, brukere, samarbeidspartnere og eiere.
 • Samling 1: Nåsituasjonen til fundraising internasjonalt og nasjonalt: Hva betyr bærekraft?

  Samling 1: Nåsituasjonen til fundraising internasjonalt og nasjonalt: Hva betyr bærekraft?

  Formålet med den første samlingen er å gi en oversikt over nåsituasjonen for «fundraising». Dette gjøres ved å invitere inn foredragsholder Adrian Sargeant, Institutt for filantropi, Plymouth, UK den første dagen. Adrian vil dekke nåsituasjonen ut fra et internasjonalt perspektiv. Dag 2 vil i større grad fokusere på nåsituasjonen slik den er i Norge per 2021. Dette gjøres ved først å gi en historisk oversikt over utviklingen av «fundraising» i Norge. Resten av dag 2 fokuserer på utfordringer vi i dag står ovenfor innen bærekraft og etikk. Lars Jacob Pedersen (NHH) er en engasjert og inspirerende foreleser som tar oss gjennom disse temaene. Det er viktig å presisere at bærekraft i denne sammenheng ikke bare handler om klimautfordringene isolert sett, men et bredere sett av bærekraftsmål.

  På denne første samling gis det en caseoppgave som deltakerne skal jobbe med på og mellom de ulike samlingene. Denne oppgaven blir veiledet av en av oss. Oppgaven skal kunne relateres til egen virksomhet, men også integreres med kunnskapen de tilegner seg i kurset. Oppgaven gis bestått/ikke bestått vurdering.

 • Samling 2: Strategiske muligheter og utfordringer innen fundraising

  Samling 2: Strategiske muligheter og utfordringer innen fundraising

  Formålet med den andre samlingen er å analysere de strategiske mulighetene som finnes. Dette gjøres ved at Tor Øyvind Baardsen (NHH) tar oss gjennom strategifaget og fokuserer på strategiske ressurser, strategiske kart og utvikling av en strategisk plan for «fundraising». Dag 2 vil fokusere på implementeringen av strategien. Siv Skard (NHH) vil ta oss gjennom implementeringen og virkemiddelbruken. Dette gjøres ved først å analysere atferden til målgruppene man ønsker å nå. Målgruppene er både individuelle givere, men også «corporate» givere. Hvilken innsikt må man ha om ulike markeder og ulike målgrupper? Denne kunnskapen er avgjørende for at man senere skal kunne påvirke (dulte) markedet man ønsker å nå. I denne påvirkningsdelen vil digital kommunikasjon og nye kommunikasjonsplattformer presenteres og diskuteres. Dag 2 avsluttes med å se spesielt på hvordan events og sponsing kan være nyttige virkemidler for å nå de strategiske målsetningene man har satt seg.

 • Samling 3: Kontroll. Klarer vi å nå de opsatte målene og vhordan kan vi tracke at vi er på vei dit vi ønsker?

  Samling 3: Kontroll. Klarer vi å nå de opsatte målene og vhordan kan vi tracke at vi er på vei dit vi ønsker?

  Formålet med den tredje og siste samlingen er å gi en oversikt over økonomiske planer og kontroll for «fundraising». Dette gjøres ved at Iver Bragelien (NHH) tar oss gjennom økonomiske parametere og -nøkkeltall. Ulike aspekter vil dekkes inn på denne dagen deriblant: Budsjett, kalkyler, planlegging, rapportering, analyse, prioritering, honorering/incentiv etc. Dette vil være viktig innsikt for å kontrollere at man gjennom strategiprosessen fra nåsituasjon, via strategi og implementering har gitt ønskede resultater. Dag 2 vil dedikeres til at alle deltakerne presenterer sine caseoppgaver og disse diskuteres i plenum. Caseoppgaven vil være et nyttig dokument som den enkelte vil ha nytte av i sitt daglige virke.

 • Obligatorisk frammøte

  Obligatorisk frammøte

  Det stilles krav til deltakelse.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes en firetimers hjemmeeksamen i løpet av emnet som finner sted etter studiesamling 3. Hjemmeeksamen omfatter alle tre fagtemaene.

  I tillegg skal du arbeide med en prosjektoppgave som leveres i slutten av emnet. Deltakerne deles i grupper på to til fire studenter, og det gis noe faglig veiledning underveis i arbeidet (på og mellom studiesamlingene).

  Prosjektoppgaven skrives hovedsakelig fra fagtema 1 og 2, i tillegg skal det trekkes inn problemstillinger fra deltakernes virksomheter på tema knyttet til fundrasing i dagens og fremtidens marked. Prosjektoppgaven skal være på totalt 10 - 15 sider, avhengig av gruppestørrelse.

  Prosjektoppgaven skal presenteres muntlig på siste studiesamling og må være bestått for å kunne avlegge vurdering i emnet.