Executive master i ledelse - skoleledelse

Executive master i ledelse - skoleledelse

Merkevareledelse.jpg

Studiet henvender seg til rektorer og skoleledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Du må ha avlagt 30 studiepoeng i ledelse på den nasjonale rektorutdanning (Rektorutdanningen) eller tilsvarende utdanning, samt gjennomført to av UDIRs fagmoduler av 15 studiepoeng (totalt 30 studiepoeng), eller tilsvarende utdanning.

I modul tre vil det bli arrangert to fagsamlinger, en to-dagers metodesamling ved oppstart og en to-dagers avslutningssamling med presentasjon og forsvar av masteroppgavene.

Målsetning med modulen er å gi deg kunnskap om forskningsmetoder, datainnsamling og analyse. Metodesamlingen ved oppstart knyttes tett opp til det konkrete arbeidet du skal gjøre i forbindelse med masteroppgaven. Videre gjennom modulen vil du få faglig veiledning av erfarne veiledere. Du skal arbeide med en utvalgt problemstilling som er relevant i forhold til din egen arbeidssituasjon, og som kan analyseres og besvares i form av en masteroppgave. Vi anbefaler at du skriver masteroppgave sammen med en annen deltaker (to deltakere per masteroppgave), men det legges også til rette for individuelle oppgaver.

På den siste samlingen skal deltakerne presentere oppgavene og bli utfordret av en fagressurs fra NHH på forskningsmodell, analyse og funn. Dette er en anledning til å dele kunnskap og innsikt mellom deltakerne og til å reflektere omkring hvordan denne kan få praktisk nytte for utviklingstiltak i deltakernes organisasjoner. Samlingen markerer også avslutningen av modulen og programmet.

Har du fullført og bestått hele studiet, hvorav minimum 60 studiepoeng og modul 3 masteroppgave avlagt fra NHH, blir du tildelt graden Executive master i ledelse – Skoleledelse, fra Norges Handelshøyskole.

Om studiet

Studiepoeng
30 studiepoeng masteroppgave
Grad
Executive master i ledelse, 90 studiepoeng

Informasjon om undervisning i Covid-19

 

Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det tas likevel forbehold om at det kan oppstå hendelser som gjør det nødvendig å justere rammene for undervisningen. Eksempelvis endring av undervisningsform, fysiske samlinger vs. digitale samlinger, samt sted og form på utenlandssamlinger.

Det faglige innholdet, kvalitet og studienes læringsmål vil uansett bestå uavhengig av form på undervisningen er endret. NHH Executive jobber kontinuerlig med å sikre godt læringsutbytte for alle våre studenter.

Verdt å vite

  • Søknadsfrist 1. juni
  • Studieavgift kr. 49 000,-
  • Varighet: to fagsamlinger; metodesamling 27.-28. august 2020 og avslutningssamling med muntlig presentasjon av masteravhandlingene 3.-4. juni 2021
  • Innlevering masteroppgave 15.04.2021