Praktiske opplysninger - Endringsledelse og innovsjon - Lederutvikling i Framtidsfylket

Praktiske opplysninger - Endringsledelse og innovsjon - Lederutvikling i Framtidsfylket

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved endringsledelse og innovasjon - Lederutvikling i Framtidsfylket.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Ledere hos næringslivsaktører og i offentlige sektor i Sogn og Fjordane som står overfor omstillings- og innovasjonsutfordringer/behov. Det er en sentral forutsetning i programmet at deltakerne skal være sammensatt på tvers av sektorer og bransjer, og at dette mangfoldet skal bidra til å skape en konstruktiv læringsdynamikk som øker kvaliteten på læringsutbytte for deltakerne. Dette skal realiseres gjennom at deltakerne skal kunne dele kunnskap og erfaringer på tvers av bransjer, sektorer og fag. Ved denne «speilingen» skal de kunne utfordre hverandre, virksomhetenes oppfatninger og praksis, og på denne måten oppnå læring og utvikling. 

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp  

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis. NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  Søkerne må ha arbeidsplass og arbeidsgiver i Sogn og Fjordane.

 • Informasjon om søknaden

  Informasjon om søknaden

  Søknad skjer gjennom Søknadsweb.

  Les mer om søknadsprosessen

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Studiet er lagt opp som deltidsstudium over ca. 12- 14 måneder, og samlet omfang er 30 studiepoeng.

 • Studiets organisering

  Studiets organisering

  Studiet består av fire fagmoduler over totalt 8 samlinger. Undervisningen er organisert som intensive studiesamlinger, og det avvikles normalt to studiesamlinger à tre dager pr. modul. Undervisningen vill finne sted i egnede lokaler i Sogn og Fjordane, og det kan også være aktuelt med samlinger ved NHH og i utlandet. Enkelte samlinger, eller deler av samlingene, vil kunne bli lagt til deltakernes virksomheter i Sogn og Fjordane.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  For spørsmål angående kontrakt og pris, kontakt Linda Hovland i Framtidsfylket.

  Andre kostnader:

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr. 590,- per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må avtale permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen med din arbeidsgiver.