Faglig innhold - Endringsledelse og innovsjon - Lederutvikling i Framtidsfylket

Faglig innhold - Endringsledelse og innovsjon - Lederutvikling i Framtidsfylket

Mål, læringsutbytte, vurderingsformer og moduler for studiet.

I dette studium er målsettingen å tilføre teoretisk kunnskap om ledelse, bdelsesferdigheter og utvikling av verdier og holdninger til ledere hos næringslivsaktører og i offentlig sektor i Sogn og Fjordane.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Programmet tar utgangspunkt i de omstillingsutfordringer virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor for i Sogn og Fjordane, og er spesielt rettet mot å utvikle ledelseskompetanse på området. Sentrale utviklingstrekk og drivkrefter er endringer i teknologi, endret kunde/brukeratferd- og preferanser, økt digitalisering og automatisering, samt fremvekst av nye forretningsmodeller. I tillegg kommer særegne forhold i Sogn og Fjordane som f.eks. regions- og kommunereformer.  

  Spesielt vektlegges forhold som er av betydning for virksomheter i Sogn og Fjordane, og hvordan virksomhetens ledere kan møte og utnytte disse. Nærliggende eksempler på sektorer som opplever brytninger som skaper mulighetsrom for fornyelse er olje- og offshorerelatert virksomhet, sjømat, media, finans og offentlig tjenesteyting. Programmet vil hovdesaklig rette seg mot etablerte virksomheter i både privat og offentlig sektor som må fornye seg og tilpasses seg endrede rammebetingelser for å oppnå vekst og verdiskaping, altså intraprenørskap. Spesielt vektlegges lederes roller for å bidra i denne typen prosesser. Således er det overordnede formålet med programmet å tilføre Sogn og Fjordane ledelseskompetanse på området omstilling og innovasjon. I tillegg skal det bidra til å bygge en arena og et nettverk for læring mellom deltakerne og deres virksomheter, også utenom de faglige samlingene.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform på områder av betydning og relevans for omstilling og innovasjon og for å arbeide med slike områder som ledere eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Deltakerne skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  • Kunnskap
   Deltakerne skal ha kunnskap om og forståelse for ulike organisasjonsformer og viktige forhold til ulike aktører i virksomhetens omgivelser, samt hva som særpreger Sogn og Fjordane i et omstillings- og innovasjonsperspektiv.
  • Deltakerne skal oppdatert kunnskap om nyere teori om innovasjon og forretningsmodeller. Dette skal kunne settes i sammenheng med egen virksomhets kontekst, herunder strategi, organisering og samfunnsansvar, samt ulike verktøy for å utvikle og evaluere dette.
  • Deltakerne ha kunnskap om hvordan organisering og kultur påvirker omstilling og innovasjon.
  • Deltakerne skal ha kunnskap om ledelse og utvikling av etablerte virksomheter, og om organisasjonslæring i et strategisk perspektiv. 
  • Ferdigheter
   Ferdigheter i å finne og analysere relevant informasjon og data i virksomhetens omgivelser og blant kunder/brukere som påvirker dens verdiskapning og konkurranseevne, og anvende innsikten til å skape effektiv tilpasning, utvikling og vekst.
  • Ferdigheter i å initiere og gjennomføre innovasjonsprosesser- og prosjekter i egen virksomhet, og verktøy for å omsette og utnytte dette kommersielt, og/eller for å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlig tjenesteyting.
  • Ferdigheter i å analysere og påvirke organisasjonens struktur og kultur, gjennom å anvende modeller for organisasjonsutvikling og organisering.
  • Ferdigheter i å initiere, planlegge og lede omstilling i form av endringsprosesser og praktiske utviklingstiltak.
  • Deltakerne skal kunne analysere hvordan gruppedynamikk, konflikter og kommunikasjon har betydning for samhandling, utvikling og måloppnåelse, og kunne anvende verktøy for å håndtere dette i praksis.

  Generell kompetanse

  • Deltakerne har innsikt i og bevissthet om egne personlige forutsetninger for ledelse, eget autoritetsgrunnlag og egen lederrolle, og kunne anvende denne innsikten for å understøtte og utvikle egen ledelsespraksis.
  • Deltakerne har en god forståelse av grunnleggende mekanismer og verktøy som introduseres i programmets ulike deler og sammenhenger mellom disse, slik at kunnskapene og ferdighetene også kan anvendes på nye, men relaterte, problemstillinger.
  • Deltakerne kan bruke teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i deres respektive virksomheter.
  • Deltakerne kan diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører de samhandler med.
  • Deltakerne kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Modul 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon

  Modul 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon

  Modulen belyser hvordan eksterne rammebetingelser og utviklingstrekk påvirker ulike bransjer og sektorers utvikling på forskjellige nivåer, og hvordan dette kan håndteres ledelsesmessig. Sentrale utviklingstrekk som globalisering, bærekraft og politiske rammebetingelser for nærings- og samfunnsutvikling vil bli belyst, herunder klyngeteori.  Hovedformålet er å skape en kontekstuell og strategifaglig ledelsesforståelse. Særlig utdypes teorier om konkurranseanalyse, teknologiske sjokk og disrupsjon, ressursbasert teori om konkurransefortrinn, samt forretningsmodellinnovasjon. Det vil bli introduserte modeller og ledelsesverktøy på disse områdene som deltakeren skal anvende på praktiske problemstillinger, og kan dra nytte av både i egen virksomhet, overfor kunder/brukere, samarbeidspartnere og eiere.              

 • Modul 2: Innovasjon i praksis

  Modul 2: Innovasjon i praksis

  I denne modulen introduseres innovasjonsbegrepet og det gjennomgås med både en akademisk og praktiske innfallsvinkel, med vekt på ledelse. I den første delen utdypes hva innovasjon er og hvorfor det er kritisk for ulike virksomheter både i privat og offentlig sektor, og dette relateres til case fra regionen. Sentrale tema og innfallsvinkler er modeller som kan gi økt innsikt i og forståelse for hva som driver kundeopplevelser- og atferd, adopsjonsutfordringer og forretningsmodellinnovasjon. Spesielt vektlegges hvordan økt verdi for kunder og brukere kan skapes og utnyttes gjennom å påvirke kunde- og brukeropplevelsen. Modulen vil søke å skape en nyansert forståelse av innovasjon som fenomen, og den kompleksiteten innovasjon og innovasjonsprosesser innebærer. Derfor benyttes både faglige modeller og innfallsvinkler, praktiske case og metoder for innovasjonsprosesser. Samlingen vil dessuten trekke veksler på eksterne faglige og praktiske ressurspersoner fra regionen, og ha en tverrfaglig og praktisk innfallsvinkel. Modulen inneholder en utlandssamling, hvor deltakerne blir eksponert for, og får lære av, både fagpersoner og praktikere med relevant erfaring på området.

 • Modul 3: Organisering for omstilling

  Modul 3: Organisering for omstilling

  Sentralt i forståelsen av virksomheters utvikling og måloppnåelse generelt, og effektiv omstilling og innovasjonsprosesser spesielt, er hvordan kollektiv atferd oppstår, opprettholdes og endres i virksomheter. I denne modulen belyses dette gjennom organisasjonsteoretiske modeller og teorier, og det vektlegges hvordan ledere kan anvende disse i sine virksomheter. Det er en sentral antakelse at organisatoriske forhold som organisasjonsstruktur og organisasjonskultur både kan hemme og fremme organisasjoners ambisjoner og effektivitet i omstillings - og innovasjonsarbeid. Også denne modulen har en praktisk innfallsvinkel og vil introdusere konkrete verktøy som kan benyttes for å bidra til å øke innsikten i deltakernes egen organisatoriske kontekst, og som kan anvendes til organisasjonsutvikling. Spesielt vektlegges lederes roller og påvirkning som «kulturelle arkitekter». Modulen vil vektlegge hvilke egenskaper og trekk som kjennetegner innovative kulturer, og kritiske faktorer og utfordringer for å utvikle organisasjoner som understøtter innovasjon, økt fleksibilitet og nytenkning. I omstillingsprosesser oppstår det naturlige og nødvendige spenninger mellom aktører både internt i virksomheter, og mellom virksomheter. Modulen belyser interessemotsetninger og politiske prosesser, og hvordan konflikthåndtering og effektiv kommunikasjon kan bidra til utvikling og innovasjon. Spesielt blir oppmerksomheten rettet mot betydningen av psykologisk trygghet, tillit og sosial kapital.    

 • Modul 4: Ledelse av omstilling og innovasjon

  Modul 4: Ledelse av omstilling og innovasjon

  Den siste modulen tar utgangspunkt i de utfordringer etablerte organisasjoner og deres ledere møter med når de skal iverksette mer innovative strategier, eller bedre de interne forutsetningene for økt kreativitet, innovasjon og nytenkning. Sentrale modeller og teorier på modulen er nyere perspektiver på ledelse og ledelsesstiler, innovasjonsledelse, endringsledelse og endringskapasitet.    

  Den ene samlingen vil fokusere på effektiv ledelse og stimulering av innovasjon i virksomheter, og områder som vektlegges er teamledelse, distribuert ledelse, tjenende lederskap og transformasjonsorientert ledelse. Deltakerne skal også få innsikt i metodikk og modeller som bidrar til at de kan ta aktiv del i og fasilitere kreative prosesser og innovasjonsprosjekt i sine virksomheter. På den andre samlingen vil deltakerne bli introdusert for å gjennomføre et endringsverksted i workshop- format, hvor samlingen er delt opp i tre enkeltdager. Forløpet består av 3 endringsverksteder og i den pedagogiske tilnærmingen vil det veksles mellom teoretiske innlegg, erfaringsutveksling og aktivt arbeid med deltakernes prosjekt. Modulen vil dra veksler og trekke linjer tilbake til de foregående modulene, og integrerer perspektiver og tema slik at det skapes en rød tråd mellom programmets ulike faglig deler og pedagogiske innfallsvinkler.   

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes to eksamener i løpet av studiet, en for modul 1 og 2, og en for modul 3 og 4.  Eksamensform er åtte timers hjemmeeksamen. 

  I tillegg skal studentene arbeide med en prosjektoppgave. Studentene deles inn i grupper på 2 til 4 studenter, og det gis faglig veiledning underveis i arbeidet. I prosjekt­oppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra studentenes virksomheter på tema knyttet til omstilling og innovasjon. Prosjektoppgaven leveres i slutten av modul 4 og presenteres og forsvares i plenum.

  En prosjektoppgave skal være på totalt 30-45 sider, avhengig av hvor mange som bidrar på den. Forsiden skal utformes i henhold til gjeldende mal.