Faglig Innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Effektiv risikostyring i marin næring.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Usikkerheten på tilbuds- og etterspørselssiden i ressursmarkedet medfører usikre priser, og kan resultere i betydelige økonomiske tap eller gevinster for aktørene i næringen. For å imøtekomme aktørenes behov for å håndtere prisrisiko er det etablert finansielle markedsplasser (Fish Pool). Her omsettes finansielle kontrakter (terminer) for fremtidig levering og betaling av den underliggende ressursen. Videre omsettes finansielle kontrakter (opsjoner) for sikring av en minste- eller en maksimumspris på den underliggende ressursen.

  Informasjon fra den finansielle markedsplassen kan i prinsippet benyttes av produsenter og distributører til å anslå markedsverdien (mark-to-market) av en gitt posisjon, aktivitet eller virksomhet og dennes eksponering for markedsrisiko (Value at Risk). Videre kan foretaket aktivt benytte den finansielle markedsplassen til å implementere sin risikostyringsstrategi eller til å ta posisjoner på eget markedssyn. Til sist kan foretaket benytte markedsinformasjonen med sikte på å oppnå økt lønnsomhet.

  Formålet med modulen å gi kjennskap til relevant finansteori, herunder finansielle derivater, og hvordan teorien kan anvendes til beslutningsstøtte på foretaksnivå i næringen. Det faglige hovedfokus er markedsbasert verdsettelse og risikostyring. Det tematiske hovedfokus er den finansielle markedsplassen for fisk (Fish Pool).

 • Samling 1: Introduksjon til programmet og terminologier

  Samling 1: Introduksjon til programmet og terminologier

  • Historisk utvikling av næringen
  • Markedet for fisk og derivater – historisk utvikling
  • Praktisk risikostyring
  • Behov for, og krav til, kontroll og rapportering
 • Samling 2. Kapitalmarkedsteori og arbitrasjeprinsippet

  Samling 2. Kapitalmarkedsteori og arbitrasjeprinsippet

  Kapitalmarkedsteori

  • Avkastning og risiko
  • Porteføljeteori (Markowitz)
  • Kapitalverdimodellen
  • Markedseffisiens

  Arbitrasjeprinsippet

  • Komplette markeder
  • Verdiadditivitet
 • Samling 3: Terminkontrakter og opsjoner m/eksempler fra Fish Pool

  Samling 3: Terminkontrakter og opsjoner m/eksempler fra Fish Pool

  Terminkontrakter m/eksempler fra Fish Pool

  • Forward vs. futures kontrakter
  • Relativ prising mellom terminkontrakter
  • Forwardkurven som representasjon av markedet
  • Forwardkurven som verktøy for prising

  Opsjoner m/eksempler fra Fish Pool

  • Modellering av prisusikkerhet
  • Black-Scholes, Black76
  • Delta-hedge
  • Sensitiviteter (grekerne)
  • Modellering av prisvolatilitetens tidsstruktur
  • Verdsettelse og risikostyring av europeiske opsjoner
  • Verdsettelse og risikostyring av asiatiske opsjoner
 • Samling 4: Risikostyring m/eksempler fra Fish Pool

  Samling 4: Risikostyring m/eksempler fra Fish Pool

  • Sensitivitet (grekerne)
  • Eksponering over tid
  • Value at Risk
  • Bruk av markedsinformasjon