Effektiv risikostyring i marin næring

Effektiv risikostyring i marin næring

Usikkerheten på tilbuds- og etterspørselssiden i ressursmarkedet medfører usikre priser, og kan resultere i betydelige økonomiske tap eller gevinster for aktørene i næringen.

Programmet er spesialstudium som er utviklet for deg som arbeider med beslutninger på foretaksnivå i markedet for fisk og sjømat. Har du tilknytning til andre markeder, finansinstitusjoner eller offentlig tilsyns- og reguleringsmyndighet, vil du også ha utbytte av studiet.

Formålet med programmet er å gi kjennskap til relevant finansteori, herunder finansielle derivater, og hvordan teorien kan anvendes til beslutningsstøtte på foretaksnivå i næringen. Det faglige hovedfokus er markedsbasert verdsettelse og risikostyring. Det tematiske hovedfokus er den finansielle markedsplassen for fisk (Fish Pool).

Programmet er et erfaringsbasert studium på mastergradsnivå og er lagt opp som deltidsstudium over et år. Programmet har et omfang på 15 studiepoeng, hvorav et selvstendig arbeid utgjør 3 studiepoeng. Studiet er bygget opp slik at det kan inngå som en modul av det erfaringsbaserte studieprogrammet Executive MBA i Energi og naturresurser som er under planlegging ved NHH.