Tjenesteinnovasjon – Et strategisk virkemiddel?

21 February 2012 16:10

(updated: 21 December 2016 16:14)

Tjenesteinnovasjon – Et strategisk virkemiddel?

CSI holder for tiden på med en studie av innovasjonspraksis i store norske skala-intensive tjenesteytere. Alle bedriftene vi har intervjuet til nå sier at de ser på tjenesteinnovasjon som et strategisk virkemiddel. «Innovasjon er det som skal til for å tette gapet mellom bedriftens strategiske ambisjoner og nåsituasjonen», er budskapet fra de fleste.

Likevel synes nesten ingen å beskrive hvordan innovasjon skal bidra i bedriftenes strategiplaner. Fra strategisk nivå gis det for eksempel få signaler på om bedriften skal satse på radikale eller mer inkrementelle innovasjoner, om den skal være en «first-mover» eller en «fast follower», om den skal fokusere på kostnadseffektivisering eller differensiering, eller om den skal ha lav eller høy risikovillighet. Selve innovasjonsstrategien ser altså ut til å mangle.

Mangelen på innovasjonsstrategi ser ut til å ha noen implikasjoner for innovasjonspraksis i bedriftene. Når bedriftene skal velge hvilke innovasjonsideer de skal prioritere, ser for eksempel kortsiktig økonomisk gevinst ut til å være det viktigste utvelgelseskriteriet. Dersom man ikke klarer å sannsynliggjøre at innovasjonen umiddelbart vil vises på bunnlinja, er det ofte vanskelig å overbevise ledelsen om å avsette ressurser til et innovasjonsløp. Dette fører igjen til at majoriteten av innovasjoner bedriftene tar frem er relativt små og inkrementelle, med lav risiko, og med et åpenbart gevinstpotensiale på kort sikt.

Med andre ord; det at innovasjonsstrategien ikke er eksplisitt uttalt ser ut til å føre til en «de facto» innovasjonsstrategi som kjennetegnes av inkrementalitet og lav risiko. Det er ikke nødvendigvis noe galt med en slik innovasjonsstrategi, men vi er stiller spørsmål ved om dette er et bevisst strategisk valg som er tatt av bedriftene, eller om det er en konsekvens av en ubevisst holdning til innovasjonsstrategi? Det er nemlig heller ikke gitt at den inkrementelle strategien er den beste, og holdt opp mot ambisjonene vi har referert innledningsvis gjør det oss ganske bekymret på bedriftenes vegne.