Kundens intensjoner om å bruke RFID-baserte tjenester: resultater fra masterutredning

10 September 2012 13:14

(updated: 21 December 2016 13:16)

Kundens intensjoner om å bruke RFID-baserte tjenester: resultater fra masterutredning

Dagens mennesker anvender teknologiske nyvinninger i stadig økende grad både bevisst (f.eks. applikasjoner og sosiale nettverk) og ubevisst (elektroniske reisekort, selv-registrerings skranker). Radio Frequency Identification teknologi (RFID) har revolusjonert bransjer blant annet innenfor logistikk og varehåndtering.

Ved å introdusere dette aktivt i B2C markedet vil RFID potensialet kunne øke gjennom å forenkle daglige gjøremål, forbedre kjøpsopplevelser, forenkle returordninger av varer, individuell tilpassing av tjenester osv. Men denne teknologiens egenskaper muliggjør også lagring av informasjon som satt i system kan gi detaljert kunnskap om enkelt individers bevegelser, kjøp, og bruk av varer. Denne frykten for overvåking av enkeltmennesker og potensiell misbruk av informasjon har lenge blitt sett på som en potensiell barriere for at kunder vil akseptere implementeringen av slik teknologi.

I min masterutredning så jeg på hva som påvirker kundens intensjon om å akseptere og ta i bruk RFID-baserte tjenester. Resultatene viste at de meste signifikante påvirkningsfaktorene uavhengig av form for tjeneste eller kontroll viste seg å være Performance expectancy (system characteristic) og anxiety (personality trait). Med andre ord, for å øke kundens intensjon om å bruke RFID-baserte tjenester bør det settes høye krav til tjenestens ytelsesevne samtidige som det er høyt fokus på brukervennlighet. Kundens oppfattelse av risiko knyttet til slik teknologi gav ingen utslag på intensjonene. Dette kan bli tolket som at den potensielle risikoen for overvåking og misbruk av datainformasjon blir overskygget av de potensielle fordelene RFID kan bringe til bordet. Med teknologi i nesten alle ledd i samfunnet, og i dagliglivet, og med de teknologiske erfaringene kundene har idag er det kanskje en allmenn oppfattelse av at en grad av risiko alltid er til stede og derfor akseptert.