Hvordan bør tjenesteinnovasjonsprosessen organiseres og styres?

23 May 2012 13:48

(updated: 21 December 2016 13:56)

Hvordan bør tjenesteinnovasjonsprosessen organiseres og styres?

Litteraturen om produktinnovasjon er rimelig samstemt når det gjelder hvordan innovasjonsprosessen bør organiseres og styres [1]. Den sier at bedrifter som ønsker å lykkes med produktinnovasjon bør implementere en formell innovasjonsprosess som er inndelt i faser med pre-definerte beslutningspunkter.

Litteraturen om produktinnovasjon er rimelig samstemt når det gjelder hvordan innovasjonsprosessen bør organiseres og styres [1]. Den sier at bedrifter som ønsker å lykkes med produktinnovasjon bør implementere en formell innovasjonsprosess som er inndelt i faser med pre-definerte beslutningspunkter (se the Stage-Gate Product Innovation Process).

Litteraturen er imidlertid ikke like entydig på hvordan tjenesteinnovasjonsprosessen bør organiseres og styres [2]. Noen studier konkluderer med at bedrifter som ønsker å lykkes med tjenesteinnovasjon bør implementere en formell innovasjonsprosess, mens andre konkluderer stikk motsatt.

I Work Package (WP) 4 i CSI ønsker vi å finne mer ut av dette ved systematisk å studere om det er forskjeller på hvordan tjenesteinnovasjonsprosessen er implementert for vellykkede og mindre vellykkede innovasjoner. Vi har startet dette arbeidet med å kartlegge innovasjonspraksis hos store norske tjenesteleverandører.

Det vi ser i disse bedriftene er at de fleste har implementert formelle innovasjonsprosesser for hele eller deler av innovasjonsprosessen. I praksis ser vi imidlertid relativt ofte at den faktiske innovasjonsprosessen avviker fra den formelle og pre-definerte. Likevel ser det ut som at det finnes noen få beslutningspunkter i prosessen som er så kritiske at beslutningstakerne sjelden tillater store avvik fra de pre-definerte kriteriene.

Basert på dette mener vi at det mest relevante spørsmålet kanskje ikke er om bedrifter bør implementere formelle tjenesteinnovasjonsprosesser eller ikke. Antakelig bør det ligge en eller annen formell pre-definert struktur med kritiske beslutningspunkter i bunn. Mer relevant er det kanskje å spørre hvilke deler av prosessen og hvilke beslutningspunkter som bør være pre-definert, og på hvilken måte den pre-definerte og formelle prosessen bør være kontekstavhengig. Vi håper at det videre arbeidet i WP 4 bringer oss nærmere svarene på dette.

 [1] Se for eksempel Barczak, G., Griffin, A. og Kahn, K. (2009), “PERSPECTIVE: Trends and Drivers of Success in NPD Practices: Results of the 2003 PDMA Best Practices Study”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 26, pp. 3–23

[2] Se for eksempel Droege, H., Hildebrand, D. og Forcada M. (2009), “Innovation in services: present findings, and future pathways”, Journal of Service Management, Vol. 20 No. 2, pp. 131-155