Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for MBA i strategisk ledelse.

Executive MBA i strategisk ledelse er et helhetlig program over to år på deltid som henvender seg til ledere i offentlige og private virksomheter med strategisk fokus og erfaring. Gjennomført studium gir rett til den offentlig godkjente graden MBA- Master of Business Administration.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal

  • gi kandidatene aktuell forskningsbasert kunnskap om strategisk ledelse i et bredt perspektiv. Mange virksomheter befinner seg i en stadig skiftende og gjerne internasjonal konkurransesituasjon, og det derfor er nødvendig med en helhetlig forståelse for å møte utfordringer og skape og utnytte muligheter. Enda viktigere er det å belyse forhold som hjelper bedrifter og organisasjoner å utvikle og mobilisere ressurser på en måte som gir varige konkurransefortrinn. 
  • gi relevant kompetanse på et høyt faglig nivå. I studiet integreres teori og praktisk anvendelse, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen virksomhet. Slik blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for den enkelte deltaker.
  • bidra til å bygge nettverk for kunnskapsdeling og læring både i studiet og etter at det er avsluttet. En mangfoldig deltakergruppe med ulik bakgrunn og komplementerende ferdigheter åpner for ulike perspektiver, og gir muligheter å for læring på tvers av bransjer og fag.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • inngående kunnskap om hvordan strategi og ledelsesfaget har utviklet seg over tid samt god kunnskap om vitenskapelige metoder og tilnærminger som ligger til grunn for strategi og ledelsesfagene.
  • inngående kunnskap om strategisk analyse av virksomheter og de omgivelser og markeder disse opererer i, også ut fra et bærekraftperspektiv
  • avansert kunnskap om økonomi og forretningsforståelse og spesialisert kunnskap om strategi og ledelse samt betydningen dette har for virksomhetens verdiskaping.
  • inngående forståelse av hvordan strategi og ledelsesfagene kan anvendes på nye problemstillinger.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • anvende forskningsbaserte strategi- og ledelsesteorier og verktøy i praktisk og teoretisk problemløsning innenfor ulike virksomheter.
  • gjennomføre selvstendige strategi- og ledelsesprosjekter i tråd med gjeldende faglige og etiske normer.

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • oppdatere seg og ta i bruk ny forskningsbasert kunnskap om strategi og ledelse i videre yrkeskarriere.
  • utøve en global og bærekraftig tilnærming til strategi og reflektere rundt etiske problemstillinger i egen virksomhet.
  • diskutere og presentere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten.
  • formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig og muntlig med et språk som er naturlig innenfor fagområdet.
 • Vurdering

  Vurdering

  Individuell hjemmeeksamen (karakter A–F): På slutten av hvert semester har studentene en individuell hjemmeeksamen der de testes i teoriene og temaene som dekkes i hver modul.

  Masteravhandling (bestått / ikke bestått) Studentene skal gjennom hele studieløpet arbeide med skriftlige arbeider (selvstendig arbeid), som til sammen utgjør 30 studiepoeng. Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studentene har tilgang til faglig veiledning gjennom studiet.

 • Fagtema 1: Eksterne rammebetingelser

  Fagtema 1: Eksterne rammebetingelser

  Den første modulen behandler ulike sider ved virksomheters konkurranseomgivelser. Først beskrives utviklingstrekk i det internasjonale konkurransebildet og det presenteres modeller for internasjonal økonomi og handel.  Deretter gjennomgås modeller for analyse av konkurransesituasjonen i ulike bransjer. 

  Forholdet mellom samarbeid og konkurranse (verdiskaping og verdikapring) står sentralt, og temaet belyses både bra et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv.

  Dernest behandles politiske og kulturelle rammebetingelser, blant annet den økende betydning som den politiske dagsorden og de politiske prosessene har på bedrifters handlefrihet og resultater.  

  Modulens tredje samling er lagt utenlands.Temaer som bl.a. blir diskutert på denne samlingen er geopolitik i Europa, bærekraftige forretningsmodeller og grønn energi, identifisering av nye markedsmuligheter og nye forretningsmodeller.

  Finansielle markeder blir behandlet spesielt.

 • Fagtema 2 Bedriftens ressurser

  Fagtema 2 Bedriftens ressurser

  Modul to dreier seg om hvordan den enkelte virksomhet kan identifisere, utvikle og utnytte særegne ressurser og kapasiteter som vil kunne gi varig konkurransekraft.

  Det presenteres modeller for å analysere, effektivisere og organisere verdiskapningsprosesser i virksomheter. Disse viser hvordan varig konkurransekraft kan bygges med utgangspunkt i virksomhetens strategiske ressurser så som kompetanse, organisasjonskultur, merkevarebygging, m.m.

  Til slutt i modulen sammenstilles kunnskap om konkurranseomgivelsene og virksomhetens forutsetninger i en diskusjon av strategiske valg.

 • Fagtema 3: Strukturell iverksetting

  Fagtema 3: Strukturell iverksetting

  Den tredje modulen omhandler hvordan forretningsområder og konsern kan utvikles til å bli effektive redskap for å iverksette strategier under stadige skiftende arbeidsbetingelser.  

  Modulen starter med iverksetting og styring, og det legges spesielt vekt på hvordan økonomisk styring er en del av strategiarbeidet.  Deretter følger en samling som omhandler konsern og konsernutvikling. Tema som berøres er blant annet oppkjøp,  "outsourcing", konsernutvikling, samt eierskapets rolle.

  I denne modulen ligger også en utenlandssamling hvor tema som organisering av globale foretak, globale strategier og allianser, samt internasjonal ledelse står sentralt.

  Modulen avsluttes med en samling hvor innovasjon og bedriftsutvikling er hovedtema.

 • Fagtema 4: Ledelse

  Fagtema 4: Ledelse

  Den siste modulen omhandler den enkelte leders nære arbeidssituasjon og viktige utfordringer som strategiske ledere må forholde seg til. 

  Det presenteres ulike perspektiver på ledelse, blant annet ved å vise hvilke kognitive prosesser som har betydning for hvordan en leder fanger opp og tar inn over seg kritiske signaler fra omverdenen. Ledelse og motivering av selvstendige og høyt kompetente medarbeidere tematiseres.

  Det legges også vekt på hvordan ledere kan fremme strategiske mål ved å håndtere konflikter og forhandlinger på konstruktive måter, og ved å beherske intern og ekstern kommunikasjon.

  Omstilling og endringsprosesser er også tema i denne modulen.