Economics of Insurance

FIN523 Economics of Insurance

 • Topics

  Topics

  Kurset er i hovedsak beregnet på studenter i Doktorgradsstudiet, og omfatter bl.a. følgende emner:

  Prinsippene bak forsikringsøkonomi og sammenhengen mellom forsikring og økonomisk teori for usikkerhet; beslutninger under usikkerhet; preferanser; risikoaversjon; optimal deling av risiko; optimal spredning av risiko; markedsbasert prising av risiko.

  Av særlig betydning er følgende: Likevekt i en bytteøkonomi under usikkerhet anvendt på reassuranse, risikopremier, proporsjonale og ikke-porporsjonale kontrakter, sammenhengen med komplette markeder, Pareto opitmalitet, og gjensidighetsprinsippet.

  Videre, dekkes forsikring og asymmetrisk informasjon; seleksjonsproblemet og "moral hazard": optimal risikodeling under "moral hazard" og likevekt i forsikringsmarkeder under asymmetrisk informasjon (seleksjon).

  Den generelle teorien spesialiseres til å finne Pareto optimal risikodeling mellom to parter; forsikringstaker og forsikrer, først uten kostnader, deretter med kostnader.

  Spesielle temaer som også kan tas opp hentes fra følgdende: Livsforsikring; aktuariell praksis for premiefastsetting og ekvivalensprinsippet, konsum og sparing, pensjonsforsikring, markedsbasert prising av livsforsikringskontrakter med rentegarantier når renten er usikker (stokastisk prosess), "unit linked"- livsforsikring. Bedriftsforsikring og gruppebeslutninger, syndikatteori, (captiver, P&I-klubber); Alternative preferanser; etc.

   

  English translation : The course is meant for students in the doctoral study (Ph.D-program), and consists of the following topics:

  The principles of the economics of insurance, and the connection between insurance and the economics of uncertainty; decisions under uncertainty; preferences; expected utility and their axioms; risk aversion; optimal risk sharing; market based pricing of risk.

  Of particular interest is the following: The application to reinsurance of equilibrium in an exchange economy under uncertainty, risk premia, proportional and non-proportional contracts, the relation to complete markets, Pareto optimality and the mutuality principle.

  Furthermore we cover topics in asymmetric information related to insurance; the selection problem, and moral hazard: optimal risk sharing under moral hazard, and equilibrium in insurance markets under asymmetric information (the case of selection).

  The general theory is specialized to find Pareto optimal risk sharing between two parties, the insured and the insurer, with and without costs.

  Of special topics that may be dealt with we also mention: Life insurance, actuarial theory for premiums and the principle of equivalence, consumption and savings, pensions, market based pricing of life insurance contracts under uncertain interest rate, unit-linked life insurance; Business insurance and group decisions, the theory of syndicates (captives, P&I-clubs); Alternative preferences, etc.

 • Learning outcome

  Learning outcome

  Målet med dette kurset er at studentene (i) skal forstå prinsippene bak forsikring og risikodeling, (ii) skal få en introduksjon til grunnleggende litteratur innen feltet, og (iii) skal gis bakgrunn til å utføre uavhengige analyser på egenhånd, som eventuelt kan resultere i publiserbare vitenskapelige arbeider.

  The goal with this course is that the students (i) will understand the principles behind insurance and risk sharing, (ii) obtain an introduction to the basic literature in the field, and (iii) will be able to do own research, which may result in academic publications.

 • Teaching

  Teaching

  Ordinære forelesninger.

   

 • Requirements for course approval

  Requirements for course approval

  Avhenger av om man tar kurset som kurs Masterstudiet eller som doktorgradskurs. I begge tilfeller er kursgodkjenning basert på grunnlag av løsning av problemorienterte øvingsoppgaver gjennom kurset. I begge tilfeller kreves i tillegg en skriftlig eksamen. 

   

 • Assessment

  Assessment

  Skriftlig 3 timers eksamen. Må også ha kursgodkjenning.

   

   

 • Grading Scale

  Grading Scale

  Grade A-F

 • Computer tools

  Computer tools

  Ingen dataverktøy kreves.

 • Semester

  Semester

  The course is taught every other Fall semester. Next offering Fall 2012.

   

 • Literature

  Literature

  Notes and articels.

   

  Recommended literature :

  1) Karl H. Borch

  Economics of Insurance

  Eds. Knut K. Aase and Agnar Sandmo

  North Holland 1990.

  2) Eeckhoudt, Gollier and Schlesinger.

  Economic and Financial Decisions under Risk

  Princeton University Press, 2005.

  Princeton and Oxford

   

  3) Christian Gollier

  The Economics of Risk and Time.

  The MIT Press, 2001

  Cambridge, Massachusetts

  London, England.

Overview

ECTS Credits
7.5
Teaching language
Norsk eller/or English
Semester
Autumn

Course responsible

Knut K. Aase, Department of Business and Management Science