Virksomhetsstyring

BUS451 Virksomhetsstyring

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Kurset omhandler design av styringssystem og hvordan styring og kontroll gjennomføres fra et organisatorisk og sosiologisk perspektiv. Fokuset er rettet mot hvordan styringssystem er brukt for å påvirke, motivere, og kontrollere mennesker i organisasjonen. For å forstå dette er kurset delt opp i tre tema; 1) Føringer og struktur 2) styringsprosessen, og 3) gjennomføring .

   

  1. Føringer og struktur

  Introduksjon og historisk utvikling: Kurset starter med å sette virksomhetsstyring i et historisk perspektiv. For 20 år siden ble styringslitteraturen kritisert for ikke å være relevant nok og dette skapte en debatt i styringslitteraturen som ble kalt "relevance lost" debatten. Vi tar utgangspunkt i den debatten og ser på ulike prosesser og verktøy som vokste frem som svar på denne debatten. Etter relevance lost debatten ble fokus flyttet fra interne finansielle data til også å inkludere eksterne konkurranse data. I tillegg skulle styringen gå fra en mer reaktiv til en mer proaktiv styring.

   

  Vi går her igjennom de ulike delen i føringer og struktur; strategisk retning, styringsprinsipper og organisering. Først ser vi på hvordan ¿Corporate Goverance¿ har vokst frem og hva det er i dag. Deretter kommer vi inn på hvordan selskap viser god eierstyring og selskapsledelse. Strategi og struktur og hvordan dette blir en del av styringen er neste tema. Deretter kommer vi inn på hva styringsfilosofi er og hvorfor man har det. Til slutt diskuterer vi hvordan struktur fungerer sammen med ulike typer av strategier og styringsfilosofier. Vi kommer til å se på ulike typer av styringsprinsipper; tradisjonell, Beyond Budgeting og en miks mellom disse formene for styring. Fokus blir særlig rettet mot å på å få en konsistens mellom strategi, struktur og styringsfilosofi.

  2. Styringsprosessen; Vi går igjennom kritikken av tradisjonell budsjettering og ser på ulike typer av alternative/kompletterende verktøy som Balanced Scorecard, rullerende prognoser, scenarier og enterprise risk management (ERM). I tillegg kommer vi til å gå igjennom hva som blir brukt i dag og forklaringer på hvorfor det er ulike virksomhetsmodeller som blir brukt i ulike kontekster som for eksempel ulike bransjer eller land.

  3. Gjennomføring; Etter at vi gått igjennom design av virksomhetsstyringen i de første to temaene så kommer vi her inn på bruken av styringssystemet i form av støttende elementer; mennesker, IT-system og prosesser. Vi kommer her også inn på hvordan rollen til kontrolleren har blitt endret over tid både når det gjelder rolle og verktøysbruk. Til slutt kommer vi inn på hvordan en kontroller kan gå frem for å innføre nye styringssystem som for eksempel Beyond Budgeting løsninger i et selskap.

  Studentene skal videre tilegne seg kunnskap slik at de både gjennom muntlig og skriftlig framstilling kan presentere sine argumenter og sitt ståsted. Kurset er lagt opp med forelesninger, gjesteforelesninger og aktiv bruk av case, øvelser og gruppearbeid.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte, kunnskap:

  • Forskjellen mellom tradisjonelle og helhetlige styringssystem
  • Hvordan styringssystem kan analyseres
  • Hvilke deler et styringssystem har og hvordan delene henger sammen
  • Hvilken betydning samfunnet har på styringssystem og hvilken betydning styringssystem har på samfunnet

   

  Læringsutbytte, ferdigheter:

  • Kunne analysere og kritisk vurdere styring fra ulike perspektiv
  • Kunne analysere utfordringer og muligheter i design av styringssystem
  • Kunne analysere utfordringer og muligheter i relasjonen til ulike typer aktører, med tanke på kontrollerens praksis i store selskap
  • Kunne bidra til utforskning av og økt forståelse av kontrollerens praksis både i selskap med et tradisjonelt og et mer moderne styringssystem

  Læringsutbytte, generell:

  • God forståelse for moderne virksomhetsstyring, og hvordan dette skiller seg fra tradisjonell styring
  • Kunne formidle selvstendig arbeid, jobbe i gruppe, og behersker fagområdets uttrykksformer
  • Kunne drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppeøvelser og gjesteforelesninger.

  Kursets opplegg og eksaminasjonsform krever regelmessig deltagelse og løpende arbeid med ulike oppgaver.

 • Krav til kursgodkjenning

  Case-oppgave

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Artikkel-kompendium

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår

Kursansvarlig

 Professor Katarina Kaarbøe, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap