Verdsettelse (videreføres som ACC421A)

BUS440A Verdsettelse (videreføres som ACC421A)

Høst 2022

Vår 2023
 • Innhold

  BUS440A startar med å presentere eit rammeverk for fundamental verdivurdering. Rammeverket har to hovudtema; fundamentalanalyse og verdsetting. Sidan kurset legg opp til ein grundig prosess for å lage eit godt verdiestimat, så egnar BUS440A seg godt som utgangspunkt for å skrive ei masterutgreiing i verdivurdering. Det vert også skissert forenklingar i samsvar med beste praksis.

  Fundamentalanalyse byggjer på offentleg informasjon, særleg års- og kvartalsrapportar. Analysen har to steg: 1) Strategisk analyse, og 2) rekneskapsanalyse, som i kombinasjon vert kalla strategisk rekneskapsanalyse. Strategisk analyse inneheld bransjeanalyse for å finne ut om bransjen har ein felles bransjefordel, og ressursanalyse for å finne ut om verksemda har ein selskapsfordel i høve til bransjen.

  Rekneskapsanalyse er å bruke rapporterte tal til å lage «trailing», omgruppere for analyse, analysere og justere for målefeil, og til sist analysere forholdstal for å kartlegge risiko og superrentabilitet, altså rentabilitet utover kravet til avkasting. Superrentabilitet måler strategisk fordel og vert kopla mot kvalitativ strategisk analyse, dvs steg 1).

  Innsikt frå fundamentalanalyse vert dernest nytta til fundamental verdsetting. Dette skjer i ytterlegare to steg i rammeverket: 3) utarbeiding av framtidsrekneskap og framtidskrav, og 4) fundamental verdsetting og analyse av uvisse. Til slutt kan det fundamentale verdiestimatet nyttast (i eit steg 5)), til dømes til å kjøpe aksjar om verdiestimatet er signifikant større enn børskursen i høve til uvissa i verdiestimatet.

  Framtidsrekneskap startar med å analysere vekst, fastsette budsjetthorisonten og å budsjettere driftsinntekter gjennom å framskrive veksten. Etterpå vert framtidsresultatet og balansen budsjetterte ved å framskrive eit fåtal budsjettdrivarar, mellom desse netto driftsmargin og omløpet til netto driftseigedelar. Etter at krava til avkasting framover i tid er estimerte, vil strategisk fordel i framtidsrekneskapen verte analysert og kjeldene kopla til strategisk rentabilitetsanalyse i steg 2).

  Fundamental verdsetting er å diskontere framtidsrekneskapen til noverdi ved hjelp av avkastingskravet. Verdsetting vert gjennomført både etter eigenkapital- og selskapskapitalmetoden. Innan kvar metode vil fri kontantstraummodellen, superprofittmodellen og superprofittvekstmodellen verte nytta, og vektene bak kravet vert sekvensielt oppdaterte slik at alle metodar og modellar produserer same verdiestimat. Til sist vil uvissa i verdiestimatet verte synleggjort gjennom sensitivitets-, scenario- og simuleringsanalyse i Excel og ved hjelp av Crystal Ball.

  Kurset har heimeside:

  http://course.nhh.no/master/BUS440/ http://course.nhh.no/master/BUS440/

  Her finn du ytterlegare informasjon om innhaldet i kurset.

 • Læringsutbytte

  Gjennom å ta BUS440A vil du som ivrig deltakar få kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse i rekneskapsanalyse og verdivurdering.

  Du vil få kunnskapar til å

  • gjennomføre strategisk rekneskapsanalyse av den verksemda som du ynskjer å analysere,
  • nytte innsikt frå slik fundamentalanalyse til å lage framtidsrekneskap og framtidskrav, og
  • lage eit godt estimat på nettoverdien - og å kunne synleggjere uvissa i verdiestimatet.

  Du vil få ferdigheiter til å

  • gjennomføre analyse av strategisk fordel, både bransje- og ressursfordel,
  • byggje inn i analysen seinaste rekneskapsinformasjon gjennom å kunne lage «trailing» årsrekneskap,
  • omgruppere rapporterte rekneskapsoppstillingar for investororientert rekneskapsanalyse,
  • analysere og justere for visse målefeil (forsking og utvikling, marknadsføring og individuell nedskriving),
  • analysere kredittrisiko og utarbeide syntetisk rating,
  • finne estimat på historisk avkastingskrav,
  • analysere superrentabilitet - og kople mot kvalitativ analyse av strategisk fordel,
  • analysere vekst, budsjettere driftsinntekter og vurdere kva som er ein passande budsjetthorisont,
  • framskrive andre budsjettdrivarar og lage framtidsresultat og framtidsbalanse - og finne fri kontantstraum,
  • finne estimat på framtidskravet og analysere strategisk fordel i framtidsrekneskapen,
  • gjennomføre fundamental verdivurdering både etter eigenkapital- og selskapskapitalmetoden, og
  • gjennomføre verdikonvergens til eitt verdiestimat - og analysere uvissa i dette estimatet.

  Du vil såleis ende opp med generell kompetanse til å kunne

  • gjennomføre rekneskapsanalyse og verdivurdering,
  • vurdere andre sine verdivurderingar på eit kritisk fagleg grunnlag, og
  • opptre som spesialist i fundamental verdivurdering.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset inneheld fagvideoar med tilhøyrande plansjar som presenterer teorigrunnlaget for fundamental verdivurdering. Praktisk illustrasjon skjer ved hjelp av eit gjennomgangsdøme med tilhøyrande modell i Excel.

  I tillegg inneheld kurset førelesingar som presenterer døme (case), eksamensrelevante oppgåver og opnar for fagleg debatt.

  Det er mogeleg å følgje emnet digitalt.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er ein fordel, men ikke eit krav, at du på førehand har teke kurs i finansrekneskap (til dømes BUS402) og kurs i rekneskapsanalyse (BUS424N).

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle.

 • Overlapping med andre emner

  BUS440A blir ikkje godkjent saman med BUS440B eller BUS440E (eller tidlegare BUS440/MRR413A), då dette også er kurs i verdivurdering, men med ei litt anna vinkling. BUS440A, BUS440B og BUS440E har ulikt pensum og eksamen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) er jamt oppmøte på førelesing - og at du har budd deg gjennom å ha sett deg godt inn i videoane og gjer oppgåvene til kvar førelesing. Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) frå BUS440B eller BUS440E er gyldig for BUS440A.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjeld ingen krav obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) .

 • Vurderingsordning

  Skriftleg heimeeksamen over 4 timar.

 • Karakterskala

  A - F.

 • Dataverktøy

  Excel, Crystal Ball og eventuelt Zoom eller tilsvarande programvare.

 • Litteratur

  Kjernen i pensum er detaljerte førelesingsplansjar og fagvideoar, som kan lastast ned frå heimesida til kurset (http://course.nhh.no/master/BUS440/http://course.nhh.no/master/BUS440/).

  For å få ytterlegare innsikt i praktisk verdivurdering kan du til dømes lese i Koller, T., Goedhart, M. og Vessels, D. "Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies", 7. utgåve, Wiley.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Kurset vert tilbydd våren 2022.

Emneansvarlig

Professor Kjell Henry Knivsflå