Verdsettelse (ikke tilbudt)

BUS440A Verdsettelse (ikke tilbudt)

Høst 2020

 • Innhold

  Kurset startar med å skissere eit rammeverk eller ei oppskrift for korleis fundamental verdivurdering bør gjennomførast. Analysen skjer i to hovudsteg - fundamentalanalyse og verdivurdering. Sidan kurset legg opp til ein grundig stegvis prosess mot å produsere eit godt verdiestimat, så egnar det seg godt som grunnlag for å skrive ei masterutgreiing der du verdset eit sjølvvald selskap. I kurset vert det også skissert forenklingar i samsvar med beste praksis.

   

  Utgangspunktet for fundamentalanalysen er offentleg informasjon, særleg års- og kvartalsrapportar. Analysen vert gjennomført i to steg: 1) Strategisk analyse, og 2) rekneskapsanalyse, som i kombinasjon er strategisk rekneskapsanalyse. Strategisk analyse inneheld bransjeanalyse for å finne ut om bransjen har ein felles bransjefordel, og ressursanalyse for å finne ut om verksemda har ein unik selskapsfordel i høve til bransjen.

   

  Rekneskapsanalyse inneheld utarbeiding av «trailing» årsrekneskap, omgruppering av rapporterte tal, analyse og justering av målefeil og forholdstalsanalyse, både analyse av risiko og superrentabilitet. Strategisk fordel i form av superrentabilitet vert broten ned i ein finansieringsfordel og ein driftsfordel, og kopla mot kvalitativ strategisk analyse, dvs steg 1).

   

  Innsikt frå fundamentalanalyse vert dernest nytta til fundamental verdivurdering. Dette skjer i ytterlegare to steg: 3) utarbeiding av framtidsrekneskap og -krav, og 4) fundamental verdsetting og analyse av uvisse. Til slutt kan det fundamentale verdiestimatet nyttast (i eit steg 5)), til dømes kjøp av aksjar dersom det fundamentale verdiestimatet er signifikant større enn børskursen i høve til uvissa i verdiestimatet.

   

  Utarbeiding av framtidsrekneskap og framtidskrav inneheld vekstanalyse, fastsetjing av horisont og budsjettering av driftsinntekter gjennom å framskrive driftsinntektsveksten. Framtidsresultatet og balansen vert budsjetterte gjennom å framskrive andre budsjettdrivarar, slike som netto driftsmargin og omløpet til netto driftskapital. Etter at framtidskrava er estimerte, vil strategisk fordel i framtidsrekneskapen verte analysert og kjeldene kopla til strategisk rentabilitetsanalyse i steg 2).

   

  Fundamental verdsetting inneheld sjølve verdifastsetjinga der framtidsrekneskapen vert diskontert til noverdi. Slik verdsetting vil verte gjennomført både etter eigenkapital- og selskapskapitalmetoden. Innan kvar metode vil fri kontantstraummodellen, superprofittmodellen og superprofittvekstmodellen verte nytta, og vektene bak kravet vert sekvensielt oppdaterte slik at alle metodar og modellar produserer same verdiestimat på eigenkapitalen til den analyserte verksemda. Til sist vil uvissa i verdiestimatet verte synleggjort gjennom sensitivitetsanalyse og simulering i Excel ved hjelp av Crystal Ball.

   

  Kurset har heimeside: http://course.nhh.no/master/BUS440/. Her finn du ytterlegare informasjon om innhaldet.

 • Læringsutbytte

  Gjennom å ta dette kurset vil du som ivrig deltakar få kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse i rekneskapsanalyse og verdivurdering.

   

  Du vil få kunnskapar til å

   

  • gjennomføre strategisk rekneskapsanalyse av den verksemda som du ynskjer å analysere,
  • nytte innsikt frå slik fundamentalanalyse til å lage framtidsrekneskap og framtidskrav, og
  • lage eit godt estimat på nettoverdien - og å kunne synleggjere uvissa i verdiestimatet.

   

  Du vil få ferdigheiter til å

   

  • gjennomføre analyse av strategisk fordel, både bransje- og ressursanalyse,
  • byggje inn i analysen seinaste rekneskapsinformasjon gjennom å kunne lage «trailing» årsrekneskap,
  • omgruppere rapporterte rekneskapsoppstillingar for investororientert rekneskapsanalyse,
  • analysere og justere for visse målefeil (forsking og utvikling, marknadsføring og leige),
  • analysere kredittrisiko og utarbeide syntetisk rating,
  • finne estimat på historisk avkastingskrav,
  • analysere superrentabilitet - og kople mot kvalitativ analyse av strategisk fordel,
  • analysere vekst, budsjettere driftsinntekter og vurdere kva som er ein passande budsjetthorisont,
  • framskrive andre budsjettdrivarar og lage framtidsresultat og framtidsbalanse - og finne fri kontantstraum,
  • finne estimat på framtidskravet og analysere strategisk fordel i framtidsrekneskapen,
  • gjennomføre fundamental verdivurdering både etter eigenkapital- og selskapskapitalmetoden, og
  • gjennomføre verdikonvergens til eitt verdiestimat - og analysere uvissa i dette estimatet.

   

  Du vil såleis ende opp med generell kompetanse til å kunne

   

  • gjennomføre rekneskapsanalyse og verdivurdering,
  • vurdere andre sine verdivurderingar på eit kritisk fagleg grunnlag, og
  • opptre som spesialist i fundamental verdivurdering.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset inneheld førelesingar som presenterer, utdjupar og illustrerer rammeverket for fundamental verdivurdering. Illustrasjon av korleis verdivurdering kan gjennomførast i praksis skjer gjennom at ei verksemd vert vald (Telenor) og analysert i høve til bransjen (televerksemd). I tillegg vert oppgåvesett med eksamensrelevante oppgåver som du kan arbeide med på eiga hand gjorde tilgjengelege. Det vert presentert detaljerte løysingsforslag - og utvalde oppgåver vert gjennomgådde i to særskilde førelesingar.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er ein fordel at du på førehand har teke BUS402 Finansrekneskap og BUS424N Rekneskapsanalyse.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  BUS440A kan ikkje godkjennast i kombinasjon med BUS440B og BUS440E, då desse kursa også er kurs i fundamental verdivurdering, men med litt ulik vinkling.

  BUS440A, BUS440B, BUS440E har ulik pensum og eksamen.

  Dette kurset er framhald av BUS440/MRR413A

 • Krav til kursgodkjenning

  Kravet til kursgodkjenning er jamt oppmøte på førelesing - og at du gjer oppgåvene i to oppgåvesett.

  Kursgodkjenning frå BUS440 og MRR413A dekker kursgodkjenningskravet for BUS440A.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til kursgodkjenning.»

 • Vurderingsform

  Skriftleg skuleeksamen over 4 timar.

  Dette kurset er framhald av BUS440/MRR413A og det totale talet på eksamensforsøk gjeld for kurset (ikkje kurskoden). 

 • Karakterskala

  A - F.

 • Dataverktøy

  Excel og Crystal Ball.

 • Litteratur

  Kjernen i pensum er detaljerte førelesingsplansjar, som kan lastast ned frå heimesida til kurset. For å få ytterlegare innsikt kan du lese Penman, S. H.: «Financial Statement Analysis and Security Valuation», seinaste utgåve.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår. Kurset er avlyst våren 2020. Anbefalt erstatning er BUS424N Regnskapsanalyse (vår) og/eller BUS440B Verdivurdering med regnskapsanalyse (høst)

Kursansvarlig

Professor Kjell Henry Knivsflå