Skatt

MRR417 Skatt

 • Innhold

  Innhold

  • De juridiske fag skal gi studentene god kjennskap til de rettsområder en praktiserende revisor særlig vil arbeide med. De tre ulike kurs dekker ulike rettsområder, men i praksis vil ofte en problemstilling berøre flere rettsområder Studentene skal gis en slik forståelse at de er i stand til å analysere hvilke skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger den aktuelle virksomhet står overfor i sin løpende drift og ved omorganiseringer. Skatte- og avgiftsrettslige spørsmål har ofte betydning for andre selskapsrettslige disposisjoner, for eksempel kan skatterettslige spørsmål ha betydning for hvordan en virksomhet organiseres. Det er derfor viktig at studentene i størst mulig grad ser sammenhengen mellom de juridiske fag og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde.
  • Kurset inneholder blant annet følgende emner: Alminnelig bedriftsbeskatning, herunder regler om tidfesting. Aktivering, avskrivning og avståelse av anleggsgjenstander. Uttaksbeskatning og beskatning av fordringer og andre gjeldsinstrumenter. Aksjeselskapers og aksjonærers skatteplikt. Fordringer og gjeld mellom nærstående og rentebegrensningsreglene. Beskatning av deltakerlignende selskaper og deltakere. Videre skal studentene ha oversikt over reglene om internprising og krav til dokumentasjon. Internasjonal skatterett, herunder dobbeltbeskatning og skatteavtaler, EØS-avtalen og inntektsskatt, vilkår for skatteplikt til Norge, virksomhetsinntekter, kapitalinntekter og gjennomføring av skatteleggingen. Utflyttingsskatter.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Ha god kunnskap om de skatteregler som gjelder for foretak, primært aksjeselskap og deltakerlignede selskap. Dette gjelder skattereglene knyttet til virksomhet, herunder fradragsrett, aktiveringsplikt, realisasjon av blant annet driftsmidler og finansielle eiendeler, eiernes uttak av verdier, likvidasjon og reglene om begrensning av rentefradrag.
  • Ha god kunnskap om tidfestingsreglene og deres forhold til regnskapsreglene, samt skattemessig tilsidesettelse.
  • Ha god oversikt over foretaks skatteplikt til Norge, forholdet til utenlandsk foretak og investeringer i utlandet, samt reglene for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning.

  Ferdigheter ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Kunne identifisere rettslige problemstillinger, formulere rettsspørsmål og drøfte og løse disse.
  • Kunne utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike rettskilders relevans og vekt
  • Kunne fremstille og drøfte juridiske problemstillinger, enten de gis i form av praktiske eller teoretiske oppgaver.

   

  Generell kompetanse ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Ha god innsikt i de emner som er dekket i pensum, og kunne se sammenhengen mellom de ulike juridiske emner.
  • Ha utviklet evnen til å løse rettsspørsmål ved å resonnere selvstendig.
  • Ha god innsikt i rettskildenes relative vekt, for eksempel at en klar lovtekst tillegges stor vekt og at en dom fra Høyesterett har større vekt enn en dom fra underrettene.
  • Kunne analysere rettsspørsmål og formidle sin analyse til fremtidige kunder og oppdragsgivere på en forståelig måte.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Undervisning gis som forelesninger i auditorium. Under forelesningene vil det bli gitt oppgaver som studentene skal drøfte i små grupper, såkalte «summeoppgaver». En eller flere grupper legger muntlig frem sin løsning, hvoretter foreleser og eventuelt andre studenter kommenterer innholdet.

   

  I tillegg til forelesninger og egne studier er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset må sees i sammenheng med høstens kurs MRR416 Foretaksrett og vårens kurs MRR446 Juss. Innholdet i disse kurs er et annet enn i MRR417, men den juridiske metode i de tre kurs er lik. Til sammen dekker kursene de rettsområder en praktiserende revisor ofte vil møte i sitt virke.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Gruppebaserte innleveringer. Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

  Gjentak:

  Dersom du har bestått emnet før det ble innført krav til kursgodkjenning og ønsker å ta eksamen på nytt får du fritak fra krav om kursgodkjenning. Dette gjelder også dersom du fikk F på eksamen eller hadde gyldig fravær på eksamen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig eksamen på fire timer som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer og casediskusjoner.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Frederik Zimmer (red), Bedrift, selskap og skatt, 6. utgave, Oslo 2014. Punkt 2.3, kap 3-6, kap 8 (unntatt punktene 8.3 og 8.4), kap 11, kap 12 (unntatt punkt 12.2), kap 13, kap 20-21 og kap 22 (unntatt punkt 22.7).

  Frederik Zimmer, Internasjonal inntektsskatterett, 4. utgave, Oslo 2009. Kapittel 1-1.2, 2-3, 9-10.1, 10.5, 13-14, 16-18, 19-19.2.4, 19.6-19.6.1, 20.3-20.5, 23, 24.1, 26.1-26.1.6a, 27.3-27.3.6, 27.4.2-27.5.4. Petitavsnitt inngår ikke, unntatt i kapittel 27.5.4.

  Gjems-Onstad og Furuseth (red.) Praktisk internasjonal skatterett og internprising, Oslo 2013. Kapittel 5.5 og 5.6 om utflyttingsskatter. Petitstoff inngår ikke. Deles ut til studentene i kurset.

  Eventuelt utvalg av artikler oppgis ved kursstart.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Ole A. Baalsrud, advokat, universitetslektor II IRRR

 

Forelesere:

Trond Erik Andersen, advokat, egen praksis, cand.jur. universitetslektor II RRR.

Harald Hauge, advokat og partner i Advokatfirmaet Harboe & Co, PhD, førsteamanuensis II RRR

Kristin Hegstad, advokat og partner i Brækhus Advokatfirma DA,

Andreas Bullen, Advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS, PhD,