Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering

ECN427 Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering

Høst 2021

 • Innhold

  Formålet med kurset er å gi innsikt i prinsipper og metoder for samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av prosjekter og andre former tiltak, spesielt i situasjoner hvor det er betydelige avvik mellom privatøkonomisk (markedsbasert) lønnsomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Slike metoder brukes rutinemessig i utarbeidelsen av beslutningsunderlag for eksempel i forbindelse med prosjekter med store ringvirkninger (vegprosjekter, høyhastighetstog, store idrettsarrangement) og eksterne virkninger knyttet til miljøet (vindkraft, gasskraftverk) i Norge. Det er et stort behov for denne type kunnskap i forvaltningen.

  Norske myndigheter har i den forbindelse også etablert et system for ekstern kvalitetssikring av informasjonsgrunnlaget før beslutninger om store offentlige prosjekter skal tas, både når det gjelder hensiktsmessigheten av konseptvalg i forhold til behovet, og vurdering av prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Mange konsulentbedrifter er involvert i dette kvalitetssikringsarbeidet og etterspør denne typen kunnskap. Det samfunnsøkonomiske miljøet ved NHH/SNF har vært - og er - involvert i dette arbeidet, og kurset vil trekke på eksempler fra slike kvalitetssikringsarbeider.  

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha grunnleggende innsikt i hvordan samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal vurderes
  • forstå betydningen av alternativkostnader og referansealternativ
  • forstå hvordan diskonteringsrente og avkastningskrav bør fastsettes og betydnigen av usikkerhet i den forbindelse

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • kunne analysere sammenhengen mellom markedspriser og samfunnsøkonomiske kalkulasjonspriser for goder som omsettes i et marked
  • kunne gi anbefalinger om verdsetting når goder ikke omsettes i et marked
  • kunne analysere konsekvensene av ulike finansieringsmåter (skattefinansiering eller brukerbetaling)

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning være i stand til

  • å lese og gi en kritisk vurdering av samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike typer prosjekter og tiltak
  • selv å gjennomføre samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike typer prosjekter og tiltak.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger (som vil bli filmet), obligatorisk oppgaveinnlevering og studentpresentasjone av semesteroppgave.

 • Krav til forkunnskaper

   Kursene i NHHs bachelorstudium eller tilsvarende

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent besvarelse av 1 oppgave underveis og 1 godkjent semesteroppgave (ved kursets avslutning). Oppgavene kan besvares i grupper på inntil 3 personer.

  Tidligere tildelt kursgodkjenning er gyldig også når krav til kursgodkjenning har blitt endret. 

 • Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers individuell hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  Utvalgte artikler, bokkapitler og rapporter.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen, Institutt for Samfunnsøkonomi.