Risikovurdering (utgått)

STR450 Risikovurdering (utgått)

 • Innhold

  Innhold

  Kurset gir en innføring i hvordan en på psykologifaglig grunnlag bedre kan forstå hvordan mennesker tenker om risiko i ulike beslutningssituasjoner, hvordan risiko kommuniseres, og hvordan vurdering og håndtering av risiko kan forbedres. Vi ser nærmere på hvordan sannsynligheter og risiko kan vurderes rasjonelt ut fra analytisk tenkning og statistiske modeller, og samtidig hvordan mennesker faktisk gjør slike vurderinger i både hverdagslige og profesjonelle sammenhenger. Teorier og modeller om affekt og kognisjon blir benyttet for å forstå gapet mellom normative og deskriptive modeller i beslutnings og bedømmingspsykologi. Denne kunnskapen kan benyttes for å identifisere feilkilder, justere avvik, forbedre kommunikasjon, og utarbeide prediksjoner basert på dynamiske forhold mellom flere aktører som hver kommuniserer om usikkerhet.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskapsmessig skal kandidaten med fullført kvalifikasjon:

  • ha avansert kunnskap om subjektive og objektive komponenter i risikovurderinger
  • inngående kunnskap om fagkretsens sentrale teoretiske modeller og teorier om affekt og kognisjon
  • ha kunne anvende fagkunnskapen om risikovurdering på nye områder innenfor fagområdet gjennom egne case
  • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i bedømmingspsykologiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet gjennom egnet genre slik som minidokumentarer og fagblogging

  Ferdighetsmessig skal kandidaten med fullført kvalifikasjon kunne:

  • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor risikovurdering og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • bruke relevante metoder for faglig arbeid på en selvstendig måte gjennom valgt digitalisert genre
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige problemstillinger og resonnementer
  • gjennomføre selvstendige, avgrensete faglige prosjekt om risikovurdering, under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

  Med sin generelle kompetanse skal kandidaten med fullført kvalifikasjon kunne:

  • analysere relevante faglige problemstillinger innenfor risikovurdering
  • anvende sin kunnskap og sine ferdigheter innenfor risikovurdering på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
  • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagterminologien på en tidsriktig måte
  • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet risikovurdering, både med spesialister og allmennheten, slik som fagblogg
  • bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser ved å benytte kunnskap om risikovurdering og beslutningspsykologi på en proaktiv måte

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, workshop, kandidatpresentasjoner, fagblogg og digitale innleveringer.

 • Adgangsbegrensing

  Adgangsbegrensing

  Dette kurset er adgangsbegrenset til 40 studenter. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL)

 • Anbefalte forkunnskaper

  Anbefalte forkunnskaper

  Kandidaten skal alene eller i gruppe være kompetent til å benytte teknologi for å produsere fagblogg og faginnhold i multimediaformat på eget utstyr med selvvalgt programvare.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Fagblogg med refleksjonstekst utarbeides og publiseres til emneansvarlig. Obligatorisk kandidatpresentasjon av innleveringsoppgave 1.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Endelig vurdering består av to innleveringsoppgaver. Innleveringsoppgave 1 er gruppebasert multimedia format/akademisk tekst og Innleveringsoppgave 2 er en individuell oppgave i tidsriktig refleksjonstekst. Innleveringsoppgave 1 og 2 utgjør hver 50% av den samlete karakteren. Begge innleveringsoppgavene må leveres i samme semester og karakterene på delene vil bli publisert når emnet som helhet er bestått.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Fagblogg, og dataverktøy som understøtter innleveringene i multimediaformat ved NHH sitt digitale eksamen system.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Utgått

 • Litteratur

  Litteratur

  Hastie, R. & Dawes, R. (2000) Rational Choice in an uncertain world. Sage Publications, Inc. London.

  Utvalgte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk (høst) og engelsk (vår)
Semester
Vår, Høst

Kursansvarlig

Associate Professor Therese Kobbeltvedt