Risikostyring i bedrifter (ikke tilbudt)

BUS450 Risikostyring i bedrifter (ikke tilbudt)

Høst 2022

 • Læringsutbytte

  Hovedtemaet for kurset er å forstå de viktigste risikoer bedrifter i forskjellige bransjer møter og å vurdere hvordan disse bør modelleres. Kurset vil skille seg fra andre kurs i risikostyring ved at de statistiske verktøyene som anvendes holdes på et relativt enkelt nivå. Til gjengjeld legges det mer fokus på praktiske anvendelser.

  Etter å ha fullført kurset skal studentene:

  • Forstå risikotaking som en strategisk aktivitet for bedrifter.
  • Forstå hva en enkel VaR-modell er, hvordan den bygges opp og hvordan den kalibreres.
  • Kjenne til ulike statistiske teknikker for å raffinere modellen.
  • Forstå hvordan VaR-modeller kan bygges opp og anvendes i ulike bransjer.
  • Kjenne til fordeler og ulemper ved ulike teknikker for å redusere risiko.
  • Kunne bruke risikomodeller som støtte for å ta strategiske beslutninger for bedrifter.
  • Kunne anvende risikomodeller under tidspress og gi konkrete råd basert på disse.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset undervises intensivt i tre bolker:

  1. Samling (2 dager): Totalt 12 timers forelesninger. Fokuset er på modellering av enkle VaR-modeller, f.eks. for aksjemarkedet og valutamarkedet. Det legges vekt på kalibrering og praktiske utfordringer ved modellering.
  2. Samling (3 dager): Totalt 7 timers forelesninger, 7 timer avsatt til organisert arbeid med case i grupper og 3 timer avsatt til presentasjoner og tilbakemelding til gruppene. Totalt 17 timer. Forelesningene vil fokusere på modellering av andre aktivaklasser, som renteinstrumenter og råvaremarkeder. Videre vil det bli gitt 2 cases fra forskjellige industrier for løsning i grupper.
  3. Samling (3 dager): Totalt 4 timers forelesninger og 17 timer avsatt til arbeid med simulering av et business case. Forelesningene vil fokusere på forsikringsrisiko og kapitalstyring i en finansinstitusjon. Simuleringsoppgaven vil ta for seg en finansinstitusjon og la studentene komme med forslag til strategiske beslutninger i forskjellige situasjoner, basert på risikoanalyse.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen forkunnskaper er nødvendig utover standard fag fra bachelor-studiet. Gode ferdigheter i Excel (inkl Visual Basic) vil være en fordel, men vil også bli trenet gjennom kurset.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Ingen

 • Vurderingsordning

  Mappeevaluering bestående av:

  1 Individuell hjemmeoppgave (20%)

  2 Case-oppgaver som løses i grupper (40%)

  1 Simuleringsøvelse i grupper der studentene evalueres på muntlig presentasjon og innlevert materiale (40%).

  Alle elementer må bestås for å få bestått kurs. Ved karakter F på en del av kurset gis det anledning til å levere denne delen på nytt for ny bedømmelse. Dersom simuleringsøvelsen ikke bestås gis det anledning til å levere en rapport basert på samme case for ny bedømmelse. For øvrig er det ikke adgang til å ta opp igjen deler av karakteren.

  Karakter settes av ekstern og intern sensor. Ekstern sensor vil få tilgang til hjemmeoppgave, case-oppgaver, innlevert materiale i simuleringsøvelsen og forelesers notater fra muntlige presentasjoner. Ved klage vil klagesensor få adgang til samme materiale.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Excel m/Visual Basic. Powerpoint eller andre presentasjonsverktøy.

 • Litteratur

  Damodaran: Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management, Prentice Hall (2008)

  Hull: Risk Management and Financial Institutions, 3rd ed., WileyFinance (2012). Kapittel 14 og 15 (44 sider)

  + Artikler etter avtale med foreleser

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Expired.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis II Helge A. Nordahl, Institutt for foretaksøkonomi.