Revisjon

BUS426N Revisjon

 • Innhold

  Innhold

  • Bakgrunnen for revisjon og revisjonens innhold
  • Revisjon i et samfunnsmessig perspektiv, revisorprofesjonen og reguleringer
  • Planlegging av revisjonen, inkludert fastsettelse av vesentlighet
  • Risikovurderinger, inkludert vurdering av mislighetsrisiko
  • Innhenting og evaluering av revisjonsbevis
  • Vurdering av intern kontroll og dets betydning for revisjonen
  • Bruk av statistiske og ikke-statistiske stikkprøver
  • Revisjon av inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • Revisors handlinger ved avslutningen av revisjonen

  Revisors konkludering og rapportering i revisjonsberetningen

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap - studenten skal ved fullføring

  • Ha inngående kunnskap om de grunnleggende revisjonskonseptene: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis
  • Ha kunnskap om etterspørselen etter revisjon og revisjonens fundamentale rolle i kapitalmarkeder
  • Ha innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og de forhold som former innholdet i en moderne revisjon
  • Ha forståelse av samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor, og kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter
  • Ha god kunnskap om det sentrale innholdet i viktige revisjonsstandarder (International Standards on Auditing, ISA-er)

  Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring

  • Kunne planlegge en revisjon, inkludert fastsettelse av vesentlighet
  • Kunne vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, inkludert vurdere mislighetsrisiko
  • Beherske hvordan revisjonsbevis innhentes for å håndtere de anslåtte risikoene og hvordan revisjonsbevis evalueres
  • Forstå betydningen av foretakets intern kontroll for revisjonen og beherske hvordan revisjonen kan bygge på den interne kontrollen
  • Beherske utformingen, gjennomføringen og evalueringen av resultatet av statistiske og ikke-statistiske stikkprøver i revisjon
  • Kunne anvende revisjonskonsepter på inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • Beherske hvilke handlinger revisor gjennomfører ved avslutningen av revisjonen
  • Beherske hvordan revisor konkluderer og gir utrykk for sin mening om regnskapet i revisjonsberetning og hvordan revisjonsberetning er utformet

  Generell kompetanse - studenten skal ved fullføring

  • Ha god innsikt i det grunnleggende teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske innsikten, som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
  • Ha utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring sentrale revisjonsproblemstillingene
  • Kunne kommunisere revisjonsfaglig både på norsk og engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Undervisningen følger den konseptuelle tilnærmingen og innholdet i læreboken som er tilpasset innholdet i de internasjonale og norske revisjonsstandardene (ISA-ene). Studentenes innsikt i revisjon utvikles med basis i grunnleggende revisjonskonsepter. Disse anvendes på sentrale revisjonsproblemstillinger og illustreres med praktiske case og eksempler.

  I tillegg til forelesninger og egne studier, er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casesdiskusjoner og oppgaver.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  MRR411/BUS426E er overlappende

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Gruppebaserte innleveringer. Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casesdiskusjoner og oppgaver.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers eksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A - F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F. Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. Kapitlene 1-6, 8-11, 13 og 17-18.

  Se også bokens hjemmeside: http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Utvalgte revisjonsstandarder, ISA-er (fri nedlasting): https://www.revisorforeningen.no/fag/standarder-og-veiledninger/revisjonsstandardene

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

 Professor Aasmund Eilifsen