Revisjon og internkontroll (viderføres som ACC402N)

MRR411 Revisjon og internkontroll (viderføres som ACC402N)

Vår 2023

 • Innhold

  • Selskapets ansvar for å etablere god internkontroll og dokumentasjon av finansiell rapportering
  • Kartlegging, risikovurdering og etablering av internkontroll for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • Bruk av data-analyser og stikkprøver for test av internkontroll for selskapet og i revisjon
  • Dokumentasjon av årsregnskap for selskapet
  • Bakgrunnen for revisjon og revisjonens innhold
  • Revisjon i et samfunnsmessig perspektiv, revisorprofesjonen og reguleringer
  • Planlegging av revisjonen, inkludert fastsettelse av vesentlighet
  • Risikovurderinger, inkludert vurdering av mislighetsrisiko
  • Vurdering av intern kontroll og dets betydning for revisjonen
  • Innhenting og evaluering av revisjonsbevis
  • Revisors konkludering og rapportering i revisjonsberetningen

 • Læringsutbytte

  KUNNSKAP

  Kandidaten

  • har kunnskap om selskapets vs. revisors ansvar for etablering av internkontroll over og dokumentasjon av finansiell rapportering
  • har god konseptuell og praktisk forståelse av moderne internkontroll, inkludert COSO-rammeverket og kjennskap til SOX.
  • har inngående kunnskap om kartlegging, risikovurdering og forslag til gode interne kontroller for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • har kunnskap om ulike type dataanalyser og stikkprøver for test av internkontroll og til bruk i revisjon
  • har kunnskap om hvordan årsregnskapet skal dokumenteres for selskapet
  • har kunnskap om etterspørselen etter revisjon og revisors fundamentale rolle i kapitalmarkeder
  • har innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og sentrale forhold som former innholdet i en moderne revisjon
  • har forståelse av samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor, og kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter
  • har kunnskap om de grunnleggende revisjonskonseptene: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis

  FERDIGHETER

  Kandidaten

  • kan vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, inkludert mislighetsrisiko
  • kan kartlegge, risikovurdere og foreslå gode interne kontroller for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • kan planlegge en revisjon, inkludert fastsette vesentlighet
  • forstår betydningen av foretakets intern kontroll for revisjonen og behersker hvordan revisjonen kan bygge på den interne kontrollen
  • behersker hvordan revisjonsbevis innhentes for å håndtere de anslåtte risikoene og hvordan revisjonsbevis evalueres
  • kan utforme og evaluere resultatet av enkle dataanalyser og stikkprøver for test av internkontroll og til bruk i revisjon

  GENERELL KOMPETANSE

  Kandidaten

  • har god innsikt i det grunnleggende teoretiske og praktiske fundamentet til moderne internkontroll, inkludert de rammeverk som norske og internasjonale bedrifter følger
  • har god innsikt i det grunnleggende teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske forståelsen, som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
  • har utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring sentrale internkontroll- og revisjonsproblemstillinger
  • kan kommunisere faglig innen temaet både på norsk og engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen følger den konseptuelle tilnærmingen og innholdet i læreboken som er tilpasset innholdet i de internasjonale og norske revisjonsstandardene (ISA-ene). Studentenes innsikt i revisjon og internkontroll utvikles med basis i grunnleggende revisjonskonsepter og rammeverk. Disse anvendes på sentrale revisjons- og internkontrollproblemstillinger. og illustreres med praktiske case og eksempler.

  Forelesninger, oppgavegjennomgang og egne studier.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen krav til forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  MRR411 Revisjon I er overlappende med tidligere BUS426N Revisjon I (utgått kode) og MRR411E Auditing I.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To gruppebaserte (2 til 4 studenter) innleveringsoppgaver med bestått karakter.

  Gjentak:

  Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret. Dette gjelder også for tidligere kurs med kurskoder BUS426N og BUS426E. Kursgodkjenning i MRR411E Auditing I er gyldig som kursgodkjenning for MRR411 Revisjon I.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til kursgodkjenning.

 • Vurderingsordning

  Fire timers skriftlig skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger og øvelser.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F. Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. .

  Se også bokens hjemmeside: http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

  Oppgitte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og engelsk.
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2022.

Emneansvarlig

Kursansvarlig (Main course responsible): Kyrre Kjellevold, førsteamanuensis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Andre forelesere:

Ellen M. Kulset, førsteamanuensis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH