Revisjon I

MRR411-OSL Revisjon I

Høst 2021

 • Innhold

  • Bakgrunnen for revisjon og revisjonens innhold
  • Revisjon i et samfunnsmessig perspektiv, revisorprofesjonen og reguleringer
  • Planlegging av revisjonen, inkludert fastsettelse av vesentlighet
  • Risikovurderinger, inkludert vurdering av mislighetsrisiko
  • Innhenting og evaluering av revisjonsbevis
  • Vurdering av intern kontroll og dets betydning for revisjonen
  • Bruk av statistiske og ikke-statistiske stikkprøver
  • Revisjon av konsern
  • Revisjon av inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • Revisors handlinger ved avslutningen av revisjonen
  • Revisors konkludering og rapportering i revisjonsberetningen

 • Læringsutbytte

  KUNNSKAP

  Kandidaten

  • har inngående kunnskap om de grunnleggende revisjonskonseptene: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis
  • har kunnskap om etterspørselen etter revisjon og revisors fundamentale rolle i kapitalmarkeder
  • har innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og sentrale forhold som former innholdet i en moderne revisjon
  • har forståelse av samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor, og kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter
  • har god kunnskap om det sentrale innholdet i viktige revisjonsstandarder (International Standards on Auditing, ISA-er)

  FERDIGHETER

  Kandidaten

  • kan planlegge en revisjon, inkludert fastsette vesentlighet
  • kan vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, inkludert mislighetsrisiko
  • behersker hvordan revisjonsbevis innhentes for å håndtere de anslåtte risikoene og hvordan revisjonsbevis evalueres
  • forstår betydningen av foretakets intern kontroll for revisjonen og behersker hvordan revisjonen kan bygge på den interne kontrollen
  • behersker utformingen, gjennomføringen og evalueringen av resultatet av statistiske og ikke-statistiske stikkprøver i revisjon
  • kan anvende revisjonskonsepter på inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • behersker hvilke handlinger revisor gjennomfører ved avslutningen av revisjonen
  • behersker hvordan revisor konkluderer og gir utrykk for sin mening om regnskapet i revisjonsberetning og hvordan revisjonsberetningen er utformet

  GENERELL KOMPETANSE

  Kandidaten

  • har god innsikt i det grunnleggende teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske forståelsen, som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
  • har utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring sentrale revisjonsproblemstillingene
  • kan kommunisere revisjonsfaglig både på norsk og engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen følger den konseptuelle tilnærmingen og innholdet i læreboken som er tilpasset innholdet i de internasjonale og norske revisjonsstandardene (ISA-ene). Studentenes innsikt i revisjon utvikles med basis i grunnleggende revisjonskonsepter. Disse anvendes på sentrale revisjonsproblemstillinger og illustreres med praktiske case og eksempler.

  I tillegg til forelesninger og egne studier, er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casesdiskusjoner og oppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen krav til forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  MRR411 Revisjon I er identisk med BUS426N Revisjon I (utgått kode).

  MRR411E/BUS426E Auditing I tilsvarer MRR411/BUS426N Revisjon I og disse kan ikke kombineres.

 • Krav til kursgodkjenning

  Fremmøte og deltakelse i timer med studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver. Dette utgjør 10-15 timer og kursgodkjenning krever 75% oppmøte. En godkjent skriftlig innleveringsoppgave som skal leveres i gruppe på mellom 3 til 5 studenter. 

  Kursgodkjenning fra BUS426N, BUS426E og MRR411E er gyldig for MRR411.

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F. Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. Kapitlene 1-6, 8-11, 13 og 17-18.

  Se også bokens hjemmeside: http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Utvalgte revisjonsstandarder, ISA-er (fri nedlasting): https://www.revisorforeningen.no/fag/standarder-og-veiledninger/revisjonsstandardene

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2019.

Kursansvarlig

Kursansvarlig: Aasmund Eilifsen, professor, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Andre forelesere:

Ellen M. Kulset, førsteamanuensis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Kyrre Kjellevold, PhD Research Scholar,  Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Terje Tvedt, Partner, BDO