Revisjon I

MRR411 Revisjon I

Høst 2020

 • Innhold

  • Bakgrunnen for revisjon og revisjonens innhold
  • Revisjon i et samfunnsmessig perspektiv, revisorprofesjonen og reguleringer
  • Planlegging av revisjonen, inkludert fastsettelse av vesentlighet
  • Risikovurderinger, inkludert vurdering av mislighetsrisiko
  • Innhenting og evaluering av revisjonsbevis
  • Vurdering av intern kontroll og dets betydning for revisjonen
  • Bruk av statistiske og ikke-statistiske stikkprøver
  • Revisjon av konsern
  • Revisjon av inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • Revisors handlinger ved avslutningen av revisjonen
  • Revisors konkludering og rapportering i revisjonsberetningen

 • Læringsutbytte

  KUNNSKAP

  Kandidaten

  • har inngående kunnskap om de grunnleggende revisjonskonseptene: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis
  • har kunnskap om etterspørselen etter revisjon og revisors fundamentale rolle i kapitalmarkeder
  • har innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og sentrale forhold som former innholdet i en moderne revisjon
  • har forståelse av samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor, og kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter
  • har god kunnskap om det sentrale innholdet i viktige revisjonsstandarder (International Standards on Auditing, ISA-er)

  FERDIGHETER

  Kandidaten

  • kan planlegge en revisjon, inkludert fastsette vesentlighet
  • kan vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, inkludert mislighetsrisiko
  • behersker hvordan revisjonsbevis innhentes for å håndtere de anslåtte risikoene og hvordan revisjonsbevis evalueres
  • forstår betydningen av foretakets intern kontroll for revisjonen og behersker hvordan revisjonen kan bygge på den interne kontrollen
  • behersker utformingen, gjennomføringen og evalueringen av resultatet av statistiske og ikke-statistiske stikkprøver i revisjon
  • kan anvende revisjonskonsepter på inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • behersker hvilke handlinger revisor gjennomfører ved avslutningen av revisjonen
  • behersker hvordan revisor konkluderer og gir utrykk for sin mening om regnskapet i revisjonsberetning og hvordan revisjonsberetningen er utformet

  GENERELL KOMPETANSE

  Kandidaten

  • har god innsikt i det grunnleggende teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske forståelsen, som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
  • har utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring sentrale revisjonsproblemstillingene
  • kan kommunisere revisjonsfaglig både på norsk og engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen følger den konseptuelle tilnærmingen og innholdet i læreboken som er tilpasset innholdet i de internasjonale og norske revisjonsstandardene (ISA-ene). Studentenes innsikt i revisjon utvikles med basis i grunnleggende revisjonskonsepter. Disse anvendes på sentrale revisjonsproblemstillinger og illustreres med praktiske case og eksempler.

  I tillegg til forelesninger og egne studier, er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casesdiskusjoner og oppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen krav til forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  MRR411 Revisjon I er identisk med tidligere BUS426N Revisjon I (utgått kode).

  MRR411E (BUS426E) Auditing I tilsvarer MRR411 (BUS426N) Revisjon I og disse kan ikke kombineres.

 • Krav til kursgodkjenning

  Gruppebasert innleveringsoppgave med bestått karakter.

  Gjentak:

  Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret. Dette gjelder også for tidligere kurs med kurskoder BUS426N og BUS426E. Kursgodkjenning i MRR411E Auditing I er gyldig som kursgodkjenning for MRR411 Revisjon I.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til kursgodkjenning.»

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig hjemmeeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger og øvelser.

  Merk: Ved en feil var det ført opp skoleeksamen for høsten 2020 i dette kurset. Kursbeskrivelsen ble korrigert 6. august 2020.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F. Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. Kapitlene 1-6, 8-11, 13 og 17-18.

  Se også bokens hjemmeside: http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Utvalgte revisjonsstandarder, ISA-er (fri nedlasting): https://www.revisorforeningen.no/fag/standarder-og-veiledninger/revisjonsstandardene

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

  Oppgitte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2020.

Merknad: Denne kursbeskrivelsen var tidligere publisert med en advarsel om at undervisningsform, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform kunne bli endret. Kursbeskrivelsen har nå blitt oppdatert, og dette er den endelige versjonen.

Kursansvarlig

Kursansvarlig: Aasmund Eilifsen, professor, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Andre forelesere:

Ellen M. Kulset, førsteamanuensis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Terje Tvedt, partner og fagansvarlig BDO, statsautorisert revisor