Renteinstrumenter

FIE423 Renteinstrumenter

Høst 2019

Vår 2020
 • Innhold

  Kurset omhandler teori, analysemetoder, og instrumenter knyttet til investering og risikostyring i moderne rentemarkeder.

  • Interasjonen mellom makroøkonomien og rentemarkedene
  • Modellering av rentens terminstruktur
  • Rentetermin og -swap
  • Modellering av usikker fremtidig rente
  • Renteopsjon og rentecap/-floor
  • Verdsetting og risikostyring ved Black76
  • Verdsetting og risikostyring ved rentetrær
  • Misligholds- og konkursrisiko
  • Kredittmodeller på selskapsnivå (kredittrating, Merton-modellen)
  • Kredittderivater (CDS, CDO)

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: Studenten

  • har kjennskap til interaksjonen mellom makroøkonomien og rentemarkedene
  • har kjennskap til rentemarkedets basisinstrumenter og prinsipper for hvordan ta posisjoner i disse
  • har kjennskap til ulike rente- og kredittderivater, prinsipper for rasjonell prising av disse og styring av risiko
  • har kjennskap til numeriske metoder som basis for egne kvantitative analyser

   

  Ferdigheter: Studenten

  • kan arbeide selvstendig med problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
  • har bakgrunn for styring av rente- og kredittrisiko

   

  Generell kompetanse: Studenten

  • kan drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet
  • kar evne til refleksjon og kritisk tenkning innenfor fagområdet
  • kan kommunisere kunnskapen muntlig og skriftlig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger og øvinger v/kursansvarlig.

  Det legges opp til 2-4 samlinger (a 4 timer) som gis av forelesere med lang erfaring fra finansindustrien.

  Det kreves aktiv studentinnsats, herunder til regneoppgaver og mindre prosjektarbeider (muntlig studentpresentasjon og case).

 • Anbefalte forkunnskaper

  FIE400N Finansmarkeder / FIE400E Investments.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjente innleveringssett/prosjektarbeider.

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F.

 • Litteratur

  • Sundaresan, S: Fixed Income Markets and Their Derivatives, Third Edition. Academic Press, 2009.
  • Utvalgte artikler/bokkapitler.
  • Forelesningsnotater og handouts.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Ikke tilbudt våren 2019.

Kursansvarlig

Professor Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi