Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner (videreføres som ACC411)

BUS435N Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner (videreføres som ACC411)

Høst 2022

 • Innhold

  Kurset tar utgangspunkt i at regnskap (spesielt finansregnskap) har to grunnleggende målsettinger for alle typer organisasjoner: (1) kontroll og (2) beslutningstaking. Eller annerledes uttrykt: et regnskap skal rapportere informasjon til bruk i kontroll- og beslutningsprosessene i en organisasjon, eller m.a.o. i økonomistyringen i en organisasjon. Men ettersom kontroll- og beslutningsproblemene er forskjellige for private og offentlige organisasjoner, utarbeides det ulike typer regnskap i privat og offentlig sektor.

  Etter en omtale og sammenligning av økonomistyringsproblemet (i betydningen anskaffelse av inntekter for å finansiere påløpte utgifter) i privat og offentlig sektor, rettes fokus mot ulike regnskapsmodeller som brukes i disse to sektorene. Her blir det lagt stor vekt å presentere - og bruke - et presist regnskapsmessig begrepsapparat, hvor de to hovedbegrepene er inntekt (definert som krav å innbetaling) og utgift (definert som forpliktelse til utbetaling). Et presist begrepsapparat vil nemlig øke forståelsen for hvilken type informasjon vi finner i ulike regnskapsmodeller og dermed også hva denne regnskapsinformasjonen kan brukes til - og ikke kan eller bør brukes til.

  Etter denne generelle og grunnleggende regnskapsomtalen (med fokus på finansregnskap, også omtalt som eksternregnskap), rettes fokus først mot forretningsregnskap (privat regnskapsteori) og deretter mot kameralregnskap (offentlig regnskapsteori). God forståelse for disse to ulike regnskapsmodellene vil gjøre det lettere å forstå offentlige regnskap i Norge, for selv om statsregnskapet og kommuneregnskapet er forskjellige, så er begge disse to regnskapene påvirket av både kameralregnskap (når det gjelder regnskapenes formål og oppgaver) og forretningsregnskap (når det gjelder bokføringen).

  Etter denne grunnleggende regnskapsomtalen (med fokus på finansregnskap, også omtalt som eksternregnskap), rettes fokus mot statsregnskapet og kommuneregnskapet i Norge. Det blir gitt en innføring i de statlige og kommunale regnskapsreglene. Anvendendelsen av disse reglene blir illustrert ved hjelp av statsregnskapet og utvalgte kommuneregnskap.

  Kurset ser også nærmere på den internasjonale utviklingen når det gjelder regnskap for offentlige organisasjoner (i form av International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) eller m.a.o. internasjonale offentlige regnskapsstandarder), som baseres på International Financial Reporting Standards (IFRS)), som er internasjonale regnskapsstandarder utviklet for private bedrifter. Denne internasjonale utviklingen i offentlig sektor settes også inn i en større og mer generell økonomistyringssammenheng (og relateres derfor til økonomistyringsomtalen i kursets første del), hvor tradisjonell offentlig økonomistyring (Traditional Public Management (TPM)) i økende grad erstattes av ny offentlig økonomistyring (New Public Management) (NPM)), som representerer økonomistyringsidéer overført fra privat til offentlig sektor.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten skal ved fullføring

  • ha grunnleggende forståelse om økonomistyring og regnskap i privat og offentlig sektor
  • ha et presist regnskapsmessig begrepsapparat
  • ha grunnleggende forståelse for ulike regnskapsteorier som er utviklet for privat og offentlig sektor (i form av forretningsregnskap og kameralregnskap)
  • ha grunnleggende kunnskap om statsregnskapet i Norge
  • ha grunnleggende kunnskap om kommuneregnskapet i Norge

  Ferdigheter - kandidaten skal ved fullføring

  • kunne utarbeide, forstå, analysere og bruke statsregnskapet
  • kunne utarbeide, forstå, analysere og bruke kommuneregnskapet

  Generell kompetanse - kandidaten skal ved fullføring

  • kunne kommunisere med personer i offentlig og privat sektor samt med personer i akademia om regnskapsfaglige spørsmål

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, klasseromsoppgaver og innleveringsoppgaver. Det vil i tillegg være et digitalt alternativ for undervisningen, slik at de som ikke har anledning til å være på campus kan se forelesningene digitalt.

  Dersom koronapandemien ikke gjør det mulig å ha ordinær undervisning på campus, vil det bli undervist ved bruk av digitale løsninger eller en kombinasjon av fysiske og digital undervisning.

 • Overlapping med andre emner

  BUS435N tilsvarer BUS435E og det utgåtte BUS435.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Kursgodkjennelse gis basert individuell innlevering av fritt valgt innleverings­oppgave, innlevert innen oppgitt frist for den valgte oppgaven.

  Alle kursdeltakerne oppfordres til å levere inn samtlige innleverings­­oppgaver for å få tilbakemelding fra foreleser. Øvrige oppgaver (utover én individuell innlevering) kan leveres inn individuelt eller gruppevis.

 • Vurderingsordning

  Individuell digital hjemmeeksamen, 4 t

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Monsen, N., Finansregnskap og kameralregnskap: En sammenligning med henblikk på bruk i offentlig forvaltning (Norges Handelshøyskole/Universitetet i Stavanger: 2021) (Canvas).

  Monsen, N., Statsregnskapet og kommuneregnskapet: En innføring (Norges Handelshøyskole/Universitetet i Stavanger: femte utgave, 2018) (Canvas).

  Ytterligere litteratur vil også være tilgjengelig på Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Utgått. Erstatta av BUS435.

Emneansvarlig

Norvald Monsen, Professor, RRR, NHH