Personalpolitikk og incentiver

STR435 Personalpolitikk og incentiver

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Emneoversikt:

  • Rekruttering
  • Motivasjon og innsats. Evaluering av innsats
  • Innsats og belønning.
  • Lederlønninger.
  • Investering i de ansatte. Humankapitalteori.
  • Forfremmelser, karriere og turneringer
  • Interne arbeidsmarkeder
  • Organisasjonsstruktur, jobbdesign, og teamarbeid
  • Karriere i et livsløpsperspektiv. Unge versus eldre arbeidstakere
  • Ikke-pekuniær kompensasjon
  • Outsourcing og restrukturering
  • Entreprenørskap

 • Læringsutbytte

  Kurset anvender økonomisk insentivteori og humankapitalteori til å analysere personalspørsmål i bedrifter. Bedrifter kan bruke ulike lønns- og kompensasjonskontrakter for å rekruttere og beholde forskjellige typer ansatte og påvirke motivasjon til arbeid og investering i opplæring av de ansatte. Ansattes innsats og produktivitet kan også påvirkes av organisasjonsstruktur, jobbdesign, bruk av teamarbeid og forfremmelsesordninger, og alt dette vil bli grundig analysert i løpet av kurset. Kurset behandler også norske institusjonelle forhold og gir innsikt i hvordan norsk arbeidsmarked fungerer.

  Kunnskap - kandidaten..

  - skal tilegne seg avansert kunnskap innenfor fagområdene insentivteori, humankapitalteori, annen arbeidsmarkedsøkonomi og organisasjonsteori

  - skal kunne anvende teorien i analyse av personalspørsmål i tråd med fagområdets tradisjoner og med spesiell forståelse av hvordan informasjonsproblemer om ansattes evner og innsats bør påvirke utforming av kontrakter mellom ansatte og bedriften

  - skal ha kjennskap til hvordan norsk arbeidsmarked fungerer

  Ferdigheter - kandidaten..

  - skal vise god verbal forståelse og gjerne også kunne presentere enkel matematisk analyse av økonomiske modeller fra insentivteori og arbeidsmarkedsøkonomi for å forklare hvordan lønns- og forfremmelsesordninger, frynsegoder og andre jobbattributter påvirker hvilke ansatte de tiltrekker seg og de ansattes motivasjon og innsats både på kort sikt og over hele karriereløpet

  - skal kunne analysere og argumentere for og gi anbefalinger om hvordan opplæring på arbeidsplassen, som utgjør en viktig del av kunnskapsutviklingen i Norge, bør finansieres, hva slags opplæring som bør tilbys og hvem som bør tilbys opplæring basert på teorier presentert i kurset

  - skal kunne analysere og diskutere hvordan bedrifter bør utforme lønnskontrakter for bedriftsledere og hvordan ulike former for resultatbasert lønn som bonusordninger, opsjoner og paraplyordninger påvirker lederes adferd og dermed bedriftens kortsiktige og langsiktige økonomiske resultater

  - skal være i stand til å gi selvstendige anbefalinger om hva slags organisasjonsstruktur, forfremmelsesordninger og jobbdesign som egner seg i ulike bedrifter, avhengig av hva slags kunnskapskapital, produksjonsutstyr, teknologi og innovasjonsprosesser bedriften benytter og hva slags andre relevante karakteristika bedriften kjennetegnes ved

  Generell kompetanse - kandidaten..

  - kan analysere og forholde seg kritisk til teori og empiri innen økonomi

  - kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye problemstillinger innen personalspørsmål, formidle omfattende selvstendig diskusjon både muntlig og skriftlig og beherske terminologi innen fagområdet

  - kan kommunisere med så vel fagøkonomer som ikke-økonomer om hvordan ulike kontrakter, jobbdesign og organisasjonsdesign påvirker rekruttering og de ansattes adferd

  - kan bidra til at bedrifter blir mer effektive ved at de tilegner seg og forvalter sin humankapital på best mulig måte

  The course applies incentive theory and human capital theory from the field of economics to analyse personnel-related questions in firms. Firms can use differing types of wage and compensation contracts in order to recruit and retain employees, influence their motivation to exert effort and investment in training of employees. Employees¿ effort and productivity can also be determined by organisational structure of the firm, job design, use of team work, and promotions, and all this will be thoroughly analysed during the course. The course also addresses Norwegian institutional characteristics and offers an in depth look at the functioning of the Norwegian labour market.

  Knowledge - the candidate...

  - has advanced knowledge in the fields of incentive theory, human capital theory, other labour market theory, and theory of organisations

  - can apply they theory in analysis of personnel management and contracting, in line with traditions in this academic field, and develop specialised understanding of how information problems with regard to employees¿ abilities and efforts should influence the contracting between employees and the firm

  - has knowledge of the functioning of the Norwegian labour market

  Skills - The candidate...

  - can verbally convey good understanding and may also show simple mathematical analysis of incentive theory labour economics models in order to explain how wage, promotion, benefits and other job attributes influence employee self-selection, motivation, and effort, both in the short run and throughout the course of a lifetime career

  - can analyse and offer well-reasoned recommendations on how on the job training, which comprises an important share of human capital investments in Norway, should be financed, what types of training that should be offered and who should be offered training

  - can explain what types of compensation packages that should be offered to company executives and how use of bonuses, options, and severance pay affect executives´ behaviour and short and long term economic outcomes for the firm

  - can offer independent recommendations on type of organisational structure, use of promotions as incentives, and job design including use of team work that is suitable for the firm, depending on the firms´ stock of human capital, production equipment, technology and innovation processes as well as other relevant firm characteristics

  Competence - The candidate...

  - can analyse and critically reflect on theory and empirical work in economics

  - can apply his/her knowledge and skills in new areas related to personnel economics, communicate independent and in-depth discussion both orally and in written form, and master terminology of the academic field of personnel economics

  - can communicate both with economists and non-economists on how use of different contracts, job design and organisational design affect recruitment and the actions of employees

  - can contribute to making firms more efficient by attracting and administering their human capital according to best practice

 • Undervisningsopplegg

  Plenumforelesninger, arbeid med case og obligatoriske studentpresentasjoner i grupper.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle utover fullført bachelor-programmet. Kurset tilsvarer LHR423, og man vil ikke få uttelling for begge disse kursene.

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatoriske studentpresentasjoner i grupper som vurderes med godkjent/ikke godkjent. Merk at det kan forekomme obligatoriske oppgaver før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig eksamen. Eksamensformen skal gi studentene anledning til å vise evne til å anvende teori og empiri som de har tilegnet seg i løpet av kurset til å analysere og reflektere selvstendig over problemstillinger knyttet til personalpolitikk og insentiver.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Mål for emnet

  Kurset vil med utgangspunkt i etablert insentivteori analysera personalspørsmål i bedriften. Fokus vil vera på ulike insentivverknader av løns- og kompensasjonskontraktar med omsyn til motivasjon for arbeid, seleksjon av arbeidarar ved ansetting, opplæring av arbeidarar og teamarbeid. Både monetære og ikkje-monetære insentivsystemer vil bli analysert. Rekrutteringspolitikk for bedriften vil det bli lagt stor vekt på. Særleg institusjonelle forhold som gjeld ansetjingforhold i Norge vil bli innarbeid i analysen. T.d. i kva grad er det mogleg med kortidskontraktar framføre langtidskontraktar, og ikkje minst kva typar avveginar må ein ta når ein skal velga mellom desse to kontrakttypane. Vidare er eit viktig tema opplæring på arbeidsplassen som utgjer ein viktig del av kunnskapsutviklinga i Norge i tillegg til det offisielle skolesystemet. Kven skal få opplæring, kor mykje, og ikkje minst korleis skal denne opplæringa bli finansiert. Særleg vil ein ta opp leiarløner og leiarinsentiv der fokus vil vera generelt på ulike former for resultatbasert løn som t.d. bonusordningar, opsjonar og paraplyordningar ved avslutting av eit arbeidsforhold. Andre temaer er jobb design og design av hierarkiet i bedriften, samt insentiver for ansatte over heile karriereløpet.

  English version: Personnel Economics (Stategic human resource management) The course will use modern incentive theory to analyze the way in which firms can design policies to manage the human resources in the firm. The focus is to examine the firm-employee relationship in detail and especially the types of wage contracts and forms of incentives that firms can offer to induce the requisite amount of effort at different levels of the hierarchy of the firm, selection of worker when recruiting and incentives for team production. Both monetary and non-monetary compensation will be considered. Recruitment policies will play an important role in the course. In particular institutional characteristics of the Norwegian legal framework for employment relations will be included in the analyses. For example questions like: what are the options to use short term contracts in stead of long term contracts, but also what the economic trade-offs are for the firm of using either one of the contracts. On-the-job training is an integrated part of human resource management and is analyzed in detail; who should get it, how much, and not the least how should finance it. Incentives for the managers will also be focused on especially in the course; wage contracts for managers, different bonus schemes, options etc will be dealt with. Other topics include job design and design of hierarchies, in addition to design of incentive schemes over the whole carrier of a worker.

 • Dataverktøy

  Vanlig tekstbehandling, eventuelt PowerPoint i forbindelse med presentasjoner.

 • Litteratur

  Alt som dekkes i forelesninger og i hovedboken "Edward P. Lazear og Michael Gibbs (2009): Personnel Economics in Practice, John Wiley & Sons», kapittel 1-14 er pensum. Et utvalg artikler vil også være tilgjengelig som anbefalt fordypningslitteratur.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår.

Kursansvarlig

Vår 2019: NN