Personalpolitikk og incentiver

STR435 Personalpolitikk og incentiver

Vår 2019

 • Innhold

  Emneoversikt:

  • Rekruttering
  • Motivasjon og innsats. Evaluering av innsats
  • Innsats og belønning.
  • Lederlønninger.
  • Investering i de ansatte. Humankapitalteori.
  • Forfremmelser, karriere og turneringer
  • Interne arbeidsmarkeder
  • Organisasjonsstruktur, jobbdesign, og teamarbeid
  • Karriere i et livsløpsperspektiv. Unge versus eldre arbeidstakere
  • Ikke-pekuniær kompensasjon
  • Outsourcing og restrukturering
  • Entreprenørskap

 • Læringsutbytte

  Kurset anvender økonomisk insentivteori og humankapitalteori til å analysere personalspørsmål i bedrifter. Bedrifter kan bruke ulike lønns- og kompensasjonskontrakter for å rekruttere og beholde forskjellige typer ansatte og påvirke motivasjon til arbeid og investering i opplæring av de ansatte. Ansattes innsats og produktivitet kan også påvirkes av organisasjonsstruktur, jobbdesign, bruk av teamarbeid og forfremmelsesordninger, og alt dette vil bli grundig analysert i løpet av kurset. Kurset behandler også norske institusjonelle forhold og gir innsikt i hvordan norsk arbeidsmarked fungerer.

  Kunnskap - kandidaten..

  • skal tilegne seg avansert kunnskap innenfor fagområdene insentivteori, humankapitalteori, annen arbeidsmarkedsøkonomi og organisasjonsteori
  • skal kunne anvende teorien i analyse av personalspørsmål i tråd med fagområdets tradisjoner og med spesiell forståelse av hvordan informasjonsproblemer om ansattes evner og innsats bør påvirke utforming av kontrakter mellom ansatte og bedriften
  • skal ha kjennskap til hvordan norsk arbeidsmarked fungerer

  Ferdigheter - kandidaten..

  • skal vise god verbal forståelse og gjerne også kunne presentere enkel matematisk analyse av økonomiske modeller fra insentivteori og arbeidsmarkedsøkonomi for å forklare hvordan lønns- og forfremmelsesordninger, frynsegoder og andre jobbattributter påvirker hvilke ansatte de tiltrekker seg og de ansattes motivasjon og innsats både på kort sikt og over hele karriereløpet
  • skal kunne analysere og argumentere for og gi anbefalinger om hvordan opplæring på arbeidsplassen, som utgjør en viktig del av kunnskapsutviklingen i Norge, bør finansieres, hva slags opplæring som bør tilbys og hvem som bør tilbys opplæring basert på teorier presentert i kurset
  • skal kunne analysere og diskutere hvordan bedrifter bør utforme lønnskontrakter for bedriftsledere og hvordan ulike former for resultatbasert lønn som bonusordninger, opsjoner og paraplyordninger påvirker lederes adferd og dermed bedriftens kortsiktige og langsiktige økonomiske resultater
  • skal være i stand til å gi selvstendige anbefalinger om hva slags organisasjonsstruktur, forfremmelsesordninger og jobbdesign som egner seg i ulike bedrifter, avhengig av hva slags kunnskapskapital, produksjonsutstyr, teknologi og innovasjonsprosesser bedriften benytter og hva slags andre relevante karakteristika bedriften kjennetegnes ved

  Generell kompetanse - kandidaten..

  • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og empiri innen økonomi
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye problemstillinger innen personalspørsmål, formidle omfattende selvstendig diskusjon både muntlig og skriftlig og beherske terminologi innen fagområdet
  • kan kommunisere med så vel fagøkonomer som ikke-økonomer om hvordan ulike kontrakter, jobbdesign og organisasjonsdesign påvirker rekruttering og de ansattes adferd
  • kan bidra til at bedrifter blir mer effektive ved at de tilegner seg og forvalter sin humankapital på best mulig måte

 • Undervisningsopplegg

  Plenumforelesninger, arbeid med case og obligatoriske studentpresentasjoner i grupper.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle utover fullført bachelor-programmet.

 • Krav til kursgodkjenning

  Obligatoriske studentpresentasjoner i grupper som vurderes med godkjent/ikke godkjent. Merk at det kan forekomme obligatoriske oppgaver før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  4 timers skriftlig eksamen. Eksamensformen skal gi studentene anledning til å vise evne til å anvende teori og empiri som de har tilegnet seg i løpet av kurset til å analysere og reflektere selvstendig over problemstillinger knyttet til personalpolitikk og insentiver.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Vanlig tekstbehandling, eventuelt PowerPoint i forbindelse med presentasjoner.

 • Litteratur

  Alt som dekkes i forelesninger og i hovedboken "Edward P. Lazear og Michael Gibbs (2014): Personnel Economics in Practice, John Wiley & Sons». Andre utgave av boken fra 2009 kan også brukes. I tillegg vil pensum omfatte et utvalg artikler som annonseres ved kursstart.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Sissel Jensen, Institutt for Samfunnsøkonomi og forsker Astrid Oline Ervik, SNF.