Organisational Theory

SOL3 Organisational Theory

Vår 2021

 • Innhold

  Dagens teknologiske utvikling, med økt global konkurranse og et komplekst organisasjonsliv, tvinger ledere til å tenke nytt om hvordan de bør organisere virksomheten for å kunne gjennomføre sin strategi.

  Imidlertid blir endringene gjerne ganske usystematiske. Manglende evne til å ta hensyn til hvordan organisasjonen er utformet, eller til å tilpasse seg og gjennomføre endringer, kan føre til at organisasjonen blir feil innrettet, noe som vil gå ut over samordningen og skape rolleforvirring og dermed forsinke beslutningsprosessen, men også gjøre organisasjonen dårlig tilpasset til en stadig skiftende omverden. Alle fremtidige ledere har derfor behov for å forstå organisasjonsteori.

  I dette kurset brukes forelesninger, gruppebaserte oppgaver, case-øvelser og selvstudium for å gi studentene en innføring i temaer som vil hjelpe dem med å forstå hvordan organisasjoner er utformet, hvordan de fungerer, og hvordan de påvirker og påvirkes av miljøet de driver sin virksomhet i.

  Temaer som vil bli drøftet, er:

  • Modul 1: Organisasjonsutforming
   • Innføring i organisasjoner og organisasjonsteori
   • Den formelle organisasjonen
   • Den uformelle organisasjonen
  • Modul 2: Organisasjonsmiljø
   • Globale og teknologiske miljøer
   • Institusjoner
   • Økologi og konkurranse
  • Modul 3: Strategi og endring
   • Organisasjoners framvekst, utvikling og fall
   • Interne endringsfaktorer
   • Eksterne endringsfaktorer
   • Digitalisering av/på arbeidsplassen

 • Læringsutbytte

  Formålet med kurset er at studenten skal bli kjent med den kunnskapen og de ferdighetene som skal til for å analysere og forstå organisasjoners virkemåte. Det vil bli gitt en innføring i viktige temaer, perspektiver og teorier innenfor faget organisasjonsteori, et stort og tverrfaglig felt med røtter i fagene sosiologi, økonomi og bedriftsledelse.

  Organisasjoner finnes overalt i den virkelige verden, og organisasjonsteori er viktig for alle som arbeider i organisasjoner, enten organisasjonene er små eller store, og enten de er private, offentlige eller ideelle. Målet med kurset er derfor ikke bare å gi studentene en forståelse av hvordan organisasjonsteorien har vokst fram over tid, men også å vise hvordan faget kan anvendes i det virkelige liv av ledere i offentlig og ideell virksomhet. Studentene oppmuntres til å anvende teoriene og begrepene som dekkes i kurset, på egne erfaringer.

  Kunnskap: Når studenten har fullført og bestått kurset, vil han/hun

  • kunne vise at han/hun har kunnskap om og forståelse av sentrale temaer, teorier, prosesser, verktøy og metoder innenfor faget organisasjonsteori
  • kunne vise at han/hun kjenner til forskningen innenfor organisasjonsteorien
  • ha et akademisk grunnlag for videre studier innen organisasjonsteori
  • ha en kritisk og reflektert forståelse av prediksjonskraften til teoriene som presenteres i kurset
  • kunne vise at han/hun har en reflektert tilnærming til organisasjonsproblemer og -utfordringer i det virkelige liv

  Ferdigheter: Når studenten har fullført og bestått kurset, vil han/hun

  • kunne bruke forskningsresultater fra organisasjonsteorien på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • kunne reflektere over sin egen akademiske praksis og justere denne praksisen under faglig veiledning
  • finne, velge ut, organisere og dokumentere informasjon om en virksomhetscase og formulere en relevant problemstilling
  • anvende de relevante verktøyene, teknikkene og formidlingsmåtene

  Generell kompetanse: Når studenten har fullført og bestått kurset, vil han/hun

  • kunne planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og i grupper, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og på andre relevante måter
  • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra faget organisasjonsteori og slik bidra til utvikling av god praksis

 • Undervisningsopplegg

  Digital mini-forelesninger, webinarer og digital spørsmål og svar økter.  I løpet av kurset gjennom forhåndsinnspilte mini-forelesninger, webinars og digitale spørsmål og svar økter, vil foreleserne gå i dybden på ukenes tema ved hjelp av eksempler, illustrerende caser og digitale verktøy for å samhandle med studentene

  Digitale øvelser.  I løpet av semesteret vil studentene jobbe i grupper på en oppgave som oppsummerer temaet for den aktuelle uken. Gruppen skal arbeide aktivt på oppgaven under samlingene og vil ha mulighet til å stille spørsmål til forelesere og studentassistenter

  Gruppebasert oppgave:  På dette kurset vil studentene bli inndelt i grupper på 4 (dersom antallet studenter tilsier det, kan noen grupper være mindre) som skal arbeide sammen og levere inn en gruppeoppgave. (100 % av hovedkarakteren). I denne gruppebaserte oppgaven skal gruppen analysere en hendelse eller et fenomen i en case-basert organisasjonsanalyse. Studentene må levere inn et utkast (80-90-100-utkast) til studentassistenten, som vil gi tilbakemelding på utkastet.

 • Krav til kursgodkjenning

  For å få kurset godkjent, må studentene ta del i og bestå to flervalgstester gjennom semesteret.

  Ny kursgodkjenning fra og med høsten 2020. Studenter med kursgodkjenning fra tidligere semester trenger ikke ny kursgodkjenning.

 • Vurderingsform

  En gruppebasert oppgave i grupper på 4 studenter (100 %).

  Den gruppebaserte oppgaven vil bli utlevert i uke 40 (etter den andre flervalgstesten for kursgodkjennelse). Oppgaven skal skrives på engelsk.

  Ny vurderingsform fra og med høsten 2020. Gjentak skjer etter ny ordning.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Jones, G. (2013) "Organizational Theory, Design and Change"  Pearson Publishing

  Tilleggslitteratur vil bli lastet opp på Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Kursansvarlig

Professor Bram Timmermans, Institutt for strategi og ledelse.

Postdoktor Peter Kalum Schou, Institutt for strategi og ledelse.