Økonomisystemer og - styring

BED5 Økonomisystemer og - styring

Vår 2019

 • Innhold

  BED5 er et videregående kurs i bedriftsøkonomi, og bygger på kunnskap fra flere bachelor kurs som BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi, BED2 Finansregnskap, SOL3 Organisasjonsteori og er relatert til SOL4 Strategisk ledelse.

  I dette kurset fokuserer vi på hvordan beslutninger og styringssystemer kan øke verdiskapningen i ulike virksomheter. Kurset er delt i to hoveddeler med følgende tema:

  Del 1 Kalkyler og beslutninger

  • Estimering av kostnadsfunksjoner
  • Fordeling av inntekter og kostnader
  • Ulike kalkyler (selvkost, ABC, dekningsbidrag, target costing)
  • Bruk av kalkyleinformasjon i prisbeslutninger
  • Bruk av kalkyleinformasjon for andre typer av bedriftsøkonomiske beslutninger

  Del 2 Styringssystemer

  • Helhetlig virksomhetsstyring
  • Budsjettstyring
  • Styring gjennom organisasjonsstruktur
  • Flerdimensjonal styring (Balansert målstyring, kvalitetsstyring)
  • Produktivitetsmåling
  • Analyser av avvik i forhold til andre eller mot budsjett
  • Internprising
  • Resultatmåling

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte kunnskap

  • Har god kunnskap om hvordan vi kan lage kostnadsfunksjoner
  • Har god kunnskap om kalkulasjonssystemer for beslutningsformål
  • Har god kunnskap om delene i et styringssystem
  • Har god kunnskap om hvordan produktivitets- og markedsavvik kan måles
  • Har kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål
  • Har god kunnskap om internprisingssystem

  Læringsutbytte ferdigheter

  • Kan estimere kostnadsfunksjoner
  • Kan utforme og bruke kalkulasjonssystemer for beslutningsformål
  • Kan utforme og bruke et styringssystem
  • Kan måle og evaluere produktivitet og markedsavvik
  • Kan utforme og bruke et internprisingssystem

  Læringsutbytte generell

  • Kan kommunisere de ovennevnte elementene knyttet til kunnskap og ferdigheter
  • Kan anvende denne innsikten på praktiske problemstillinger (case)

 • Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger supplert med innleveringsoppgave(r), oppgaveløsning under veiledning i grupper, og personlig veiledning av studentassistenter.

 • Krav til forkunnskaper

  Kunnskaper tilsvarende BED1, BED2 og SOL3

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer BED040 Økonomisystemer og - styring (utgått kurskode).

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent 2 av 3 innleveringer.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Excel

 • Litteratur

  Datar, S. M. og Rajan, M. V. (2018). Horngren's Cost Accounting - A Managerial Emphasis, Pearson.16. utgave

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Postdoktor, Anita Meidell, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.