Økonomisystemer og - styring

BED5 Økonomisystemer og - styring

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Kostnadsfunksjoner

  Kalkulering (ABC, prosesskalkulasjon, fordeling av felleskostnader og -inntekter)

  Budsjettstyring

  Flerdimensjonal styring (balanced scorecard, kvalitets- og tidsstyring)

  Produktivitetsmåling

  Internprising

  Resultatmåling

  Bedriftsøkonomiske beslutninger

 • Læringsutbytte

  Etter dette kurset skal studentene ha kunnskap om

  - Utforming og bruk av kalkulasjonssystemer

  - Estimere kostnadsfunksjoner

  - Utforme prestasjonsmålingssystemer

  - Måle og evaluere produktivitet

  - Utforming og bruk av internprisingssystemer

   

  After the course the student should have knowledge about

  - Design and use of costing systems

  - Estimating cost functions

  - Design of performance measure systems

  - Measure productivity

  - Design and use of transfer prices

 • Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger supplert med innleveringsoppgave(r), oppgaveløsning under veiledning i grupper, og personlig veiledning av studentassistenter.

 • Krav til forkunnskaper

  Kunnskaper tilsvarende BED1

 • Overlapping med andre emner

  BED040

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent 2 av 3 innleveringer.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Excel

 • Litteratur

  Horngren, Datar og Foster (2012). Cost Accounting. A Managerial Emphasis. 14. utgave. Prentice Hall.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

 Anita Meidell, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.