Økonomiske beslutninger med data-simulering

BUS420 Økonomiske beslutninger med data-simulering

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset kan deles i to deler:

  Del 1: Markedsanalyse og prising

  Denne delen begynner med en vurdering av relevant marked og virksomhetens konkurransearena som ramme for valg av prisstrategier. Deretter er fokuset på forskjellige metoder for å vurdere og optimere prisnivået.

  Del 2: Strategisk lønnsomhetsanalyse

  Del to fokuserer på kalkulering av lønnsomheten av produkter, aktiviteter, kunder og produktegenskaper. Utforming og bruk av ABC står sentralt, i tillegg til behandling av kapasitets- og kapitalkostnader. Et annet sentral moment er hvordan man kan benytte analyser av kundelønnsomhet til å endre prosesser, prisstrategier og utforming av produkter og tjenester.

  Koblingen mellom prestasjonsmål og lønnsomhetsanalyser for implementering av ulike strategier avslutter kurset.

 • Læringsutbytte

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  Ferdigheter

  - Beskrive en casebedrift sin forretningsidé, strategi og lønnsomhetsmål

  - Lage likviditets-, resultat og balansebudsjett for en casebedrift

  - Lage lønnsomhetsanalyser samt utvikle prissetningsmodeller for en casebedrift

  - Verdsette en casebedrift

  - Ta lederbeslutninger under en pågående simulering

   Generell kompetanse

  - Forstå sin rolle i en ledergruppe

  - Beskrive sine erfaringer og foreslå et forskningsprosjekt

 • Undervisningsopplegg

  Studentene skal jobbe i grupper. Fire skriftlige gruppeinnleveringer: 1) Forretningside, strategi og økonomiske mål 2) Prising 3) Budsjett 4) Initial public offering.

  Gruppeoppgavene er oppdelt i to deler: i) en teoretisk del der studentene skal vise at de beherske litteraturen på området. ii) en "praktisk del" der studentene skal anvende den teoretiske diskusjonen fra første del på bedriften de har i simuleringen.

  Individuell innlevering: Ytterligere en oppgave skal leveres inn og den er individuell. I den individuelle innleveringen skal hver student skrive et thesis proposal med utgangspunkt i noe de har vært med på under simuleringen. Emnet skal gjelde strategisk økonomistyrning. En thesis propsal er en 8-10 sider lang rapport der deltagerne skal foreslå et forskningsområde som kan være interessant å undersøke. Alle innleveringsoppgavene skal være godt skrevet, skal ha relevante referanser og ha en gjennomgående logisk oppbygning. Innleveringene skal leveres i tide. Hver innlevering har en egen instruksjon med mer spesifikke oppgaver. Mer informasjon ved kursstart

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen krav, men BUS400 Styring av større foretak og BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising er anbefalt.

 • Krav til kursgodkjenning

  Studenter skal ha 100 % oppmøte på kurset. Skulle det være en anledning der man ikke kan komme (for eksempel sykdom) kommer studenten til å få kompensere fraværet med en ekstra oppgave. Mer informasjon blir gitt ved kursstart.

 • Vurderingsform

  Kurset har to karakterer - en for gruppeinnleveringene (teller 70 %) og en for den individuelle innleveringen (teller 30 %).

  Gruppekarakteren settes på grunnlag av to aspekter: 1) Innleveringsoppgaven (80 %) - det formelle aspektet (referanser, struktur, argumentasjon) - den forretningsmessige logikken (hvor godt argumentasjonen henger sammen og hvor kreativt oppgaven har blitt løst) - den akademiske kvaliteten og problematiseringen 2) Forretningssimuleringen (20 %) - hvor aktiv gruppen har vært til å løse utfordringer - hvordan forretningen har respondert på markedet - hvordan forretningen lykkes på markedet

  Den individuelle karakteren settes på grunnlag av den individuelle innleveringen.

  Evalueringskriteriene er: - Formalitet - Den foreslåtte studien relaterer seg til noe som har skjedd under simuleringen - Den foreslåtte studien er aktuell (i samfunnet / i organisasjoner / i bedrifter, og i forskning) - Den foreslåtte studien er relatert til (diskuterer /problematiserer) de akademiske tekster som benyttes - Den foreslåtte studien analyserer og drar slutninger fra den forskningslitteraturen som anvendes i teksten - Den foreslåtte studien viser til gap i litteraturen (i sted, i tid eller i teori) - Den foreslåtte studien er reflekterende - Den foreslåtte studien inneholder ett avsnitt om mulig praktisk gjennomføring (metode)

  Studenter skal ha 100 % oppmøte på kurset. Skulle det være en anledning der man ikke kan komme (for eksempel sykdom) kommer studenten til å få kompensere fraværet med en ekstra oppgave. Mer informasjon blir gitt ved kursstart

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Litteratur

  Ingen spesifikk kurslitteratur, men til hver innlevering forventes det at studentene har innhentet teoretisk kunnskap fra litteraturen. Til den avsluttende individuelle innleveringen forventes det at studentene har lest relevant litteratur.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Skandinavisk
Semester

Høst. Intensivt. Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

 Professor Bino Catasus, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap