Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans

ECO440 Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans

Høst 2018

 • Innhold

   Hovedtema for kurset er økonomiske og finansielle beslutninger under usikkerhet. Kurset starter med aksiomene for forventet nytte, og gir en karakterisering av risikoaversjon med implikasjoner for adferd. Rangering av risiko er også tema i første del av kurset. Den andre delen omhandler optimale forsikringsbeslutninger sett fra etterspørselssiden. Denne delen oppfatter også et kapittel om konsum og sparing i livssyklusmodellen. Dette er en dynamisk modell der vi også inkluderer usikkerhet. Den tredje delen tar for seg optimal risikodeling mellom flere ulike parter, som for eksempel mellom forsikringstaker og forsikringsselskap. I del tre ser vi også på implikasjoner av teorien for likevekt i kapitalmarkedene. Spesielt fokuseres på risikopremier i aksjemarkeder og likevektsrenten. Dersom tiden tillater, kan vi ta med noe teori om asymmetrisk informasjon i forsikringsmarkeder, og/eller noe om alternative preferanser.

 • Læringsutbytte

  Etter endt kurs skal studentene:

  Kunnskaper

  • Forstå betydningen av likevekt i finansmarkeder og kunne regne ut likevekt i relativt standardiserte modeller.
  • Ha kjennskap til Pareto optimal risikodeling mellom flere parter, som er en mer generell form for risikodeling enn standard forsikring.
  • Ha innblikk i fordelene ved at en teori er aksiomatisert.

  Ferdigheter

  • Kunne analysere relativt stiliserte situasjoner der individet står overfor økonomisk risiko av ulik art. Dette kan for eksempel gjelde etterspørsel etter forsikringsprodukter, eller mer komplekse situasjonen med risikodeling mellom flere aktører.
  • Ha kjennskap til verktøy for å rangere risiko, som er viktig i valgsituasjoner.

  Generell kompetanse

  • Kunne vurdere om forsikring trengs, hvor mye forsikring som eventuelt er rimelig og til hvilken premie.
  • Forstå hvordan usikkerhet opptrer i økonomien generelt og hvordan den kan behandles med modeller.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset består av to forelesninger per uke, fire timer totalt pr. uke. Et øvingssett gis for hvert kapittel i læreboken, i alt fem slike. Oppgavene blir rettet, og løsninger delvis gjennomgått i plenum.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Studentene bør ha forkunnskaper i matematikk (kalkulus), sannsynlighetsregning og optimering svarende til ECO401 eller BUS461, eller lignende, for eksempel MAT11 eller MAT13.

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning er basert på et passende antall øvingssett som alle må være godkjent.

 • Vurderingsform

  4 timer skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Lommeregner

 • Litteratur

  "Economic and Financial Decisions under Risk", Princeton University Press 2005. Forfattere: Eckhoudt, Gollier and Schlesinger.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår

Kursansvarlig

Professor Knut Kristian Aase, Institutt for foretaksøkonomi og professor Svein-Arne Persson, Institutt for finans