Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land

TYS12 Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  -Nyere historie med vekt på samspillet mellom politiske og samfunnsøkonomiske hendelser i tyskspråklige land.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene innsikt i hvordan politiske og samfunnsøkonomiske hendelser påvirker hverandre. Tidsperspektivet er starten av det 20. århundre og frem til dagens aktuelle situasjon, avgrenset til primært Tyskland.

  Studenten skal etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap

  - ha gode praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det tyske språksystemet

  Generell kompetanse

  - være i stand til å se politiske og økonomiske samenhenger og uttrykke disse på tysk 

  Ferdigheter

  - ha tilstrekkelig realiakunnskap innenfor økonomisk og politisk historie til å kunne skrive enklere stiloppgaver på tysk-

  - kunne skrive og presentere muntlig resymeer på tysk

  - ha tilstrekkelige muntlige ferdigheter til å kunne gjøre rede for et økonomisk og/eller politisk historisk emne fra pensum

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner samt innlevering og gjennomgang av besvarelser. Kurset krever aktiv deltakelse underveis.

  Samtalegrupper tilbys som suplement til forelesningene.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til kurset forutsetter at TYS10 eller TYS010 er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer TYS012

 • Krav til kursgodkjenning

  3 godkjente skriftlige oppgaver.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  •  Skoleeksamen, skriftlig, 4 timer (50 %). Karakterskala A-F
  •  Muntlig eksamen 20 minutter (50 %). Karakterskala A-F
   • Den muntlige eksamen består av ca. 5 minutters presentasjon/resyme av innholdet i utlevert tekst etter 20 minutters forberedelsestid
   • samtale om pensumrelatert(e) emne(r). 

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge deler må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Artikkelsamling til utvalgte emner av politisk og økonomisk historie som legges ut på læringsplatformen underveis i semesteret

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk.
Semester

Vår.

Kursansvarlig

Christian Langerfeld, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.