Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land (ikke tilbudt)

TYS12 Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land (ikke tilbudt)

Vår 2023

 • Innhold

  Kurset gir studentene innsikt i hvordan politiske og samfunnsøkonomiske hendelser påvirker hverandre. Tidsperspektivet er starten av det 20. århundre og frem til dagens aktuelle situasjon, avgrenset til primært Tyskland. Mens TYS11 tilbyr en mer dagsaktuell tilnærming til utvalgte emner, har TYS12 et histrorisk perspektiv på politikk og økonomi.

  Samtidig vil det være fokus på å bygge ut den fagspråklige kompetansen. Kursets undervisningsspråk er tysk.

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å:

   

  Kunnskap:

  • beskrive viktige hendelser i nyere tysk historie
  • gjøre rede for de viktigste trekkene ved statsoppbygging og det politiske systemet i Tyskland
  • skissere de historiske, sosiale, økonomiske og politiske kreftene som former samfunnet i Tyskland

   

  Ferdigheter:

  • bruke det tyske språket for å kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig om tema innen politikk og økonomi
  • diskutere innvirkningene historiske hendelser har hatt for dagens samfunn

   

  Generell kompetanse:

  • analysere sammenhenger mellom politikk og økonomi og uttrykke disse på tysk

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner samt innlevering og gjennomgang av besvarelser. Kurset krever aktiv deltakelse underveis.

  Samtalegrupper tilbys som suplement til forelesningene.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til kurset forutsetter at TYS10 er bestått. For å få godkjent valgfaget må man ta minst to moduler (TYS10 og TYS11 og/eller TYS12).

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  3 godkjente skriftlige oppgaver.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  • Skriftlig hjemmeeksamen (50 %) med varighet 1 uke
  • Muntlig presentasjon 30 minutter (50 %). Karakterskala A-F

   

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge deler må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Artikkelsamling til utvalgte emner av politisk og økonomisk historie som legges ut på læringsplatformen underveis i semesteret

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Kursets undervisningsspråk er tysk.
Semester

Vår. Emnet tilbys ikke våren 2023