Mikroøkonomi

SAM2 Mikroøkonomi

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Kurset inneholder bolkene: (i) konsumentteori, (ii) produsentteori, og (iii) markedsanalyse. Del (i) introduseres basisbegrepene i konsumentteori, og man viser hvordan disse kan brukes til å analysere etterspørselen etter varer og tjenester. Del (ii) ser på bedriftens etterspørsel etter innsatsfaktorer og tilbud av ferdigvarer, med utgangspunkt i teori om kostnadsminimering og profittmaksimering. Del (iii) analysere markeder med vekt på ufullkommen konkurranse (monopol og oligopol).

  The course contains the following parts: (i) theory of consumer behavior, (ii) theory of producer behavior, and (iii) market theory. In part (i) the basic concepts in consumer theory are introduced and used to study the demand for goods and services. In part (ii) we look at the firm's demand for inputs and supply of output, using theories of cost minimization and profit maximization. Part (iii) analyzes markets with an emphasis on imperfect competition (monopoly and oligopoly).

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi en innføring i moderne mikroøkonomisk teori om konsumenters og bedrifters tilpasning og markeders virkemåte ved fullkommen konkurranse, monopol, og oligopol.

   

  Studentene skal, etter å ha fullført kurset:

  - kunne formulere og analysere en nyttemaksimerende konsuments allokering av inntekt mellom ulike anvendelser og ut fra det være i stand til å drøfte hvordan endringer i priser og inntekt vil påvirke etterspørselen etter varer og tjenester

  - kunne formulere og analysere en kostnadsminimerende bedrifts valg av innsatsfaktorkombinasjoner, og ut fra det (a) kunne forklare kostnadsfunksjonen for en slik bedrift og (b) være i stand til å drøfte hvordan endringer i bedriftens produksjon eller i prisene på innsatsfaktorene vil slå ut i bedriftens etterspørsel etter ulike innsatsfaktorer.

  - ha kunnskap om markedets virkemåte, om ulike forhold som leder til imperfeksjoner i markedet og om teorier/modeller for å studere konsekvenser av slike imperfeksjoner.

  - ha kunnskap om etiske og miljømessige forhold som skaper utfordringer for den enkelte markedsdeltager og for effektiviteten i markedets virkemåte

  - ha kunnskap om økonomisk politikk for å korrigere for ulike typer imperfeksjoner i markedet

  - være i stand til å anvende teoriapparatet på praktiske problemstillinger og kunne kommunisere kunnskapen skriftlig og muntlig

   

  The course gives an introduction to modern microeconomic theory of consumer and firm behavior and the functioning of markets under perfect competition, monopoly, and oligopoly.The students shall, upon completion of the course:

  - know how to formulate and analyze the allocation of income of a utility-maximizing between different uses, and based on this be able to discuss how changes in prices and income will affect demand for goods and services

  - know how to formulate and analyze the choice of input combinations for a cost-minimizing firm, and based on this be able to explain (a) the cost function for such a firm, and (b) how changes in production or input prices will affect the firm´s demand for different factors of production

  - be able to apply theories to understand the competition in the market in order to support and evaluate a firms decisions on investments, pricing, and supplied volumes.

  - have a basic understanding of ethical and environmental issues that are challenging for the individual market agent and the functioning of the market

  - be able to apply theories to assess welfare effects from regulations in order to mitigate the consequences of various imperfections

  - be able to apply the theory to practical problems, and to demonstrate their understanding of the theory both verbally and in writing.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger og gruppeundervisning ("mikroskolen")

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1

 • Krav til kursgodkjenning

  i. Muntlig presentasjon av caseoppgave (gruppevis)

  ii. Minst 25 rette svar på multiple choice spørsmål i løpet av semesteret (det arrangeres 5 runder med multiple choice, hver runde har 10 spørsmål med fire svaralternativer)

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen (100 %)

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson. Microeconomics, Macmillan. Kapittel 4-13, 16 og 18, med følgende unntak: Kapittel 9.6 (offentlige inngrep ved markedsmakt); Avsnittet om indirekte prisdiskriminering med kvantumsrabatter i kapittel 10.4; Avsnittet om blokk-prising i kapittel 10.6; Kapittel 12.3 (repeterte spill); og 16.4 (signalisering). Kapitlene over refererer til andre utgave fra 2016. Det er imidlertid ingen (eller svært små) endringer i innholdet i disse kapitlene sammenlignet med første utgave av boken fra 2013.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Kursansvarlige: Kjetil Bjorvatn, Sissel Jensen, Morten Sæthre, Institutt for samfunnsøkonomi.